חזרה לעמוד ראשי

העפוה תרוקיב - םישרוחב לורגא

תוחפ עיגה ,הארנכ ,ןכל .חדינו קחורמ רוח ןיידע לבא ,םנמא ,הפי רוח .רוח אוה םישרוח ץוביק
הפוס דע הגרדהב הרפתשהו תועש שולשמ הלעמל הכשמנש ,לורגא לש תחבושמה העפוהל להק

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

סוארק ןר :םוליצ

4/10/03

 

םיבייח ויה םיעסונה לכ .ןולשיכל הנודינ שארמ בותכ טווינ אלל םישרוח ץוביקל העיסנה
םנמא ץוביקה .עדונ-אלה םצפח זוחמל םולשב עיגהל וצר םא ,תוטרופמ העגה תוארוהב דייטצהל
רפכה .דחוימב םהמ קוחר אל אוה לבא ,לארשי תנידמ לש םישובכה םיחטשה םוחתב םקוממ ונניא
םירופס םירטמוליק ןכוש ,תראופמה לגרודכה תצובק לש הנכשמ םוקמ ,הילו'גל'ג ילארשי-יברעה
ןד שוג בלמ קוחירה ךא ,(תחטבואמ התיה העפוהה) תינוחטב הנכס לע זמרל ידכ ךכב ןיא .םשמ
.םדקתמה קורה לש ינברואה להקל דחוימב םיאתמ ונניא

 

לש תנייוצמה העפוהה תא (!עדומב) םישנא תואמ המכ וצימחה עודמ תוביסה תחא ,יתעדל ,וז ןכל
הרובחתל תורשפא לכ לרטנמ (ברעב ישיש) ןומזתה ,ידמ ירטוזיא םוקימה .םישרוחב לורגא תקהל
וזל ההז העפוהב רבודמש ןוויכ ,חורטל הביס ןיאש ובשח הארנכ םיפסונ םיברו ,תירוביצ
ךרעב ועיגה ןגיפורטל .םדא ינב 300-400 קר םישרוחל ועיגה הארנה לככ .ןגיפורט ינגב המייקתהש
.םיבר החפשמ ינבו םירבח םכותבו ,700

 

אגרול בחורשים - תמונה באדיבות רן קראוס
סוארק ןר :םוליצ

 

תורמל) לילצה תוכיא תניחבמ רתוי הבוט התיה הרבגהה .רתוי הבוט העפוה התיה וז ,השעמל
היה רשפא) רתוי ירירוואו חונינ היה ןגה ,(םידילקל רושקש המ לכב תועשעשמ תולקת המכ
,רתוי בוט ודבע ואדיוה תונרקה ,רתוי הכורא התיה העפוהה ,(םיימשב םיבכוכה תא תוארל
טעמ אל חירכהש המ ,םשג אללו רירק :ילאידיא היה ריוואה גזמ םג .רתוי בהלנ היה להקהו
.תואסיכב אופקל אל ידכ דוקרלו םוקל םישנא

 

רתויש המכ רופיסה תא םייסל הצר רגובמה חלפה :םיירקיע םיחלפ ינשל קלחתה להקה ,השעמל
לע (קדצבו) וזגרתה םקלח ןכל .רקובב תבשב םהב לפטל תוחפשמ ללכ ךרדב ול שיש ןוויכ ,רהמ
לכל רבעמו רבעמ ,תוצחל בורק הליחתה השעמל העפוהה ךא 22:00 בותכ היה הנמזהבש הדבועה
,לשמל) קוחרמ ועיגה םקלח .עפומ לש םייתעשכ רחאל ,בוזעל םינושארה ויה םג םה .יופצ רוחיא
ומצעל תושרהל היה לוכי ,ריעצה ,ינשה חלפה .הגהה לע םדריהל וצר אל ןכלו ,(ןופצהו הפיח
ידכ תובהלתהב םייפכ אחמ ןכלו ,דחא ףאל ןובשח תתל ילב המחה תולע דע דוקרלו ערפתהל
.רקובב שולש ירחא דע ,םינרדה דועו דוע לבקל

 

,רקובה לא קימעה ברעהש לככ ,םירגובמ רתוי ובזעש לככ :המדקתהש לככ הרפתשה העפוהה
ולחהש םישנאה רפסמ .להקה לש תיבויחה תונעיהה הרבג ךכ ,לוהוכלא רתוי ותש םיחכונהש לככו
תכלוה תובהלתהב וביגהו ,ךכל בל ומש הקהלה ירבח .יראניל רוטב לדג הקיסומה םע דוקרל
.סיסנ'ג לש The Knife ,יתרוסמה םייסמה עטקל דע הלדגו

 

לודג ןוזמירקו סיסנ'ג לע שגדה היה םעפה .תיטמרד הרוצב הנתשה אל םירוואקה לש ראוטרפרה
םייתועמשמה םישודיחה ינש .פירפ טרבורו לאירבג רטיפ תרובחל השדקוה העפוהה בור :דימתמ
Starless תראופמה הדאלבהו ,בטיה עצובש ,לאט ורט'ג לש Thick as a Brick ויה םידיחיה
.Snow Goose הריציל עוציבה תא םילורגאה וביחרה ,ןכ ומכ .ריבס עוציבל התכזש

 

אגרול בחורשים - תמונה באדיבות רן קראוס
סוארק ןר :םוליצ

 

תודבכנ תוקהל יתש ,סיו דיולפ קניפ תלוטנ התיה העפוההש ךכ לע ,קדצבו ,ןנולתה להקהמ קלח
הקהלה ירבחמ דחא ביגה ךכ לעו .הנמזהה לע הבותכה "החטבה"ל דוגינב תאז .דחוימב
,תיסופיטו הקיחצמ תילארשי הבושת ."Yes תא ונישע אלש ןנולתתו הרטשמל ךל" :ןופורקימל
.ןיטולחל קדצ להקה אקווד הזה הרקמב לבא

 

ןכתיי .בוצע וליפא םיתעלו גאדומ תצק ,דימתמ "עוגר" רקס רואיל ןלוסה היה ,תמדוקה העפוהל דוגינב
לע ףסכ דיספה הארנכ ,ולש החפשמ בורק ,יברב ןורי ,קיפמה) עיגהש להקה תומכב רושק הזש
,תוניינעתהה דקומל ותוא וכפהו ,ןגיפורטב ונממ ואציש תופרוטמה תויגרנאהמ קלח .(הקפהה
םע הדרחב לוהמ גולאיד להינ אוה העפוהה בור .דוריה וחור בצמ ללגב םיימשה לא ודייאתה
רעש תא תומסוחש תוינוכמ לש תומש ארק ,("יעיבשה לורגאה" הנוכמה ,בוו איג) ןמדנואסה
.תמלשומ-אלה הקפההמ ונוצר תועיבש רסוח תא רדישו ,םוריחה

 

הדבועב ןיחבה לאיחא .המבה זכרמ תא ספתש לאיחא איגש ןיוצמה טסירטיגה הז היה םעפה
,תיטוחלא הרבגה לבקל הכז אוה .המידק דחא דעצ ךלהו ,יעיבשה עיקרב יוצמ ונניא ןלוסהש
לע תבשל ,המבה לע בכשלו ץופקל ששח אל אוה ךכ .בחרנ סוידרבו ,תוישפוחב עונל ול הרשפיאש
תא ףגאל ,המבה ירוחא םע תורכיה ילויט ךורעל ,הניגנ ידכ ךות דוקרלו להקל תדרל ,הילוש
אב אוהש ולש םינפה לע תוארל היה רשפא .רדבמ יברק חור בצמב היה ללכבו ,רוחאמ ףפותמה
לש ידיולפ-קניפה הרטיגה ולוסב ,לשמל) םיאולוסהמ קלחבו ,המ הנשמ אל ,רקובה רוא דע ןגנל
.הלודג תדלומוי תנתמ וישכע לביקש ןטק דלי ומכ ךייח טושפ אוה (למאק תקהל תאמ "סוג ונס"

 

ביבס תוירותסימה דנואסה תולקת ינפמ תכשמתמה ותדרח תא ריתסה אל רומלט רואיל ןדילקה
הזה ךוראהו ךבוסמה ברעה תא רובעל חילצהו דואמ הפי ןגינ םנמא אוה .ולש םירזייסיתניסה ינש
ידכל ותוא ליבוהל תולולע תוינכטה תויעבה וליאכ הארנ םיתעל לבא ,תוקהבומ תואיגש ילב
,ולוס םידילק עטק רוחבל ונת :בוש הז תא רמוא ינאו רבעב יתרמא .תללוכ םיבצע תוטטומתה
וגאב והשמ .תודדועמ םייפכ תואיחמל הכזיו ,להקה לומ ךירצש ומכ ומצע תא אטבל לכויש ידכ
.םיענ דימת אל הז .רדייס-טואא לש השוחת הצוחה ןירקמ אוהו ,עוגפ רומלט לש

 

עשעושמ חור-בצמב יורש היה ןכלו ,"תיטסילאירוס העפוה"ב רבודמש זירכה ןמפרק ןד טסיסבה
הארנ ,תאז םע .הרישב תוחפ הברה ףייזו תובהלתהב רש ,ולגרהכ דואמ בוט ןגינ אוה .קתונמ םיתעלו
המבהמ תדרל ידכ ול הנתינש הנושארה תונמדזהה תא לצינו ,הברה ךכ לכ ןגנל הצר אל אוה וליאכ
הכזו ,"ריכמ אל ינאש םישנא קבחלו הטמל תדרל הצור ינא" זירכה אוה .להקה םע דוקרלו
אוה Starless הריציבש ןייצל בייח ינא ,תילקיסומ הניחבמ .םהדנה ןדילקהמ תומעוז תובוגתל
הזו ,תאז השע אל אוה לבא ,(ןוטוו ןו'ג ומכ) רעוב ןשרוטסיד ךרד סבה תא ריבעהל ךירצ היה
.ךירצש ומכ םינוזמירקה תא ריכמש ימל רסח היה טלחהב

 

אגרול בחורשים - תמונה באדיבות רן קראוס
סוארק ןר :םוליצ

 

רדשמ ולש תרדוקה תיתמיבה תוחכונב והשמ לבא ,הרוחסה תא קפיס בוש ןדיא ליג ףפותמה
רגתואמ אל אוה ילוא ,םירכומ םיילקיסומ םירמוח לע הרזחה ןמ לכסותמ אוה ילוא .ןוצר תועיבש רסוח
םיפותה ולוס דבלמ .תעדל ןיא .רתוי רתלאל הצור אוה ילואו ,הרוהט תילקיסומ הניחבמ קיפסמ
תא הצממ אל אוהש הארנ יל .טלב אל אוה 21st Century Schizoid Man עצמאב ולש עודיה
.יללכ ןונערל קוקז אוהו ,תואלמה תוילקיסומה ויתולוכי

 

,סקימב ידמ ךומנ היה הלש דצה לילח ךא ,תידילוס העפוה הנתנ בוש ולש המענ תינלילחה
לש םהילענל סנכיהל הכירצ התיה איהש ינפמ ,לבח הז .הלומהה ךותב העלבנ טושפ איה םימעפלו
איה .הכומנ טושפ הלש תיתמיבה המזירכהו ,דיחיהו דחאה לאירבג רטיפו לודגה ןוסרדנא ןאיא
תינגנב היה רבודמ היפל תמדקומה השוחתה תא הקזיח ךכבו ,העפוהה עצמאב המבה ןמ הדרי
.אלמ ןפואב לבמסנאל ךייתשהלו רתוי םורתל תניינועמה הקהל-תרבחב אלו ,דבלב תינוציח

 

המגמה .טילקו שבוגמ לבא עיתפמ אל ,שדח עטק שמא ףסוותה לורגא לש ירוקמה רמוחל
,ףסונב ."ירוואק"ה רמוחה לע ותמרב הלוע ונניא ירוקמה רמוחה ךא ,תנבומ לורגא לש תינרמשה
"שדוקה תפש"ב הרישש ןכתיי .תירבע הצור להקה תאז לכב ילוא :הרישה תפשל עגונב יתעד תא יתיניש
.םיטירבה ןמ לורגא תא לידבתו ,םיילקיסומה םירמוחל ןוכנה עבצה תא ןתית

 

ללגב תדחוימו (סיטרכל ח"ש 50 קר) הלוז ,הכוראו הבידנ ,תחבושמ העפוה התיה וז ,םוכיסל
לש הנורחאה החותפה הקפהה הארנה לככ היהת וז ,תוימילקא תוביסנ בקע .יטוזקאה םוקימה
ןגיפורטב העפוהה .םיינוריעו םינשועמ םינודעומ ךותב ףפוטצהל םילורגאה וצלאיי התעמו ,הנשה
התואמ תילילש העתפה התיה םישרוחב העפוההו ,להקה תונעיה תניחבמ תיבויח העתפה התיה
ירוקמ רמוח קיפסמ דיתעב ופסאיש ענמנה ןמ אלו ,םירפתשמו םיכלוה קר לורגא ,תאז םע .הניחב
.הרוכב םובלא איצוהל ידכ

 

םישרוחב העפוהה - תונומת דוע

דן קרפמן

הקהל שהגיע עד קיבוץ חורשים הרחוק ביום שישי בערב

ליאור סקר - סולן וגיטריסט בישראל הדוויה

ליאור סקר - במבט מודאג אל העתיד

ליאור סקר ונעמה שליו

שגיא אחיאל - מבט מלמטה

םיאנילורגאה לש ףדה

הקהלה לש םיעטק תדרוה

 

 

לארשי לע םדקתמה קורה תעפשה

הדרוהל םימובלא :המח הוורפ

הדובא הנינפ :הריפסומטא

 

ישאר דומעל הרזח

 

www.mitkadem.co.il