חזרה לעמוד ראשי

(Rare Bird) דריב רר

םאהרג םינדילקה וטילחה 1969 תנשב דוע .הילגנאב םדקתמה קורה תוצולחמ איה 'הרידנ רופיצ'
.תילמשח הרטיג אלל בכרה םיקהל (ילמשח רתנספ) יטניפאק ביידו (דנומאה ןגרוא) דליפ
לילצה רבע לא םישישה תונשל תינייפוא הילדכיספמ רבעמה תא עצבל ולחה ןושארה םמובלאב
לא האלה ךישמהל םהל רזעו םידעצמב חילצה Sympathy לגניסה .םיעבשה תונש לש יסאלקה
חיש-וד ,תויקוראב תועפשה םע בטיה-תויונב תוריצי שמח ובו ,רתויב חלצומהו ינשה םמובלא
רזח אלו וינפ תא בכרהה הניש ,הזה םובלאה ירחא .המלש הלהקמו םינדילקה ינש ןיב קתרמ
.רבעה יגשיה לע

Rare Bird - as your Mind Flies by

As Your Mind Flies By (1970)

 (The Enid) דיניא

םידוביעל יארחא היהש ,ירפדוג טרבור ןדילקה ידי לע 1973 תנשב המקוהש הלועמ תיטירב הקהל
אוה בכרהה לש ןונגסה .טסווראה סמיי'ג ילקראב תקהל לש םימדקומה םימובלאב םייתרומזתה
םרעצל .תיסאלקה הקיסומה לש תוקינכטה ןמ םיבואשה םינבמו םידוביע םע ,ןיטולחל ינופמיס
םיעבשה תונש תליחת לש בהזה רות תא וספספ ,תיביסרגורפה הריזל ידמ רחואמ ועיגה םה ,ברה
.דורשל ידכ םיעשתהו םינומשה תונש לכ ךרואל דואמ השק דובעל וצלאנו

The Enid - Aerie Faerie Nonsense

Aerie Faerie Nonsense (1978)

 (Nebelnest) סנלבנ

תורגבהו המצועה לבא ,דבלב םימובלא ינש וירוחאמש םיעשתה תונש ףוסמ ריעצ יתפרצ בכרה
רותליא לע ססבתמ ,יביסרגא םהלש ןונגסה .המידק תוריהמב םתוא וציפקה תילקיסומה
םיבלשמ אל ,םהלש םילכב בטיה םיטלוש םיאקיסומה תעברא .יתכתמו ךרוח לילצו יתרגש-יתלב
םובלאה .ןיזאמל הפונח ילבו תורשפ ילב ,האלמ תיתונמא תונכ לע םידיפקמו תחא הלימ וליפא
.קיירד בוב דנואסה ףשא לש ותרזעב תשטולמ הקפהמ הנהנ םהלש ינשה

Nebelnest - Nova Express

Nova Express (2002)

 (Miriodor) רודוירימ

,ידוחייה םנונגס תא תידנקה הקהלה ירבח םירידגמ ךכ :םתיאר אלש דיחפמ יכה טרסל לוקספה
האמו תואשילק ספא .הילגנאב החתופש (Rock In Opposition) 'ויר'ה תרוסמל רישי ךשמה אוהש
זא'ג ,ילרטאית קור ןיב בולישב החמתמ בכרהה .ירבאקמהו ערפומה ןיב ענש ,יתריצי ןוימד זוחא
םינומשה תונשב הדנקמ ועיגהש תויבויחה תועתפההמ דחא טלחהב .'דנב גיב' לש לילצו ינרדומ
.םיעשתהו

Miriodor - Elastic Juggling

Elastic Juggling (1996)

...אבה דומעל האלהרתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com