חזרה לעמוד ראשי

(Granada) הדאנארג

הקהלה .םיעבשה תונשב הפוריא תא ףטשש םדקתמה קורה לגל םקלח תא ומרת םידרפסה םג
תוירלופופה תואחסונה םע ידרפסה רולקלופה גוזימב היתולוכי תא הגיצה ,דירדמ ריעב המקוהש
.םייתנש ךות ואציש םיניינעמ םימובלא השולשב ,רנא'זה לש

Granada - Valle del pas

Valle Del Pas (1976)


 

(Triana) הנאירט

הלחהו ,וקנמלפה ץרא ךותמ האציש ןלוכמ הלודגה תיביסרגורפה הקהלה םעפהו ,דרפס בוש
ןונגסה .תידרפסב ןה םג םילימה .םיעבשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמ לחה םימובלא איצוהל
.לבוקמה יפל םינורטולמו םירזייסיתניס םע ,ןיטולחל ינופמיס

Triana

Triana / El Patio(1975)


 

(Asia Minor) רוניימ היסא

השולש ידי לע 1971 תליחתב הדסונש הקהל .היקרוטו תפרצ ןיב ימעפ-דחו יטוזקא בוליש
תונש ףוסבו ןדילק ופיסוה ,זירפל ורבע םה .ןנוחמ ןלילח םהיניב ,לובנטסיאב םיתפרצ םיאקיסומ
.'ןוזמירק גניק'ו 'למאק' ומכ תולודג תוקהל לש תרוסמב ,םינייוצמ םימובלא ינש ואיצוה םיעבשה
אל ידכו ,תוניינעתה הארה אל בחרה רוביצה ,םהלש הקיסומה לש (?ידמ) ההובגה תוכיאה ללגב
.םינומשה תונש תליחתב הקהלה הקרפתה ,ירחסמ פופל רדרדתהל

Asia Minor - Between flesh and divine

Between Flesh and Divine (1981)


 

(Iconoclasta) הטסלקונוקיא

1980 תנשב המקוהש ,וזה הקהלהו ,תמדקתמה הניצסל בר רוחיאב הפרטצה וקיסקמ
תוקהל לע עיפשה (1983) ןושארה המובלא .הז רוזיאב תוצולחה תחא התיה יטיס-וקיסקמב
ינש תא גישהל יאדכו ןתינ םויכ .Praxis םגו Cast, Delerium ומכ תופסונ תולועמ תוינקיסקמ
תאצל וכישמהש ,םירחואמה םהימובלאב םינינפ םג שי ךא ,דחא קסיד לע םינושארה םהימובלא
.םיעשתה תונשב רואל

Iconoclasta

Iconoclasta + Reminisciencias

...אבה דומעל האלה


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com