חזרה לעמוד ראשי

2000 טספרינ לביטספ :תרוקיב

ב"הרא ,רבוטש ןרק :תאמ

 

הזש םיאור" .North Star תקהל תעפוה לש הקספהה ןמזב והשימ קעצ ,"םידילקה תא ריבגת"
.ידיצל בשיש שיאה הנע ,"!גורפ עפומ

 

הלחה ,םיגוסה לכמ םדקתמ קור יעגושמ לש םיימוי-תב החורא ,טספרינ לביטספ .םיאור טלחהב
,םחל-תיבב ייהיל תטיסרבינואבש רנלאוז םוירוטידואב ,11:00 העשב ,2000 ,ינויב 17 ,תבש םויב
.לביטספה םייקתמ הב היינשה הנשה וז .ב"הרא ,הינבליסנפ


Zoellner Arts Center
Zoellner Arts Center - Nearfest 2000

 

לביטספב גורפה יבבוח ףלא תא וכריב ,ןוסני'צאה דא'צו הקודאל בור ,(וינגראמו) לביטספה יחנמ
םאירפ ,תופסונ תוקהל יתש .םוי לכ ועיפוה תוקהל שמח .(Sold Out) "טואא-דלוס" ולוכ היהש
םוקמב ,ישיש םויב ,םידקמ עפומב ועיפוה תינקירמאה (Echolyn) ןילוקאו תיתפרצה (Priam)
.ןואטנלאב ,הפק קור ליידוקורק ומשו

 

םרופינויק ,'גדא ס'רזייל ,האיזוימ תרבח ללוכ ,םש םיחכונ ויה םימוסרפו םיקסיד-ינכוד הברה
בציעש ןמאה ,דהטייוו לופ .הזופסקאו ןיזגמ-ןורטולמ ,קרווטנ זוינ קיזוימ ,ןשרגורפ ומכ םיניזגמו
בוציעה תא הארה ,סיסנ'ג לש םיירק ירסרנו סאפסרט ,טורטסקופ םימובלאה תא ראשה ןיב
ספדוהש ,לביטספה וגול תא בציע לופ .םימוד םירצומו תוספדה רכמו ,"טורטסקופ" לש ירוקמה
.תוינכותו הלרגה יסיטרכ דצל ,הסינכב ורכמנש תוצלוח יבג לע

 

(North Star) ראטס 'תרונ הלא ויה 2000 תנשב .תימוקמ הקהל םע חתפנ ללכ ךרדב טספרינ
םוחתב רקיעב ,ןוזמירק גניק תא הריכזמ דואמ הקהלה .הנורחאל שדחמ ודחאתהש ,הינבליסנפמ
ידכ הליפתל הווחתשהו םיידיב ףפונ םהלש יטגרנאה רמזה .םיבצקמהו ופמטה ,םילקשמה
לע ןגנל םיעדוי) םיילטנמורטסניא-יטלומ םירושיכ וניגפה םירבחה לכ .הקיסומה תא שיגדהל
וא דצ-לילח ,הרצוצח םיתעלו סאב ,תילמשח הרטיג ,תודלקמ ,םיפות ופילחה םה .(םיבר םילכ
.ןופארביו

 

אל הקהלה ירבח לכ .ב"הראב הנושארה םעפב ןאכ העיפוה (DFA) ייא-ףא-יד תיקלטיאה הקהלה
םידוהדהו סב םע תחרבוצמו הדבכ איהש ,המצע הקיסומב םחוכ בור תא ועיקשהו ,הברה וזז
פמא'ת פמא'ת" השעש ,יביסרגאה סבה .רמלאפו קייל ןוסרמא לש Tarkus תא תצק ריכזמ .םינוש
ופיסוה םירזייסיתניסהמ "שיווס"ו חור לש םיטקפא .דבכ קור-גורפ לש העש ליבוה "פמא'ת
,רהמ וליחתה םירישהמ המכ .םיקרב תפוס לש המרדהו חוכה תא םיתעל היה הקיסומלו ,םינווג
ףרטצה ןורחאה רישב .הלבוהה תא וקלח םידילקהו הרטיגה .אישל דע תויטיאב ונבנ םירחאו
םע ולש הרישה תא טילבה אוה .וזנורב יד וטלאב תקהלמ ,הנואיל ינאי'ג יקלטיאה רמזה םהילא
.המבה לע רעתסה אוהש ידכ ךות ,תויביסרפסקאו תולודג תועונת

 

,רומיטלובמ רוקמב ,תינקירמאה (Iluvatar) ראטאבוליא התיה תבש םויב תישילשה הקהלה
זמר םירישה דחא .סיסנ'ג תאו סי תא ריכזמש יתבכש-ברו ידולמ ,קזח לילצ םהל שי .דנלירמ
הובג ויהש ,םייטננימודה םידילקל תחתמ קזח סב לע ורמש םה .סי לש Wurm עטקה לע דואמ
לש ותלוכי .תומדוקה תוקהלה יתש לצא בצמל דוגינב בטיה םתוא עומשל רשפא היה ןכלו ,סקימב
םאתהב תונטק תועונתב וידי תא עינה אוהו ,ןוסרדנא ןו'ג תא יל הריכזה ילאקווה םוחתב רמזה
ילב םייתמצוע ויה םה .תורוטסקט ופיסוה םימערו טלקומ םשג ,יתימא דצ-לילח .הקיסומל
םע להקה תא ריתוהש ,םדקתמה קורל רתוי לילק ןונגס ואיבה ראטאבוליא .ינשה תא דחא ףוחדל
.םינפה לע ךויח

 

לש המוד ןונגס לע ורזח םה .תינכותב האבה התיה תידוושה (Anekdoten) ןטודקנא תקהל
קור שממ היה אל הז .םימעפל ןילפז דל וא תמדקומה Rush ומכ ,דהדהמ סבו םילפא םידרוקא
הקזח תואג ומכ ,קזח דנואס ריק ,הרטיג-ססובמ ,רתוי דבכ ןונגס אלא ,"יתונמא" םדקתמ
לע הלהקמ לש התיה תורוטסקטה תחא .םיאולוס ויה אל .חרי אלל הלילב העיגמש סונייקואב
.םהלש לילצב יזכרמ חתנ הווהמש ,(?ןורטולמ) רזייסיתניסה

 

העיגהש תינקירמאה םדקתמה קורה תקהל לש דוחיאה היה תבש םוי תא רגסש עפומה
,ועיפוה םיעבשה תונשמ הקהלה לש םיצירעמ הברה .(Happy the Man) ןאמ הד יפה ,היני'גריומ
םתיא ואיבה םה ,סבהו הרטיגה ,םיפותה ,םידילקל ףסונב .המחו תדהוא םינפ-תלבק םהל ונתנו
.הנעמו האירק ומכ שממ ,םהיניב גולאיד ולהינ טסירטיגהו טסיסבה .דצ-לילחו ןופוסקס םג
(שלח-שלח) ומיסינאיפ לש םיעגר .הפקיהב תיטמרדו תינופמיס איה ןאמ הד יפה לש הקיסומה
דיויד ,םהלש שדחה ןדילקה .(קזח-קזח) לופכ הטרופ לש םיימואתפ םיאודנשרקב םיפלחתמ
תורחאה תוקהלה ןמ םירגובמו םיעוגר רתוי ויה הקהלה ירבח .יסאלק עקרמ עיגמ ,לטנזור
,םיאולוס לש בחר חווט םע ,קלחו לשב ,רגוב רתוי עמשנ םהלש ןונגסה ןכל .לביטספב ועיפוהש
ורט'ג דצל ןוסרדנא ןו'ג תא אוצמל רשפא תועפשהה ןיב .חוכו םוילוו ,םילולצמ ,םיביטומ ,םינוט
.לאט


Happy the Man
Happy the Man - Nearfest 2000

 

ירה ,ינויב 18 ,ןושאר םויב "רמלאפו קייל ןוסרמאל המוד יכה עמשנ ימ" לע תורחת התיה םא
תיאניטנגראה הקהלה .תחצנמ התיה (Nexus) סוסקנ ,11:00 העשב םויה תא החתש הקהלהש
,םהלש תישארה תרמזה .רוחשב םישובל הירבח לכשכ ב"הראב הנושארל העיפוה תיטגרנאה
ומכ הדקר ,םירוחש םיהובג םיבקעו הרצק הרוחש הלמישב "ךשוחה תלא" ןונגסב השבלתהש
ריכזמו קזח סוסקנ לש דנואסה .קאמ דווטילפ םע "תופשכמה לוחמ"ב הדקר סקינ יביטסש
ןונגסב יתוג ןגרוא לש תפסותב ,רמלאפו קייל ןוסרמאו רטאי'ת םירד ,ןילפז דל ,Rush ומכ תוקהל
ךירצש יביסרגורפ חוכ איה סוסקנ .ןוסרמא 'תיק תא םיריכזמש םיאולוס הברה .המיא-יטרס
.ותיא דדומתהל

 

העיגהש (Thinking Plague) גיילפ גניקני'ת תינקירמאה דראגנוואה תקהל התיה רותב האבה
דואמ .וסאקיפ וא קולופ ןוסק'ג ומכ ,תינרדומ תונמא תריצי וז .ודארולוק ,רוונדמ לביטספל
עפומה תיווח .םהלש ילקיסומה גיראב ןעשמ-תדוקנ וא תיטרקנוק תוסחייתה תדוקנ אלל ,טשפומ
אל ,רורב חתפמ אלל ,תילאנוט-א הקיסומה .ךלש חומהו ךלש תובשחמה ךותמ העיגמ םהלש
תורוטסקטו םייגוז-יתלב םילקשמ ,םירזומ םילילצ םע תניינעמ דואמו החונ אל ,תיטננוסיד ,הלק
.דחוימב חלצומ יאקיסומ היה (ןמרק דיויד) ףפותמה .םירכומ-יתלב םיטנמלאמ תורצונש תונושמ
ףיסוהל ידכ .עגרל ספסיפ אל אוה םתואש םייבצק םייוניש םע ,תדמתמ העונתב היה ולש קלחה
םע הכר הרוחש הרוגח :השקהה ילכב הכיה םתיא םידחוימ םיטירפ המכ ףיסוה אוה ,יתוזח ןיינע
רעיש םע קיטסלפמ םילורטו יבראב תובוב םג ומכ ,תוליצמה לע הכלשוה םייתכתמ תווצק
גניקני'ת םע הקהל ףא תוושהל רשפא יא .תולקמ םוקמב ימוגמ (תירמ) החירמ ףכו יתוכאלמ
.ןוזמירק גניק לש תויטקלקא רתויה תודובעה ןמ קלח ילוא דבלמ ,גיילפ


Thinking Plague
Thinking Plague - Nearfest 2000

 

האבה התיהו אמורמ העיגה ,וזנורב יד וטלאב ,םיעבשה תונשמ תיקלטיאה הקהלה לש דוחיאה
ןיב תויטיאב לחז רמזה לש וליצ .תוארשרש ילילצל דואמ ךושח עתפל ךפה םלואה .רותב
ןפואב הטלתשה הקהלה .הקיסומהו תורואה ועיפוה תחא-תבב !םאוו .המבה דצב םירבגמה
טילבה ,המותכ הפילחב ולוכ ושבל ,הנואיל ינאי'ג ,םהלש ףחוסה רמזהו ןדילקה .המבה לע יטמרד
םיבקונ םיטבמו םידילקה לע תועורזה לש תומזגומ תועונת ,שארה לש תודח תועונת םע ריש לכ
'ידימ'ה ןגרוא היה דחוימב דיחפמ .תוימואתפב ומייתסהו ולחה תובר תוריצי .םלואבש להקב
ןגרואל הנואיל שידקה התוא ,"הדגא" הארקנ תחא הריצי .םיינרדומ םידפרעל השדקוהש
הריצי ,"חבטמב הבהא" תא ועציב םג םה .אמורב ולש הנישה רדחב רתונש ,ולש דנומאהה
תולקמ ךילשה רמזה ,עפומה ףוסב .הבהאו לושיב ,יל'ג תונצנצ ,םיגד לש םישאר לע תיטסירומוה
רבד ןיא" .םר לוקב םתוא אירקהו ,להקה לא (ולש תישיאה היפוסוליפה םהב) םיקתפו םינבל
השוע אוהש ללגב קר םלשומ אוהש ןימאמש ,ימצע תרוקיב שוח אלל םדא רשאמ יטתאפ רתוי
."ישוקב לבוקמ תויהל ידכ תושעיהל ךירצש הממ דחא זוחא


Balletto di Bronzo
Balletto di Bronzo - Nearfest 2000

 

יד וטלאב ירחא עיפוה הידוושמ (PLP רוציקב וא ,Par Lindh Project) דניל-ראפ לש טקייורפה
ויהש םיעטק רפסמ העציבו ,רמלאפו קייל ןוסרמא לש ןונגסה ןמ דואמ תעפשומ הקהלה .וזנורב
םי'זארטיו ,ךאב לש םיעבצב הגופס הקיסומה .םישדח םיריש המכ םע ,להקל םירכומ יד
,הרטיג-תוססובמ רתוי ויה תושדחה תוריציה .םיהובג תונומראו תויתוג תולרדתק ,םייתייסנכ
עקנמ הלבס גרבגה הנלדגמ תרמזה .רכומה ןגרואה םע ינופמיסה ןונגסה תא וניגפה ןיידע לבא
תילאקווה תלוכיה ךכ לע התציפ לבא ,ילמשחה רוניכה לע תניגנב התוא ליבגהש המ ,קפרמב יניצר
.תיטסוקא הרטיג לש תומיגד המכ ףיסוה ,דניל-ראפ ,ןדילקה .הלש תמרוזה היצקידהו ,הלש
תילמשחה הרטיגה ידיקפת תא ואלימש ,יקפוק ףזו'גו םאיליו ,םישדח םה הקהלה ירבחמ םיינש
.סאבהו

 

ימואלניב פורג-רפוס ,(Transatlantic) קיטנלטאסנרט התיה 2000 טספרינ תא הרגסש הקהלה
."זגניק ראואלפ" תקהלמ ,הידוושמ עיגה (םידילקו הריש ,תורטיג) טלוטש הנייר .םדקתמ קור לש
טיפ .תינקירמאה "דריב ס'קופס" תקהלמ עיגמ (תיטסוקא הרטיגו םידילק ,הריש) סרומ לינ
ילכ ,םיפות) יונטרופ קיימ .תיטירבה "ןוילירמ"מו "גנינרוו סטייפ"מ עיגמ (הרישו סב) סוואוורט
ינש תא םג העפוהל ותיא איבה קיימ .תינקירמאה רטאי'ת םירד תקהלמ עיגמ ,(הרישו השקה
.םימעפל השק תצק היה רופיסהש ךכ ,הקהלה לש הרוכבה תעפוה התיה וז .ולש םינטקה םידליה
םה .רטאי'ת םירד לש ןונגסב תצק ,ביסרגורפ רשאמ (Heavy Metal) "לאטמ יבה" רתוי הקהל וז
םש) Return of the Giant Hagweed ומכ (SMPT) םהלש הרוכבה םובלאמ ירוקמ רמוח ונגינ
לש "זדליפ ירבורטס"ו "רוט ירטסימ לקי'גאמ"ל םייוסיכ דצל ,(סיסנ'ג תאמ הריציל ההז טעמכ
העפוהה .Firth of Fifth םגו Watcher of the Skies ומכ סיסנ'ג לש תועודי תוריציו ,סלטיבה
אל .םיאודנשרקדו םיאודנשרק ,םייטיאו םיריהמ םירבעמ םע ,ילקיסומ רופיס ומכ התיה םהלש
.בטיה םהב הלפיט הקהלה לכו ,דואמ םיקלח ויה ופמטה ייוניש .תוינדילק תוקינכטוריפ םוש ויה
.הקהלה ירבח ראשל הווש דמעמב ,המבה לש ימדק-ינמיה דצב הדמע יונטרופ לש םיפותה תכרעמ


Transatlantic
Transatlantic - Nearfest 2000

 

.םר לוקב עירהו וילגר לע דמעש להק םע ,2000 טספרינ םייתסה ךכ

ב"הרא ,רבוטש ןרק :תאמ

 

 

1999 טספרינ תא הלגמ ןוסרטפ ןו'ג

2001 טספרינ - תמ אל קור-גורפה

2002 טספרינ םוכיס

2003 טספרינ םוכיס

להקה תורוקיב - 2004 טספרינ

תרוקיבו גוריד ,םוכיס - 2005 טספרינ

תורוקיבה לכ - טספרינ

ימשרה רתאה - טספרינ


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com