חזרה לעמוד ראשי

'שאר'ל געל תפיט ילב

לאינד הנולא םע ןויאר

אלונה דניאל

הימימ תא הליטמ ליגרכו ,הפוריאבו ב"הראב קנע תועפוה בוביסל תאצוי Rush תקהל
תואסרג ובו הלודגה תידנקה הקהלל עקשומ הווחמ ברע ונלביק יוציפכ ;לארשי לע
לאינד ;היפורתנא תקהלו - דחא םדא לש וירט ראואפ - לאינד הנולא תרמזה םע יוסיכ
טסירטיגה לש תילילפה תוכבתסהל תסחייתמ ,ידוהיה יל ידג לש וילענל תסנכנ
הילע םיבוהאה ביסרגורפה ימובלא לע תרפסמו ("םירטושל עיגה הארנכ")

ןמטיירב ירוא :תאמ

22/02/04

הקהלה םוקמב :הצואת סופתל תירבעה םירבאקה תניצס הלחה ,הלועמה ינוחטבה בצמה ללגב
ףרטצה הזה יתרתחמה דנרטל .םעה דחא 'חרמ הלש יוסיכה תסרג תא ולבק ,ל"וחמ תירוקמה
.א"ת יבראב ןודעומב ,(םירופ ברע) ץרמב העבשב םייקתיש Rush תקהלל הווחמ ברע ,ףסונ עוריא
תקהל ירבח תעברא םע הרטיגב תצק ןגנתו םירישה לכ תא רישת לאינד הנולא תיאקיסומה
.תנייטצמה תידנקה היישילשה לש םילודגה היעגר תא המבה לע רזחשל וסניש ,היפורתנא

 

םירד לע םירבדמ םהו ,םהייחל םירשעה תונשב םיאצמנש ,הלאה ה'רבחה םע תורזחב הברה ינא"
אלש תיתרתחמ תוליעפ ןאכ שיש שיגרהל יתלחתה .ללכב ביסרגורפ לעו לאטמ-גורפ לע ,רטאי'ת
והשמ לש םשור השוע תרתחמה" .ביבא-לתב התרידמ ינופלט ןויארב תרפסמ איה ,"המויק לע יתעדי
תצק דרי קורהש ןוכנ הז .ימוקמ והשמ אל הז ,ץראה לכמ םישנא םיעיגמש האור ינא .לודג יד
."ילש אבה םובלאב םגו ,הזה עפומב קור השוע ינא - עיפשמ אל הז ילע לבא ,תרתחמל


שלושת חברי להקת ראש - מימין לשמאל: ניל פירט, אלכס לייפסון, גיידי לי
יל ידג ,ןוספייל סכלא ,טריפ לינ :לאמשל ןימימ - שאר תקהל ירבח

 

הסנכנ ,רוביצה תעדותל התוא וסינכה "ביבא-לת תוגג לע"ו "הרש" הלש פופה יטיהלש ,לאינד הנולא
תיסאלק הקיסומ הדמל איה ,(12 ליגב) ץראל התלעש ינפל הברה .תיסחי רחואמ ליגב קורה םלועל
,םשל יתוא וחקל 7 ליגב רבכ" .'ןומיר'ב םג םיימדקא הקיסומ ידומילב הכישמהו ,ןוירוטברסנוקב
לורנקורל וסחייתה תונוטלשה .תיוושכע הקיסומ תיבב קיזחהל היה רוסאו ,היסורב גוהנ הככ יכ
דומלל יתוא וחלש זא .םייברעמ ליניו יטילקת תקזחא ללגב אלכל םישנא וסינכהו ,ןיאקוק לא ומכ
הרשכהה .דומלל יתכשמה ןורשה תמרב ,ץראב םג .רשע ליגב תיסאלק הרטיגל רובעל יתשקיבו ,רתנספ
םע תטרופ ינא Rush לש The Trees תא תנגנמ ינאשכ וליפא - םויה דע דואמ יל תרזוע תיסאלקה
."ןוספייל ומכ תצק ,טרפמ ילב תועבצאה

 

הכיבמ תילילפ השרפב הנורחאל ךבתסה Rush לש טסירטיגה ,ןוספייל סכלא לע םירבדמ רבכ םאו
הדירולפב סלפיינ הרייעב ץיר ןולמל עיגה אוה רטסבליסה ברעב .הריירקה תא ול סורהל הלולעש
בכוכ תא חולשל יושע ,שגוי םא ,ודגנ םושיאה בתכ .םירטוש םע תוכמ תכלל לחהו רכתשה ,ונב םע
,הקהלה לש תועפוהה בוביס לוטיבל המרגו טעמכ תאזה הבוצעה היישרפה .רסאמ תונש המכל קורה
.ךרדל אצי רבד לש ופוסבש

 

םיגהנתמ םימעפ הברה םירטוש" ,תורירמב לאינד תרמוא ,"הלאה םירטושל עיגה הזש החוטב ינא"
הארנכ זא ,ףורגא םהל סינכה אוה םא .תישיא הנומאמ םגו ןויסנמ הז תא תרמוא ינאו ,תוריזחב
לולע התא תרחא ,יקנ תותשל ךירצ ,בברעל רוסא .תואקשמ בבריע אוהש תויהל לוכי .םהל עיגמ
יתיאר זא ,הריעצ יתייהשכ הניארקואל הרגיה ילש החפשמהו ,היבדלומב יתדלונ .םישנא לע לפנתהל
תיטסינומוקה הפוקתב .םייח םישוע םה הככש תעדוי ינא .תורכיש ןמזב תוכמ םיכלוה םיסור ןומה
."?זא תושעל רשפא היה המ יכ ,ןמזה לכ ותש םלוכ

 

אמאו ך"נת תארוק יתייה .תיבל תד ירפס וליפא סינכהל היה רשפא יאש ,הדלי רותב תרכוז ינא"
דלר'גציפ הלא תרמזה יכ ,רוחשה קושב םירכמנ ויה זא'ג יטילקת .ינממ הז תא האיבחמ התיה ילש
הלכשה התיה אלש ימל יכ ,תיסאלק הקיסומ דומלל יתעגה הככ .םזינומוקל תנכוסמ התיה
הרטיג לע םג ןגנל דומלל לאינד הלחה הייחל םישולשה תונשב ."יאקיסומ זא בשחנ אל תילקיסומ
תפפותמה איה םויכ .ץרמב ףפותל הלחהו הבהאתה ,םיפות תכרעמ האצמ םינש עברא ינפלו ,סאב
.דחא םדא לש וירט ראואפ .הלש תועפוהה לכב לאלא ןירוק לש העובקה


אלונה דניאל בחזרות
תורזחב לאינד הנולא

 

יסוי תא יתרכה זא" .תיסאלק הקיסומל קר הניזאה זא דעו ,17 ליג דע קור הריכה אל ללכב לאינד
,סקירדנה ,זיטסקיס תקיסומ הברה יל עימשה אוה .לורנקורה םלועל יתוא סינכהש טסירטיג ,ףסוי
אוה .דועו זא'ג לש םידרוקא יתוא דמיל ,(זולבה לש םלוסה) ינוטטנפ םלוס הז המ יל ריבסה ,זרוד
יתרכזנ ,Rush תקהלל הווחמה ברע יבגל יילא הנפ איבל השמ קיפמהשכ ,ןכל .23 ליגב ןטרסמ רטפנ
."ואדיווב םהלש תועפוה יל הארה וליפא אוה .םתוא בהא דואמש הזה רוחבב

 

.ביבא-לתבו ןג-תמרב רקיעב ,ביסרגורפ העמשש ןד שוגב תרתחמ התיה ,םיעבשה תונשב ,זא םג"
,בתכש םירבד זא יל עימשה אוה .וטאט תקהלב יתיא ןגינ הריפסומטא לש ןדילקה ,ןילביר לבוי
העפשוהש הקהל ,ןבדבוד לש ףפותמה היה ,יתיא ןגינש ,קלב ירוא םג .Yes תקהלל םימוד ויהש
םה זאמ ילש םיטירובייפה .גנוג לש Flying Teapot םובלאה תא דימת יתבהא ינא .'למאק
תא .לאט ורט'ג לש Thick as a Brick תא הפ-לעב יתדמלו ,טורטסקופ לשמל ,םינשיה םיסיסנ'גה
."םינשיה םידיולפ קניפה לכ ןבומכו ,בוט תרכוז ינא שאר לש הקיסומה

 

היפורתנא תוכזב קר יתעגה הזל .ייניעב ןח אצומ הזו ,רטאי'ת םירדל תצק בישקהל יתיסינ ,םויה"
תונתונש תוריעצ תויגרנא םהל שי .('ץיבוקרמ לאינדו בבוח דעלג ,רנזופ תימע ,גרבננד יתיא)
,דיתע םהל שי .תינכט םגו תיטתסא םג ,דואמ הפי לאטמ-גורפ םישוע םה .רוהט ףיכו תחתב הטיעב
."ל"וחב םג ילוא

 

ינא" .יצחו העש לעמ ךשמייו ,Rush לש יביסרגורפה ראוטרפרהמ םיעודי םיעטק 13-14 לולכי עפומה
ללגב יילא רבדמ The Trees םג .יתוג שממ הז ,ולש תויטמרדה לע התמ ינא ,Jacob's Ladder לע הלוח
עוציבב ןייוצמ עמשנ YYZ ילטנמורטסניאה עטקה .הפ הרוקש המ תא תצק ריכזמש ,יטילופה רסמה
םיעטק לע וישכע םידבוע ונחנא .ךורא יד אוהש ,2112 קורה-תרפואמ קלח םג עצבנ .הקהלה לש
."רצק אוהש Closer to the Heart ילואו Passage to Bangkok ומכ ,םיפסונ

 

הפוקת אל טושפ וזש רוכזל ךירצ" :ןודרוג לט תיאקיסומה הרמא יאנותיע ןויארב .הנולא ןאכ דע
םירופב ."םוילאו הצור התא הקיזומהמו ,ןשרוטסידל וכפה ונלש םייחה .םירקור לש תויגרנאל הבוט
םישנא שי .ג"בתנב ןאכ תוחנל הנכומ אל הלודג הקהל ףא םא וליפא ,תרחא חיכוהל רשפא היהי
סאבה תא ,ןוספייל סכלא לש ןשרוטסידה תא םיכירצ םה ןכלו ,םוילאו תצק םה םהלש םייחהש
.טריפ לינ לש םיישונא-אלה ףופיתה ירושיכ תאו ,יל ידג לש יזואוטריוה

 

ערב מחווה ללהקת ראש

םירופב Rush תקהלל הווחמ ברע


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com