חזרה לעמוד הראשי

8 'סמ םדקתמ קור ברע םוכיס

רימע לייא תאמ

רקוב תונפל 03:13 העשב 11.05.03

 

.אבס רפכב יבראבב םייקתהש (בשוח ינא) ינשה םדקתמ קורה ברע םייתסה תועש המכ ינפל
,(םדקתמ קורה יברעל רשק ילב) םוקמה לש הריוואהו דנואסה לע יתעמשש תוער תורוקיב תורמל
,םוקמל דאמ הדמחנ הריווא התיה ללכבו ,רתויב ןזואמו רורב היה דנואסה :הבוטל יד יתעתפוה
.ףידע א"תב יבראבה ןיידעש תורמל

םע םדקתמ קור תבלשמ ,ריכמ אלש ימל ,הקהלה .Right on time לש התיה הנושארה העפוהה
םייט ןוא טייר ,קהבומ םדקתמ קור אל אוהש תורמל .עוציבל השקו קיודמ דאמ ן'זויפו קור-זא'ג
העפוה לכמ יתינהנ דאמו ,לארשיב יתיארש רתויב םייפיכהו םייעוצקמה םיבכרהה דחא אוה
הלועמה ןלוסה לש ותפלחה התיה תאזה הקהלה לצא הדיחיה השלחה הדוקנה .הב יתייהש םהלש
,תניוצמ טלחהב תרמזה .(םשב לבלבתמ אל ינאש הווקמ) םלעומ לטימ םשב תרמזב ןומלש ימר
היה ןיידע לבא ,ןומלש לש (דאמ תולודגה) וילענל סנכיהל טעמכ החילצה תצק הממחתהש ירחאו
ידכ תצק ונתשי םידוביעהו ,בכרהה םע שבגתת לטימש עגרב רתפית היעבה יתעדל .והשמ רסח
.הלש לוקה לש דוחייה תא רתוי שיגדהל

העורגה הקהלה םהש יתנעט בר ןמז ינפל 'זארגב םהלש העפוהה זאמ .לדרוב תקהל ולע םהירחא
םייביטטפר ,םיממעשמ הקהלה לש םינחלה .תאזה העידב קיזחמ ןיידע ינאו ,הניצסב רתויב
הקהלה תועפשה תא רוריבב תוארל רשפא .םישבוגמ קיפסמ אלו םיירסוב םידוביעהו ,םיימתסו
ןושארה עטקה :תרחא הקהל לש טלוב רישמ (לק יוניש םע) קתעומ םהלש עטק לכ טעמכש ןוויכ
we're not gonna-מ ףירה) ימוט לש הרוטרבואב םיפירה דחאמ ההז טעמכ ףירב שמתשה
.דועו ,דיולפ קניפ לש הנימוד ימונורטסאל רבאק ומכ עמשנ רחא עטק לש םלש תיב ,(take it
הרזח וללכש םיילאנבו םיכורא רותליא יעטקב םירישהמ קלח םייסל המ םושמ השקעתה הקהלה
רוריבב תוארל םג רשפא .חותיפ םוש ילב בר ןמז ךשמב תמיוסמ הידולמו םידרוקא ךלהמ לע
.ןיטולחל ךחוגמ הארנ תואשילקב םהלש ףדועה שומישהו ,הקיזומב עדי ןיא הקהללש

ןיינעמ היהש ,בכרהה .'זאוורב תקהל לש היה ,רתויב ןרקסמה םגו ,ברעה לש םייסמה עפומה
םירנא'זו זולב ,קנא'פ ,תיברע הקיזומ ,וקנמלפ בלישש ידמל ןווגמ ינתא עפומ ןימ גיצה ,דחוימו
בכרהה .(םייק אל הרקמ לכבש ונעט הקהלה ירבחש) רערועמ טפסנוקו רומוה םע ,םירחא םימולע
אוה לבא (תמאה ןעמל ,קורכ םישוע םהש הממ הברה רידגהל השק) םדקתמ קור עצבמ אל ילוא
אלו כ"כ תבכרומ אל 'זאוורב לש הקיזומה ."דחוימ"הו "הנוש"ה קורה יבבוחמ הברה ןיינעי
אל ינאש) םיטסקטב תוילרטאיתה לש השגדהו רתוי הבוט הקפה םע לבא ,תזכורמ הנזאה תשרוד
להק הברה ךושמיש יניצר עפומ ץירהל ולכוי םה ,(םיבושח יד ויה יתעדלו ,ןיבהל יתחלצה שממ
לטוג לש םייחה עפומ" רחא טפסנוק עפומ םג םויה השועש יפכ) םדקתמה קורה תניצסל רבעמ
תאזכ תינתא הקיזומ בבוח אלש ימ םגו ,יניצר זואוטריוו אוה ,בגא ,בכרהה לש טסיסבה .("לטוב
.ןתונ אוהש ואושהמ הנהי

בורק ורכמנ ,יתנבהש המ יפל) הבזכיא אל םישנאה תומכ וליפאו ,עקשומו בוט ברע היה ,םוכיסל
םדקתמה קורה יברע תרוסמש הווקמ ינאו ,יפוד אללו ןיוצמ היה ןוגריאה .(םיסיטרכ 170ל
.רפסה יפל "םדקתמ קור" םש היהי דימת אל םא םג ,םייקתהל ךישמת

 


ןאכ ץחל ברעה ןמ תונומת תיירלגל

 

8 'סמ םדקתמ קור ברע

21:00 העש 10.5 תבש םוי

 

אבס-רפכ יבראב ןודעומ

(?םיעיגמ ךיא)

 

:םיפתתשמה םיבכרהה

UK לש תורידנ תועפשה הגיצמש ,ןנערו ינשדח ,יעוצקמ דנואס םע הקהל - Right On Time
תעקשומ הקפה הלש הקיסומב תבלשמ הקהלה .םיעבשה תונש ףוס לש ן'זויפ תוקהלו
םיבלתשמש ,םילכה ראש לע תטלתשמ אל ךא ,תיטננימודו תיטגרנא הריש י"ע תלבומ ,הקודהו
לובג לע םייזא'גה םידילקב ,םייקנאפה םיפותב ןייפואמש ביציו דיחא גירא רוציל ידכ דחי
.םייתיזזתה השקהה ילכו ,ן'זויפה

.עקר תולוק ,םידילק - ןיבר ןדע
.עקר תולוק ,תורטיג - ןיבר יל
.םיפות - ןנור בייד
.סב - לאילוא בדנ
.הריש - םלעומ לטימ

 

קניפ ,ןוזמירק גניק תא אוצמל ןתינ הקהלה תועפשה ןיב .ןיינעמו ירוקמ רמוח - לדרוב
היח חור הברה םתיא םיאיבמ םיריעצה הקהלה ירבח .ןישאמ-טפוס וליפאו ,דיולפ
.שדחלו ןיינעל טלוב ןוצרב םיוולמ דימתש ,תומימתו

.םיפות - ןייד םות
.הרישו םידילק - טומרו ריאי
.הרישו הרטיג - דשא ודיע
.הרישו הרטיג - רדה בינ
.סב - ןרק רדא

 

הקזח העפשהבו םילטנמורטסניא םיעטקו םיריש ,םיטסקט בלשמה טפסנוק עפומ - 'זאוורב
.רולקלופו זולב ,זא'ג ןוגכ םילקיסומ םימרזו םדקתמ קור לש

.תיסאלק הרטיגו סב - סנו'ג יבייא
.םיעוצעצו ללמ -רורד ןורי
.םיפות - םיענ ןתנוי
.הריש - רטטשכוה רמת
.םידילק - ילאכימ רמות
.ןופוסקס - רייארב ןולא
.תורטיג - ןטרב ןנור

 

סיטרכל ח"ש 50 : ריחמ

 

ברעה ןמ תונומת

םיפסונ םיטרפל

ליימיא

איבל השמ 054705992 :ןופלט

 

םדקתמ קורל ירבעה ךירדמל הרזח