חזרה לעמוד ראשי

(Island) דנלייא

ירציוושה בכרהה .הליהתו הרכה לבקל ידמ רחואמ אל םעפ ףא הז ,םדקתמ קורב רבודמשכ
אציש דע יבויח בושמל הכז אלש ,תילגנאה הפשב דחא םובלא קר איצוהל חילצה הזה םיהדמה
תחא וז .תינקירמא הרבח ידי לע (היח העפוהמ אלפנ עטק םע) קסיד יבג לע םיעשתה תונשב
.רוטיירנ'ג ףארג רד ןאו תא תצק ריכזמש ידוחיי לילצ םע ,ןונגסה לש תולודגה תפומה תוריצימ
בציעש ,רגיג סנהל ךייש הפיטעה רויצ .ןופוסקסו ןגרואל אילפהל-םימכחותמה םידוביעה םה גשיהה רקיע
בוציעה לע רקסואב הכז ךכ רחאו Brain Salad Surgery עודיה םמובלא תא ELP תקהלל םג
.הפמה לע ץייווש .דווילוהב 'ינימשה עסונה' יטרסלIsland - Pictures 1977
Pictures (1977) 

 

(Spring) גנירפס

1971 תנשב דחא םובלא קר האיצוה הקהלה .יטירבה םדקתמה קורה לש םיצולחה רודמ קלח
ןפואב םינוש םינורטולמ השולשב שומיש תוכזב ןואיתנפל הסנכנ לבא ,םייתנש רובעכ הקרפתהו
הפוקתה לע רוא ךפוש לבא ,הרוצ םושב ינכפהמ אל .חונינו ידולמ ,יטנמור אוה ןונגסה .םישרמ
.סטיירטס ריידה תקהלל ךכ רחא ףרטצה סר'תיוו קיפ ףפותמה .ןונגסה לש תמדקומה


Spring Band - Spring Album 1971
Spring (1971)
 

(Symphony X) סקא ינופמיס

Prog-Metal וא) 'לאטמ ביסרגורפ'ה תרמצל ךייתשמ ינקירמאה בכרהה .דבל אל רטאי'ת םירד
הניגנה ,הזה ןונגסב יופצכ .יתאשילק טעמ םימעפלו יביסרגא ,דבכ ןונגס םע ,(ץרמנ רוציקב
םע .לאטמה לש תיסאלק-ואינה תרוסמב ,תוריהמה םוחתב דחוימב ,תינכטה המרב המישרמ
ינופמיסה םדקתמה קורה תארשהב ,םיכורא םיסופא תיינבב הבוט הטילש הארמ הקהלה ,תאז
.הרסחה הילוחה תא םישפחמש לאטמ יבבוחל דחוימב ץלמומ .םיעבשה תונש לשV - The New Mythology Suite (2000)
 

(Supersister) רטסיסרפוס

תובר תובוט תוקהל הבריקמ האיצוה דנלוה ,תפרצו הילגנאל תיפרגואיגה הבריקה ללגב ילוא
םלוע ןיב בלשמה ,'ירברטנק' הנוכמה םרזה-תתל ךייתשמ הזה בכרהה .םדקתמה קורה םוחתב
םיתיעל ,תיסחי חונינ ןונגסה .תידנלוהה 'ןאוורק' יהוז ,וצרת םא .לורנקורה ןיבו ן'זויפהו זא'גה
.1970-1971 םינשהמ םינושארה םהימובלא ינש רקיעב םיצלמומ .ףרוטמ טעמו יטסירומוה

Present from Nancy
Present from Nancy (1970)
To The Highest Bidder (1971)
To The Highest Bidder (1971)

...אבה דומעל האלה

רתאה תודוא / ישאר דומע / םימובלא תורוקיב / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: UriBreitman@gmail.com