חזרה לעמוד ראשי

2004 ץיק :לארשיב לאט ורט'ג

.תיעיברה םעפב לארשיל העיגה Jethro Tull תקהל

העפוה רחאל תאז .(20:30 ,ינש םוי) טסוגואל םישולשב הירסיק 'יפמאב העיפוה איה םעפה
ןוויכמ ,לארשיל םג ץופקל הקהלה תא ענכשל חילצה ,סייו יקוש ,ןגרמאה .םדוק םיימוי היכרותב
.היכרותב עפומה תקפהב ףתוש אוהש

,(םידילק) סגנידיג ורדנא ,(תורטיג) רב ןיטרמ ,(הטמל הנומתב) ןוסרדנא ןאיא :יחכונה בכרהה
.(םיפות) ירפ ןאוד ,(סב) סיוונ ןתנו'ג


:("טסיל-טס") הירסיקב העפוהב תרעושמה םירישה תמישר

Aqualung-Intro, My Sunday Feeling, Cross-Eyed Mary, Eurology, Beggar's Farm, Farm on The Freeway, Pavane, Weathercock, Songs From The Wood/Too Old To Rock'N'Roll...Heavy Horses, Bouree, Mother Goose (extended version), Empty Cafe, A New Day Yesterday (w. flute solo, incl. Kelpie), God Rest Ye Merry Gentlemen, Budapest, Holly Herald, Locomotive Breath, Living In The Past, Aquadiddley/Aqualung, Protect And Survive, Cheerio with balloons.


איאן אנדרסון בהופעה בקיסריה ישראל 2004. צילום - רעיה קוסובסקי
יקסבוסוק היער - םוליצ ;הירסיקב ןוסרדנא ןאיא

 

הכרטיס להופעה - של אסף רובין
ןיבור ףסא - חלשו קרסג'טרו טאל בקיסריה 2004 - הלהקה על הבמה
2004 הירסיקב לאט ורט'ג


:תורוקיב

המכ הנה ."רסקימ" ,ענענ לש תוברתה ןיזגמב ריבא ףסא בתכ ,"םיטהול םיפכוא לע םינקז"
הכיבמ הפוקתב לארשיל העיגה לאט ורט'ג" :ולש הקותמ-הצומחה תרוקיבה ןמ םירחבנ םיטוטיצ
ורזחש ,המב ידומלו םיגלפומ םישישי"..."םינש 24 רבכ תכשמנ וזה הפוקתה .הלש הריירקב
."םמצע-םהל הווחמ עפומכ ,לאט ורט'ג לש עפומה תא בוש תושעל ידכ דחוימב תואלמגהמ

 

איצוהל" הפאש הקהלהש בתכ אוה ."ץראה" ןותיעב יביבא ידיג בתכ ,"םירואזוניד םע דוקרל"
יטקלקאה םסקהמ עבנ הקהלה לש התודרשיה דוסב יזכרמ ביכרמ"ש ,"בוט םש םזינורכנאל
."בזכאתהל היה לולע...םדקתמ קור לש הקהל" שפיחש ימשו ,"הלש

 

רשפא ךיא .יתינהנ ,דחא דצמ " .זופתב םדקתמ קור םורופב רזל בדנ בתכ ,"תמ זווא ומכ שיגרמ"
דואמ העפוה התייה ,ינש דצמ .אלפנ ןדקרו ,קיחצמ ,זואוטריו ,ןואג ןוסרדנא ןאיא .אלש
אלמלא ינלטק ךכ לכ יתייה אל ילואו .שורפל ןמזה עיגה ילוא ,הבהאהו דובכה לכ םע…תינוניב
."המיהדמ התייה ץראב םהלש תמדוקה העפוהה .תוושהל המל יל היה

 

,םתוא האור ינאש תיעיבר םעפ" .ענענב םדקתמ קור םורופב גייס זרא בתכ ,"ליגרכ הבוט העפוה"
העפוהה...םעפ היהש המ אל רבכ ןאיא...יתידבתה אלו ,תופצל המל רתוי וא תוחפ יתעדיש ךכ
,שדחל ןשי ןיב בוט ןוזיא היה םנמא .(םירישה תמישר) טסיל-טסה תניחבמ תבזכאמ תצק התיה
."תצק הרזומ התיה םינשיה םירישה תריחב םג לבא

 

.הביק לוקלק הארנכ :עפומה ברעב בוט שיגרה אל שממ ןוסרדנא ןאיאש רפיס קסור ידג


.םוקימה ביט יפל רקייתה .םילקש 160/180/210/240 :רקיה דע לוזה ןמ :ויה םיסיטרכה יריחמ

.עפומה ינפל םימי המכ ורכמנ םיסיטרכה לכ :טאוא-דלוס

.ןוקריה קראפב ,30/6/1986 ךיראתב המייקתה לאט ורט'ג לש הנושארה תילארשיה העפוהה
ער היה דנואסה ,םיפוצ לש תויודע יפל .רוכיש יטוקס טסירטיג-רמז ,ןיטרמ ןו'ג םתוא םמיח
.ןוסרדנא לש לילחה תא עומשל היה השקו

,עבש-ראב תטיסרבינואב (יאמב 19,21,23) 1992 תנשב קר ומייקתה תואבה תועפוהה תשולש
התיה" :ןוסרדנא רמא םילשוריב העפוהה לע .הירסיק 'יפמאבו םילשוריב ןטלוסה תכירבב
עיפוהל ףידעמ ינא לבא .ונימב דחוימ םוקמב תואצמיה לש הקזח השוחת ,תיטנמור דואמ הריווא
."םיפוצ םייפלא ינפב ,רוגס םלואב

המרניסב תועפוה יתש :2000 רבמבונב התיה לארשיל העיגה הקהלהש תישילשה םעפה
ןוסרדנא לש דמחנ ןויאר .(11/11) הפיח םוירוטידואב תחא העפוהו (10/11, 12/11) ביבא-לתב
.בוביס ותוא תארקל םייקתה "סולפ יאנפ" ןיזגמל

היכרות ,הילגנא ,קרמנד ,תפרצ ,הירטסוא ,הטלאמב הקהלה העיפומ 2004 טסוגוא ךלהמב
"םייטלק םישרוש" לביטספב טסוגואב םירשעב עיפומ ןוסרדנא .הירסיק ןבומכו (רימזיא)
.רבמבונב הדנקו ב"הראל הסט הקהלה .ורבנידאב

.ץיבונורהא ידיג לוהינב ,ילארשיה לאט ורט'ג יבבוח ןודעומל ףרטצהל ןמזה ילוא הז

.(24/5/04) טשפדובב העפוה ירחא ,תחא לגר לע ,ןוסרדנא םע ידיג לש הדומח הנומת הנה


רמוצ ןנורל ןוסרדנא ןאיא רמא ,הסכיא הז גורפ

ןהכ זעוב ינזואב ןוסרדנא זירכה ,טלקוה אל ןיידע ונלש בוט יכה םובלאה

.הלאוו לש טא'צ-ואדיוב ןוסרדנא חראתה (22:00 העשב ,טסוגואב 29) העפוהה ינפל םוי

,(25/8) יעיבר םויב לאט ורט'ג לשייפס הרדיש (הביבסהו א"תב 106fm) "סופמקה לוק" תנחת
.ןפלואב וכרע 'ץיבוריאמ לאכימו תרק-ןב ףסא .העש ךשמב ,23:00 העשב

לשייפסב ,(26/8) ישימח םויב ,ךרדה עצמא וידרב רדוש ןוסרדנא ןאיא םע ינופוידר-ינופלט ןויאר
.(האלהו תוצח רוזיאב) "וו ה'זד" ירובת ינב לש ותינכותב לאט ורט'ג(האיגש וזו ,טסוגואב 31 בותכ םש) תונורחא תועידי ,קינכש זר לש הבתכה

בירעמב םירמוא ,םינקזל ףיכ הזיא

ץראה ןותיע - תחא לגר לע הקיסומה תודלות

ץראה ןותיע - ץראל םיעיגמ לאט ורט'גההרכב הנוכחי של הלהקה

איאן אנדרסון מחלל את הקודש

 

2006 לארשיב ןוסרדנא ןאיא

אלמ רוקיס - (2000) לאט ורט'ג לש םדוקה רוקיבה


תרצוקמ היפרגויב - לאט ורט'ג

לאט ורט'ג תקהל ירבח םע טלקומ ןויאר

 

:ןונעירל תורוקיב

Jehtro Tull - Thick as a Brick

Jethro Tull - A Passion Play

Jethro Tull - Minstrel in the Gallery

Jethro Tull - Aqualung


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com