חזרה לעמוד הראשי

תומולחה ץראב דיולפ קניפ

תויונמדזה המכ ןתנ ביבא-לת קטמניסב דיולפ קניפ ןותרמ .תוצח .ישיש םוי
לש תועש עברא ,תובוטה תונווכה תורמל .פילקו פילק ןיב תילדכיספ המונתל
םמעשל םיתעל תויושע םיינבבוח םיפילק

ןמטיירב ירוא
19-06-2004

 

תופצל ואב םה .2004 ,ינויב רשע-הנומשב ביבא-לת קטמניס תא ואלימ דיולפ קניפ יבבוח 350
,ןימי לגרב לחה ברעה .םילקש 35 יתמליש ,רותב יתדמע .1966-1973 הפוקתהמ םירידנ םירמוחב
ןודנול תא ןיבהל ורזעש "םייתפוקת" םימוליצ ללוכ ,1966 תנשב UFO ןודעוממ ןייוצמ עטק םע
,יס-יב-יבה לש ינמרגה הקיסומה רקבמ םע טראבו סרטוו לש חדבמה ןויארה םג .זיטסקיסה לש
.ךלוה המ טולקל ועייס תוירבע טסקט תויבותכ .ידיולפה ןואיתנפב ןוילעה ףדמל סנכיי ,רלק סנה

 

.םיחינז םיעטק םע ובברעתה םיבוט םיעטק .םידרמל חלצומה ןיב גזגזל ברעה לחה םשמ
םיעטקה ונבציע דחוימב .בושו בוש םמצע לע ורזחש םיריש דצל ועיפוה "םישדח" םיריש
םוגרתב אלמה םשה) "Set The Controls..." ןבומכו ,תואסרג רופסניאב Astronomy Domine
,ץרמב דרגתהל םישנא המכל םרגש ("שמשה לש םורטנצה לא בשחמה תא ןווכת ,יחא" :ירבע
.זפ תומולח לא וטטומתה ידמ םיבר .ירלולסה םע ץעייתהל וא לוכסתב םייניע םוצעל

 

קניפ לש סותאה לע יסיסב והשמ תדמלמ תוינפלואה תועפוההו םיפילקה תורשעב הייפצה
ךילשמ םנמא ןוסיימ קינ .תיתוזח הניחבמ תממעשמ דואמ הקהל התיה וז ,ךרדה תליחתב :דיולפ
ןגרואה לע ץומח בורכ ומכ הארנ טייר (קיר) דר'ציר לבא ,םיפותה לע םינוויכה לכל תוכורא םיידי
רבעמ גרוח אל רומליג ביידו ,דחא ףא םע תרושקת רצוי שממ אל סרטוו ר'גור ,ולש יתיבה
תויפוקש ,הקינכטוריפ בלשל םהלש ןויסנה ןבומ ןכל .'רדנפ'ה םע יליצאה ףויפיה תימדתל
לש הקיסומ וז .השלח טושפ םהלש תיתמיבה תוחכונה .'וכו ךסמ לע עונלוק יטרס ,תוילדכיספ
.(1973 דע תוחפל) םינוידטצאו תומב לש אל ,םימובלא

 

.תומימתו תובוט ויה ,תמאב םירידנ םירמוח לע וידי תא םישל חילצהש ,ילמרכ ףסא לש תונווכה
,תאז םע .הלודג הקהל לש הייחמ םיימעפ-דח םימוליצב םישנא תואמ המכ ףתשל הצר אוה
יוזה ינפי עטק היה אישה .הייפצל דחוימב םישק םיעגר המכו המכב ומייתסה תובוטה תונווכה
הדשב םיטטושמ הקהלה ירבח לש םירתוימ םימוליצו ורשקהמ קתונמ לוקספ םע ,ןיטולחל
רשפא היה ,לכה ךסב .(!?העש) ידמ הכורא התיה PBS תקפהב תינקירמאה העפוהה םג .הפועתה
.םדוק הברה הטימה לא םידליה תא חולשלו ,םימוליצ לש העש דירוהל

 

להקה לש טלחומה בורה .היוארמ רתוי התיה תיתומכה הרומתה ,םילקש 35 תרומתש ןוכנ הז
רצקל היה רשפא ןיידע .הנורחאה הקדה דע המודאה ותסרוכ לע ראשנו ,גתומל תונמאנ חיכוה
,שולשב הלילה תא רוגסלו תויבותכה תא רפשל ,בושו בוש תוריצי ןתוא לע רוזחל אל ,ךותחלו
תושעל ךירצש הדובע דוע שי ,םירחא םיקטמניסב םג ןרקוי הזה ברעה םא .יצחו עבראב םוקמב
.תומולחה תכלממ ךות לא תושונאה תא ליפהל אל ידכ

 

ערב פינק פלויד בסינמטק תל אביב - לפרטים נוספים על האירוע

איבל השמ תקפהב

 

םילארשי םינמא לע םדקתמה קורה תעפשה

רופיכ םוי תמוארט :הלגניז

ינויצה פורגרפוסה :תשש

ףרוטמ הגספ שגפמ :תרחא תצק

הנושארה םעפה / בודיי המלש

הדובא הנינפ / הריפסומטא

וחיריב לי'צר'צ

 


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com