חזרה לעמוד ראשי

תימצע הניחבל Rush ןודיח :שארב שאר


?ןוספייל סכלא טסירטיגה לש יתימאה ומש והמ (1  
'ץיבונדגוב השס (א  
ןאיסוטמ ירטימיד (ב  
'ץיבונוויז רדנסכלא (ג  
גיצפייל רדנסכלא (ד  

 

?יל ידג לש יתימאה ומש והמ (2

בירנייוו יל יראג (א  
'ץיבובייל ידג (ב  
ןוטפיל ןאילידג (ג  
רקסביל והילדג (ד  

 

?והמ .בושח סרפב הקהלה ירבח וכז 1996 יאמ שדוחב (3

הנשה לש בוטה קורה םובלא לע ימארג ןולספ (א  
"ילרוג ןורכז" טרסל לוקה ספ לע רקסוא (ב  
'ןוטס גנילור' ןיזגמ לש יתרוסמה םיארוקה לאשמב הנשה תקהל (ג  
יללכה לשומה םעטמ ןתינש םייח לעפמ לע דובכ-ראות ,הדנק רדסמ יניצק (ד  

 

?הקהלל ,ןדראגדנואס לש ףפותמה ,ןורמאק טאמ לש רשקה המ (4

ולש עונפואה םע דדובתהל עסנ ןורחאה רשאכ טריפ לינ תא ףילחה (א  
2000 תנשב יל ידג לש ולוסה םובלאב םיפותה ידיקפת תא טילקה (ב  
Show of Hands םובלאב םירישה תרשע ךותמ םיינשל םילימה תא בתכ (ג  
דנלריאב באפב תירקמ השיגפ ךלהמב ןוספייל סכלא םע תוכמ ךלה (ד  

 

?ךיאו הפיא .הקהלה םע ודבע קראפ 'תואס תרדס ירצוי (5

קראפ 'תואס לש עונלוקה טרסל ריש ומרת ןוספייל סכלאו יל ידג (א  
הנושארה הנועב םינורחאה םיקרפה דחאב חרוא-תומד בבוד טריפ לינ (ב  
Vapor Trails םובלאב רישל םילימה תא ובתכ הרדיסה יאטירסתמ םיינש (ג  
Blame Canada םסרופמה רישב םתוא ריכזה הרדיסה קיפמ (ד  

 

?עודמ ."בויא" ,הקהלה ףפותמ ,טריפ לינ תא םינכמה שי (6

1992 תנשב דוסיה דע ףרשנ וטנורוט ריעב ולש לודגה הזוחאה תיב (א  
1999 רבמצדב ,םוי ותואב ורטפנ וירוה ינש (ב  
ןטרסמ התמ יק'ג ותשא ,ךכ רחא הנש .19 ליגב םיכרד תנואתב הגרהנ ,הנלס ,הדיחיה ותב (ג  
ךכ לע העמששכ הדבאתה ,ןזוס ,ותשא .סוטמ תנואתב וגרהנ ,ורדנאו ןביטס ,וינב ינש (ד  

 

?והימ .1974 תנשב הקהלה לש םדוקה ףפותמה תא ףילחה טריפ לינ (7

ןומ 'תיק (א  
יסטאר ןו'ג (ב  
דרופורב ליב (ג  
'גדילתר קיימ (ד  

 

?דנארו 'גדירלוק ,ןיקלוט לש תויתורפסה תועפשהב ןיחבהל רשפא םיריש וליאב (8

'גדירלוקמ Chemistry ;דנארמ Tom Sawyer ;ןיקלוטמ Freewill רישה (א  
דנארמ Limelight ;'גדירלוקמ Subdivisions ;'טיבוהה'מ The Weapon רישה (ב  
'גדירלוקמ 2112 ;דנארמ YYZ ;'ןוילירמליס'מ Witch Hunt רישה (ג  
דנארמ 2112 ;'גדירלוקמ Xanadu רישה ;'תועבטה רש'מ עפשומ 'לדנביר' רישה (ד  

 

?ימ אוה ימ .האוש ילוצינ םירוה ישילשל .םירפס ינש בתכ ינשה .השרומ סייט אוה דחא (9

ידוהי טריפ .תיסור תורפסב ינש ראות קיזחמ ןוספייל .'הנסצ' יסוטמב החמתמ יל (א
ינלופ אצוממ ידוהי יל .תורפס בבוחו רפוס טריפ .סייט ןוספייל (ב
יסור אצוממ ידוהי ןוספייל .ב"דמ תורפסב החמתמ יל .יטרפ הסיט ןואיזומ קיזחמ טריפ (ג
םידלי ירפס בתוכ יל .ידנק אצוממ ידוהי טריפ .םיסייט םהינש ןוספיילו יל (ד

 

?הקהלה לש שדחה ימלועה תועפוהה בוביס ןונכת בכעתה עודמ (10

סוסמ הלפנש רחאל םילוחה תיבב הזפשוא ,יסננ ,יל ידג לש ותשא (א  
הפוצמכ וחילצה אל Vapor Trails םובלאה לש תוריכמה (ב  
ןידל דומעיש הארנכו ,הדירולפב םירטוש םע תומיע ללגב 2004 ראוניב רצענ ןוספייל סכלא (ג  
רבעש תויתחפשמה תומוארטה ןמ ששואתי טריפש דע וניתמה ןוספיילו יל (ד  

 

?1981 תנשמ Moving Pictures םובלאב םיעטקה דחאכ עיפומה ,YYZ םשה תועמשמ המ (11

הדנק ,וטנורוט ריעב 'ןוסריפ' הפועתה הדשל רצוקמה יוניכה (א  
הפאז ,ינאי ,סי :הקהלה ירבח תשולש לע םיביבחה םינמאה תומש תליחת (ב  
(Yorkshire Young Zoo) ריישקרויב םידליה תויחה ןגל רוציק (ג  
תועמשמ לכ אלל ימתס םש (ד  


...הל םיארוק .תמיוסמ תינוידב ריעב תשחרתמ 2112 םובלאה תלילע (12

היפוטוא (א  
סקניריס (ב  
םודנאר (ג  
ןוד-הגמ (ד  

 

תונוכנה תובושתה תא קודבל ידכ ןאכ וצחל


שלושת חברי להקת ראש - מימין לשמאל: ניל פירט, אלכס לייפסון, גיידי לי יל ידג ,ןוספייל סכלא ,טריפ לינ :לאמשל ןימימ - שאר תקהל ירבח תשולש

 


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com