חזרה לעמוד ראשי

(Schicke Fuhrs Frohling) גנילורפ זרופ קיש

לש קירבמ ןדילק ,זרופ דרג ידי לע 1974 תנשב המקוהש (SFF הנוכמ רוציקבש) תינמרג היישילש
קורה תקהל לש ףפותמהו טסירטיגהמ הבוטל םשרתהש ,Samspel המשו קור-זא'ג תקהל
יצח ךשמב דחיב ויחו תורזח ושע ,הנשי הווחב ןפלוא ונב םה .Spektakel תינמרג-ןופצה םדקתמה
רומא היה ,םהלש םיאומד המכ עמשש ,הפאז קנארפ .םונורטמ תרבחב הזוח לע ומתחוהו ,הנש
רכמנ "תוינופמיס תונומת" יטמרדהו ןושארה םמובלא .שממתה אל הז ךא ,םובלאה תא קיפהל
םידוביע ,םינורטולמב סומע SFF לש לילצה ;הפוקתה ינמאמ קלח לע עיפשהו הפוריאב ער-אל
ינש דוע טילקה וירטה .הפוריא-ןופצלו היבנידנקסל דחוימב תוינייפואה ,תויתוג תוידולמו םירעוס
הזיראב םימובלאה תשולש ואצי םיעשתה תונשב .1992 תנשב רטפנ זרופ .קרפתהו םימובלא
.ורכזל תדחוימ

תמונות סימפוניות - שיק, פורז, פרולינג

Symphonic Pictures (1976)

 

 

(Uriah Heep) פיה הירוי/הירוא

הבליש הקהלה .הילגנאב םדקתמה קורה תוחתפתה תא בטיה םיגדהש עודי יטירב בכרה
ןונגס לש רומוההו ,לאטמהו קור-דראהה םלוע לש תויטסבמובה ,קור-גורפה לש תובכרומה ןיב
תא רצבל וחילצהש ,םירכמנ םימובלא רפסמ ואיצוהו 1970 תנשב םכרד תא ולחה םה .'יגוב'ה
רופסניאו תוומ ,םימס תויעב תורמל .םיעשתהו םינומשה תונש ךרואל ירלופופ בכרהכ םדמעמ
םיגציימ םינושארה םהימובלאמ המכו ,םתוא ובזע אל םיקודאה םהיצירעמ ,םדא-חוכ יפוליח
.םדקתמה קורב (ערו) בוטש המ לכ תא

סאליסבורי מאת יוריה היפ

Salisbury (1971)

2003 לארשיב פיה הירוא

 

 

(Khan) ןהאק

טסירטיגה םיקהש הקהלב ןאכ רבודמ ,(Can) המוד םש לעב רחא בכרה םע לבלבתהל ילב
םיישק ללגב 1972 רבוטקואב התוא קריפו ,1971 לירפאב (Steve Hillage) 'גאליה ביטס רשכומה
הקיסאלקל בשחנש ,(Deram לביילב) "יטנאש סייפס" ,דחא םובלא קר האיצוה ןהאק .םיילכלכ
'גאליה .קור-דראה וליפאו קור-סייפס ,זולב ינילבת המכ תפסותב ,ילגנאה ירברטנקה ןונגס לש
,סאבה לע דוונירג קינ ,טראיוטס בייד ןגנל אילפה םידילקה לע ,םירישה לכ תא רשו תורטיג ןגינ
יצירעמל הבוחו ,יטירבה םדקתמה קורה לש תיסחי-הרידנ הקיסאלק .םיפותב י'ציפ קיראו
.'גאליה

ספייס שאנטי - להקת קאהן

Space Shanty (1972)


 רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com