אולפני עמוקה

?הקומע הז הפיא

,םיינחמ ,היריב ,תפצ ,הניפ שאר ,תילילגה רוצחמ קוחר אל ,ןוילעה לילגב אצמנ הקומע הפצמ
.רחשה תלייאו םיתיז ןיע ,ןותלד

:העגה תויורשפא שולש

,הלאמש םינופ ,ריעל סנכיהל ילב תפצל הסינכה תא םירבוע : תפצ וכע שיבכ
.הקומעל דע שיבכה םע רשי ,לאמשמ התוא םירבוע ,רכיכל םיעיגמ ,רשי םיעסונ

רשי ,הלאמש הנושאר היינפ ,תמוצה תא רבוע ,םורדמ עיגמש ימ :םיינחמ תמוצ
.הקומעל םיעיגמו ,היינפ שיש םעפ לכב םיימעפ הלאמש םינופ זאו ,שיבכה םע

,רשי םיעסונ ,הנימי םינופ ,תפצל הלאמש תונפל םוקמבו ,תפצל םילוע :הניפ שאר
.הקומעל דע שיבכה םע רשי ,לאמשמ התוא םירבוע ,רכיכל םיעיגמ

לכלו ,תוחפשמ 50 תוררוגתמ בושיב .1980 תנשב םקוהש יתליהק בושי איה הקומע
ןלוגה תמרל ,הלוחה קמעל ףונ ,םינרוא תורעי ביבסמ .המדא םנוד ינש שי החפשמ
.םיה ינפ לעמ רטמ 700 הבוגב אצמנ םוקמה .ןומרחלו

עמוקה

הקומע ינפלוא - תונומת תיירלג

 

הקומע ינפלוא

13802 לילגה םורמ .נ.ד ,הקומע הפצמ

04.6970534 :ןופלט

058.996075 :דיינ

Barakgood@012.net.il