חזרה לעמוד ראשי

לביטספ לש ותדיל :1999 טספרינ

ןוסרטפ ןו'ג :תאמ

האירקה לע לקהל ידכ הרצוקו הכרענ (רוקמב-הכוראה) הבתכה

 

.ןמזה היה (26-27 (1999 ינוי ,ןושאר םויו תבש םוי .םוקמה היה ב"הרא ,הינבליסנפ ,םחל-תיב
םלואב ,(ב"הראב תוקיתווה תוללכמה ןמ תחא ,Moravian College) יבארומה 'גלוקה
.טספרינ לביטספ לש ותליחתל ךפה ,םיבשומ 428 וכותב ללוכה ,Foy םיטרצנוקה


Foy Concert Hall
Foy Concert Hall - Nearfest 1999

 

ףותישב חילצה ,הניילורק םורדב 1998 יידגורפ לביטספ ליבשב ףסכה תא ףסאש ,הקודאל בור
עייס טנרטניאה ,םיישדוח ךות .עוריאל םוקמ גישהל ,ןוסני'צאה "חורה" דא'צ ודידי םע הלועפ
.שארמ ורכמנ םיסיטרכה לכ .(Sold-Out) "טואא-דלוס" תויהל 1999 טספרינ לביטספל

 

,רנלאוז תויונמאה זכרמב (!םיבשומ 1002) רקייב םלואב ךרעיי 2000 טספרינ ,ןכמ רחאלש הנשב
םע קר רוזיא ותוא ,ייהיל רהנל רבעמ ,המורד םיליימ המכ אצמנ הז םוקימ .ייהיל תטיסרבינואב
.םיבשומ רתוי הברה

 

עומשל ונעגה ,1700 תליחת דע קומע םיעיגמ וישרושש ,תירוטסיה הניחבמ רישעו ירויצ רוזיאב
םלוכש ןייצל ךרוצ ןיא .ןגנלו בישקהל ,שגפיהל ,תונקל ,רוכמל ,םישנא ריכהל ,םימא'ג ,לורנקור
םינגראמה ינש ,םויה ףוסב ועיפוהש תוקהל לש םירוחיא המכ דבלמ .ןילנרדאב םיצצופמ ויה
.קלח ןפואב רבעש עוריא קיפהל וחילצה

 

יל ומרג םה .דחאכ םירגורפו םירחוס ,םש ויה 1998 יידגורפ לביטספמ םירכומה םיפוצרפה לכ
רלוד 33 יתאצוה תוקד רשע ךות .בוט היה הז לבא .יתרביד םקלח םע קרש תורמל ,תיבב שיגרהל
תואמ םש ואיצוהש םישנא לע יתעמש .םירפוש-גורפה בור ליבשב ןטק ףסכ הז .םיקסיד לע
,םראפ דנאה ,הקסלא ומכ תוקהל ונעמשש ירחא .תוקד המכ ךות םיקסיד לע םירלוד
,רתוי קומע ורפח םיברש ימצעל ראתמ ינא ,הנושארה םעפב סיראלוסו לאמ ןתנ ,דניימרטסמ
בישקמ התא :טספרינב בינגמש המ הז .םימותח םיקתוע תונקל ידכ תוקהלה ינכודל וכלהו
זאו הדות בוש רמוא ,םהלש הקיסומה תא ללהמ ,עיגתש הקהלל הכחמ ,הצוחה אצוי ,העפוהל
תונש לש םינמאה :גורפ ומכ רנא'ז תבהאב הכרבה תאז .בינגמ ןויער .םהלש קסידה תא הנוק
וישכע .תוינזואה וא טנרטניאה ךרד קר םיעודי םיכפוה םיבר םינמא .ירמגל םישיגנ םיעשתה
!הז לע תמ ינא .דחיב םיירהצ םילכואו םיכייחמ ,םיידי םיצחול ונחנא

 

הריציל הווחמ םע החתפש תימוקמ הקהל וז .םיירהצ התיה העשה :(Alaska) הקסלא תקהל
התיה הקהלל .םהלש הרוכבה םובלאמ רמוח ונגינ זאו ,להקה תא ביהלה ןבומכש ,"סוקראט"
תיביטקפא התיה איה םג תרוונסמה הרואתה .םידילק-ןווכומ דנואס לש תיטונפיה טעמכ המירז
.הפי העפוה ,דובכה לכ .הארשהה-תאלמו תיתמצועה הלאניפה רובע ובארב .םימעפל

 

וירטה .ן'זויפ-בבוח ינאש ןייצל ךירצ תישאר :(Hand Farm) םראפ דנאה תקהלו ליג'קמ טוקס
תוקעז המכ םעפ ידמ ןתנ להקה .ץרמ-אלמ לבא דבכ ,הלועמ קור-זא'ג .תלמשחמ העפוה ןתנ
ידכ ןכלו ,יליבשב וליפא ,ידמ םיסומע תצק תויהל וליחתה םירבדה .זא'ג תועפוהב גוהנכ ,דודיע
להקהמ קלח ךשמהב .םימא'גל הרזחו ,םייטסוקא םיעטק ינש ןתנ ליג'קמ ,םושנל םישנאל תתל
.רדהנ היה טסיסבה םג .היגרנאו שגר יאלמ םיאולוס המכ ןתנ ליג'קמו ,עירהו םיילגרה לע דמע

 

תדובע עומשל ימצע תא יתנכה ,הזירז םיירהצ תחורא ירחא :(Larry Fast) טסאפ יראל
,םיתניסה ישרוש לע תויפוקש תגוצתו האצרה ןתנ אוה לבא .טסאפ יראל לש םירזייסיתניס
טאל טאל .מממה .םירחאו סי ,ראטקנ ,ןמקייוו ,סיסנ'ג ,סנילוק ,לאירבג רטיפ ,סלטיבה ,גורפה
ידכ ולש םילודומה תא ומצעב בציע אוה ,לשמל .דבע שממ אוה םקלח םע .ןיינעתהל יתלחתה
.עדימה תומירע לע הדות !יבבלכ רוחב .ףסכ ןומה ךוסחל

 

דניימרטסמ תקהל ,19:30 העשב ,תוקד םיעשת לש רוחיאב :(MasterMind) דניימרטסמ
ליב .םהל תווקל יתלוכיש רתויב םיבהלשמה ן'זויפה יעפוממ דחא תא הנתנו המבה לע הצצופתה
םה .ן'זויפל רוזחל ולחה הנורחאל קר לבא ,1986 זאמ גורפה תניצסב םידבוע 'ץיר ויחאו זדנרב
לע הנגינ ,לשוב הסיל ,םהלש תרמזה .Excelsior ,םהלש ןורחאה םובלאה ךותמ םיעטק ונתנ
.הילע םליפה לכ תא רומגל םלואב םיבר םימלצל המרגו ,הלש המשנה תא הנתנו תיטסוקא הרטיג
תרמזה רשאכ ,1998 יידגורפ לביטספב העריא להקה דצמ הבוגת וזכ יתיאר הבש הנורחאה םעפה
העפוהב רתויב בוטה עגרה .טק'גורפ דניל-ראפ תקהל םע המבה לע התלע גרבגה הנלדגמ תידוושה
ונשיווהמ ןונגסב ,הלועמ רמוח :Sudden Impulse עטקל יוסיכה תסרג היה דניימרטסמ לש
.לביקו ןרדה שרד להקה .רתויב טהול עוציבבו ,הרטסקרוא


MasterMind
MasterMind - Nearfest 1999

 

תקהל רעטצמ .תכלל בייח יתייה .דחא םויל יל קיפסה הזו ,םיהדמ היה דניימרטסמ לש עפומה
.ןאכמ םימשר ףיסוהל ונממ יתשקיבו םלואב ראשנ דלוגסל לאומס חונ רמ .חרכומ יתייה לבא ,IQ

 

גורפ-ואינ) םיטירבה ויק-ייא .ריש לכב יתוא ופחס םיעוציבה לש תויביסנטניאה :IQ תקהל
םהשכ םירבדמ םישנא המ לע ףוס-ףוס יתנבהו ,Awake and Nervous םע וחתפ (יסאלק
,העפוהב סי תאו רטאי'ת םירד תא יתיארש ירחא .סלוקינ רטיפ לש תיתמיבה תוחכונל םיסחייתמ
לש ופוסב .ןגנל ידכ ידמ קוסע היה רטיפש יתשגרה ןאכ לבא ,רש קרש רמזל עגונב תוקפס יל ויה
שדחה לופכה םובלאה ךותמ תוקד 40 טעמכ ונתנ םה .יליבשב תיתד טעמכ היווח התיה וז ,רבד
םה ,תאז דבלמ .עקרב תוניינעמ תונרקה ובליש םהו ,(יד-יו-ידב אצי םגש) Subterranea ,םהלש
War Heroes תאו ,The Wake ךותמ םיינש וא דחא ,Ever םובלאה ךותמ םיריש השולש ונתנ
תא וא Human Nature תא םג לבקל יתיוויק .Are you sitting Comfortably םובלאה ךותמ
ליבשב המבהמ ודריש ינפל ןורחאה רישה היה אישה .ןנולתהל ךלוה אל ינא לבא ,No Love Lost
,headlongו The Wake ויה םינרדהה .The Last Human Gateway לש האלמ הסרג :ןרדהה
.םובלאה תסרגמ םיבוט רתוי ויהש ,The Wake ךותמ םהינש


IQ
IQ - Nearfest 1999

 

ינשה םויה

 

המכ ליבשב ידמ םדקומ תצק היה ןושאר םויב רקובב הרשע-תחא :(Nathan Mahl) לאמ ןתנ
.תינניחו הקזח העפוה ונתנ םה ,הדנקמ ינומלא בכרהב רבודמש תורמל .םליבשב לבח .םירגורפ
איג ןדילקה .ררועתהל וסינ ןיידעש ולא וליפא ,רישו ריש לכ ירחא םייפכ אוחמל להקל ומרג םה
םע םיעבשה תונשב תאז השוע רמאה ןאי תא יתרכזש ומכ ולש םירישכמה תא ףקת קנאלבל
הרוצב ןזואמ היה ןורגרב הזוח לש תורטיגה ןיבו םידילקה ןיב גולאידה .הרטסקרוא ונשיווהמ
וליפא קנאלבל .יזא'ג ן'זויפ-גורפ לש םידנדנמ םירותליא ןאכ ויה אל .יביטקפאו קודה ,תמלשומ
דואמ הפי ףפות (טסירטיגה לש ויחא) ןורגרב ןלא !המישרמ הדובע .ןגנמ אוהש ןמזב בוט רש
םהש גניקאלפו גניפאלס ,םיפרוטמ "גניפאט" ןתנ סנירפ דולק .ראשה ירחא בוקעל חילצהו
שדחה םובלאל "רזיט" היהש Carpe Diem ,שדח ריש םע ומייס םה .לאמ ןתנ לש לילצל םיינויח
הקהל ףא םא .םויהל ילש גורפה-תנמ תא יתלביק :תרדהנ העפוה .Heretic הנוכמה ,םהלש
.יל תפכיא היה אל ,ךשמהב תנגנמ התיה אל תרחא


Nathan Mahl
Nathan Mahl - Nearfest 1999

 

טעמ :הרהזא .'גייא סייא תקהל העיפוה ,םיירהצ יתלכאש ירחא :(Ice Age) 'גייא סייא תקהל
ןיב בוליש יתעמש ,הלחה העפוההש עגרב .המל עדוי אל .יתוא םישרהל חילצמ לאטמ-גורפ דואמ
,סורקל תוליחתמ ילש םיינזואהש יתנבה ןושארה רישה ךלהמב .ךיירסניווק ןיבו סקיטס
עפומב דקמתהל יתיסינ .הנורחאה הרושל יתרבע .חומה תא יל לסחל ולחה םיהובגה םילילצהשו
יתצלאנ םיריש העברא ירחא .םיינזוא-ימטא יתאבה אלש לבח !ידמ קזח היה טושפ אוה לבא
סקימה יתעדל :דלוגסל לאומס חונ ידיל הביתכה תכאלמ תא רסומ ינא בוש .הצוחה תאצל
ויה תובוגתה .הקיסומה תא לפריע ןכלו ,ןשרוטסיד אלמו ךלכולמ היה הקהלה לש יתמיבה
אל הלחתהב .יטננימוד רמז םהל היה אלש ךכמ העגפנ םהלש תיתמיבה תוחכונה .תוברועמ
יתוא תכשומ אל לאטמ-גורפל םהלש הסרגה .םהלש "בורג"ל יתסנכנ ךשמהב לבא ,יתמשרתה
ולא לבא ,גייוסמ איה להקהמ קלח .לודגל ןמז ןומה םהל שיו ,הריעצ הקהל םה לבא ,דחוימב
ףסונ סנא'צ םהל תתל ןכומ ינא לבא ,םיילגרהמ יתלפנ אל ינא .דואמ םתוא ובהא ,םתוא ובהאש
.דיתעב

 

יתבהאו ,לביסורק לש Lords and Leeches םובלאה תא רבכ יתעמש :(Crucible) לביסורק
גורפ-ואינה תקהל תאז .בורק יד לבא ,העפוהב םינברוחמ ויה םהש דיגהל הצור אל ינא .ותוא
םומעישב יתקבאנ .בוט דבע אל הז .סיסנ'ג תא תוקחל הצור איה וליאכ העמשנ שממש הנושארה
ךותמ Epicהיה ןרדהה ינפל ןורחאה עטקה .םדריהל אלש ימצעב יתמחלנו ,רופיסה בור ךשמב
.םימדוקה םירישה ינפל עיגה הז ול רתוי יתוא ןיינעמ היה הזו ,An Imp's Tale הריציה
המרג תמדוקה הקהלה ןמ תילילשה תומשרתההש ןכתיי לבא ,ידמל םירשכומ םמצע םיאקיסומה
אקווד היהש ,ןרדה שרדו וילגר לע םק אקווד להקה ,רמאנש המ תורמל .תרוקיבב רימחהל יל
.העפוהה לכב רתויב בוטה רבדה

 

הברה םע תנייוצמ העפוה הנתנ תירגנוהה הקהלה .םייתעש לש רוחיא :(Solaris) סיראלוס
ךלהמב םינוש םידיקפת םיאלממש םיטסיסב ינש םע יתיארש הנושארה הקהלה וז .תועתפה
טרבור לש םידילקהו ,ראלוק הליטא לש דצה לילח םיליבומ הקהלה תא .ךרוצל םאתהב ,העפוהה
הנייר תא תוריכזמ זנאדגוב הבאז לש תורטיגהו ,סוקופ תאו לאט ורט'ג תא םיריכזמ .'זדרא
םהילע חצינ ראלוקו ובשי הקהלה ירבח ובש ילותיהה עטקה היה דחוימב דמחנ .טלוטש
יתניס :םוכיסל .יניסור תא ריכזהש ריהמ עטקל גומה תא רלאוק ףקת ךכ רחא .וטר'צנוק-ןיעמב
יתוכיא רמוחו הרידא היגרנא וחיטבה םיחושק םיפותו סאב ,זאפ תרטיג ,ילאטורט'ג לילח ,יארפ
ויסאק תרצותמ (Digital Horn) "תילטיגיד ןרק" ראלוק ףלש ךשמהב .ךלמל גורפה תא ךפוהש
.בוזעל יתצלאנו ,ךראתה עפומה ,הלילה ךות לא הכישמה הקהלה .םיעור-רישל המוד הריציל
.דלוגסל רמ ליגרכ ירובע ךישממ

 

תכמ :יתיצרש המ קוידב ויה דריב ס'קופס ,סיראלוס ירחא :(Spock's Beard) דריב ס'קופס
םיעטק רפסמ ונגינ :הז תא וקיזחהו הפי וליחתה םה .יתלביקש המ הז .םיציבב הקזח היגרנא
.תובוט תובוגת ולביק םלוכו ,Crack the Big Sky, The Doorway, The Light ומכ םיכורא
יל המדנ .Distance to the Sun םג ומכ ,המבה לע הפי ורבע Gibberish לש תוילוקה תוינומרהה
םינרדהה דחא .רמלאפו קייל ןוסרמא לש Aquatarkus תא טטיצ םידילקה לע םירותליאה דחאש
םיפותה תא חקל סרומ לינ וב ,(A Trick of the Tail) סיסנ'ג לש Squonk עטקל יוסיכ-תסרג היה
.דחוימב םיבהלנ הצוחה ואצי םלוכו ,טספרינל םלשומ םויס היה םהלש עפומה .תולוק השע קינו
.תאז תושעל ןווכתמ טלחהב ינא .האבה הנשב אובל חמשי הנשה עיגהש ימ לכש בשוח ינא


Spock's Beard
Spock's Beard - Nearfest 1999

 

2004 טספרינל להקה תובוגת םוכיס

2003 טספרינל ידנק-ןמייל ןד תאמ םוכיס

2002 טספרינ ח"וד איבמ רומלט איג

2001 טספרינ :תמ אל קור-גורפה

2000 טספרינ םוכיס תא האיבמ רבוטש ןרק

 

ימשרה רתאה - טספרינ


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com