חזרה לעמוד ראשי

תמלשומ-יתלב הווחמ

א"ת יבראב ןודעומב Rush ברע - היפורתנא תקהלו לאינד הנולא

2004 ץרמ 7

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

 

,םירופ ברעב ביבא-לתב יבראב ןודעומל ועיגה םדא ינב םייתאמכ .תובוט תונווכ אלמ ברע היה הז
הריוואה .Rush תידנקה םדקתמה קורה תקהלל (םירוואק) יוסיכ תואסרגו הווחמ ברע לבקל ידכ
םע תונויארו ואדיו יעטק ,(םשג ןיא) חלצומ היה ריוואה גזמ ,גחה ללגב רקיעב החמש התיה
לאינד הנולא התלע ףוסבו ,23:15 העשב עפומה תליחת דע העשכ ךשמב ךסמ לע וצר הקהלה
.לריגרפוס ןוכנ רתוי וא ,ןמרפוסל תשפוחמ המבל

 

The Spirit of Radio םע החתפ איה .םיעודי םיריש קרו ךא העציבו ,םינוכיס החקל אל הקהלה
Tom לא יטנגלאו יקנ רבעמ ,יטקדידה Freewill לא המידק ,יפיכה Limelight םע הכישמה ,ינצפוקה
ןמאנ עוציב .YYZ :ברעה אישל םשמו ,ירוטומה Red Barchetta לא האלה ,םסרופמה Sawyer
תא עיגרה Closer to the Heart .עוריאה תגספ התיה וז לבא ,ידמ ךורא טעמ םיפות ולוס ,רוקמל
ךשמ Jacob's Ladder ,םידרמ טעמ היה Tears ,ןילנרדאה תא ריזחה The Trees ,תוליעיב תוחורה
.יטרדנטסה Passage to Bangkok םויסלו ,בצקב המידק


אלונה דניאל ולהקת אנתרופיה על הבמה בבארבי

 

הנולא ,יובא ךא .2112 הריציה ןמ קלח עצבל זאו ,ןרדהל תדרל הקהלה הרומא התיה הז בלשב
הלחה הקהלה ,הקד יצחל רצענ עפומה .הילא ףרטצהל וחכש הירבח ראשו המבה ןמ הדרי לאינד
.גרבננד יתיא לש תילמשחה הרטיגב רתימה ערקנ זאו .ןרדה הזש עדיי להקהש ילב ןרדהה תא ןגנל
ןגנל הקהלה הכישמה םייתניב .(הרטיג וא) שדח רתימ ףילחהל ידכ המבה ןמ תוזירזב דרי אוה
.תוריהמב םייתסה עטקהו ,רישל הרזח הנולא ,םולכ וליאכ

 

לע .המלענו המבה ןמ הדרי טושפ הקהלה לבא .קדצבו ,ןרדה הצר ,ךרדה לכ ךרואל הנהנש ,להקה
,תילקיסומ הניחבמ .עטרקמה םויסה ןמ םיבזכואמ ויה םיבר .וירב Rush העיפוה ךסמה
.םיפותה תכרעמ לע םיביהרמ םיעוציבב בבוח דעלג הבוטל טלבתה רקיעבו ,םיבוט ויה םיעוציבה
.הל חלס להקה לבא ,יל ידג לש ינוציקה דענמה םע דדומתהל לאינד הנולא התשקתה םשו הפ
השע גרבננד יתיאו ,דחופמ תצק הארנ 'ץיבוקרמ לאינד ,רהמו הפי דבע סבה לע רנזופ תימע
.תוקרבה ידמ רתוי ילב תעצוממ הדובע

 

,םייטרקונכט לאטמ יעטק המכ לא םירוואקה תינבתמ םשו הפ גורחל התסינ היפורתנא תקהל
,בוטה הרקמב תולבסנ ויה וללה תוגירחה .Rush לש ןותמה ןונגסה םע םירדתסמ שממ אלש
אלא ,הקפהב וא םיעוציבב הנומט התיה אל ברעה לש הלודגה תועטה ךא .ערה הרקמב תורתוימו
עוטקל אלו ,חפנ רתוי הברה 2112 הריציל תתל הכירצ התיה הקהלה .םייתסה ברעה הבש ךרדב
.תשפוטמ טושפ התיה םינרדהל להקה תשירדמ תומלעתהה ,ףסונב .תורופס תוקד ךות התוא

 

היפורתנא תקהלו לאינד הנולא לש םיעוציבה ,תוחלסנ תוינכט תויעב המכ דבלמ :םוכיסל
העטקנש הריציב םייתסה ,ידמ רצק היה ברעה ךא .םיבוט ויה Rush לש תוקיסאלקל
תצק םע :הצמחה לש התיה תיפוסה השוחתה .דואמ שגרומ היה םינרדהב רוסחמהו ,תוירזכאב
60) סיטרכה ריחמ .תחכשנ יתלב היווחל הזה ברעה תא ךופהל רשפא היה תושיגרו ץמאמ רתוי
.רתוי עיגה להקל לבא ,הרומתל סחיב ריבס היה (תמדקומ הריכמב ח"ש

 

Rush ברע תארקל לאינד הנולא םע ןויאר

Rush - Hemispheres

Rush - Exit...Stage Left

Rush - Caress of Steel

וירב שאר :יד-יו-יד תרוקיב

 


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com