חזרה לעמוד הראשי

א"ת קטמניסב 2 דיולפ קניפ ןותרמ :תרוקיב

10/9/04

ןמטיירב ירוא

 

הארנ ,הפוקב יתמלישש דבלב םילקש 35 ליבשב .םוקמ ספא דע טעמכ אלמ היה קטמניסה םלוא
עוריאה .יביבא-לת עונלוקב ישיש םוי ירהצ תא תולבל רחבשכ השוע אוה המ טלחהב עדי להקהש
עצמאמ ,הקהלה לש הכרד תליחתב דקמתה העשכ ךשמנש ןושארה קלחה (א :השולשל קלחתה
תיטירבה חוכה תנחת תובורא יתש ןיב יולתה ריזחה לש ןטק סונוב םע ,1970 דעו םישישה תונש
הלועמ הדועת טרס גיצה ,העשכ ךשמנ אוה םג ,ינשה קלחה (ב ;("זלמינא" םובלאה תפיטע)
םיברועמה בור םע םיינכדע תונויאר איבהו (1973) "חריה לש לפאה דצה" םובלאה תקפהב קסעש
םימסה םיללועמש המ) ןקדזה טייר דר'ציר המכ דע תוארל םיענ היה אל םנמא .טקייורפב
אוהשכ ןצלפ תויהל לוכי סרטוו ר'גור המכ דעו ,ויתורעש בור תא רומליג דביא דציכ ,(םדא-ןבל
טרס היה הז ,תאז םע .(רבד לש ופוסב ,םלועב טושפ יכה שיאה ומכ עמשנ ןוסיימ קינ) הצור
.קיפהל םילגוסמ םיטירבה קרש הזכ ,אליעלו אליעל יעוצקמ

םייתעשכ ךשמנ ,תוקד םירשע לש תוננערתה תקספה רחאל ,עוריאה לש ןורחאהו ישילשה קלחה
(Earls Court) טרוק זלרא םלואב "המוחה" לש תירוקמה העפוהל הרוכבה תנרקה :תומלש
רואל לבא ,הטמו תינוניב התיה הטלקהה תוכיא ,דימ ןיחבהל היה ןתינש יפכ .1980 ,ןודנולב
ימ .תונולתב אובל ןתינ אל ,תירוטסיה תועמשמ לעבו הגשהל השק ,זנוג טרסב רבודמש הדבועה
.המוד ברע ןגראלו קטמניסה םע רשק רוציל ןמזומ ,רתוי הבוט תוכיאב קתוע אוצמל חילציש

וז (א :םירבד ינש רמול רשפא "המוחה" עצמאב םלואה תא ובזעש םיסיטרכ-ינוק םתוא לכל
תמאבש ימ (ב ;םינפב ראשנ בורהש איה הדבוע לבא ,םלואה תא בוזעל רוחבל האלמה םכתוכז
"המוחה" ומכ םסרופמ עפומ תווחל ידכ תינוניב ואדיו תוכיא "לובסל" ןכומ ,דיולפ קניפ תא בהוא
.חצננ הז םעו ,שי המ הז ,תרדוסמ הרוצב רואל אציש "ימשר" טרסב רבודמ אלש ןוויכמ (ג ;ירוקמה

רתוי וא ,ילקיסומ הזחמ השעמל איהש קור-תעפוהב רבודמ :יניינע רתוי תצק חותינל וישכעו
,"המוחה" ,רקראפ ןלא לש טרסה) יעונלוקה םוידמב ורחבשכ ןוכנ ושע םידיולפה .רמזחמ :ןוכנ
.םיטסקטהו הקיסומה ירוחאמ ןויערה תא שיחמהל ידכ (ליבקמב אציש

המכ העיצמ איה תאז םעו ,טרסל וא םובלאל םלוה ףילחת שמשל הלוכי הנניא היחה העפוהה
,עשרה הרומה ,תיתייפכה אמאה) תוחפנתמה תובובה :םמצעשכל םימישרמ םייתוזח תונויער
רתוי הברה תמייאמו הקזח תיתמיב תוחכונב ונייפאתה ("זלמינא"מ ריזחה ,תיטסידסה השיאה
המישרמ איה םג עפומה ןמזב המוחה לש תיתגרדהה היינבה .עונלוקה טרסב ועיפוהש ולאמ
טרסב םגו םובלאב םג :ויתויועמשמ תאו רופיסה תא תקזחמ איהו ,תיטמרד הניחבמ תיביטקפאו
המיטאל דע ,המוחל םיקולבה תופסוותה ןויער תא רישיו הטוב ךכ לכ ןפואב ריבעהל ןתינ אל
.םלועה ןמ רוביגה לש תטלחומה

.(Surrogate) "הפילחמ הקהל"ב שומישה אוה היחה העפוהל ידעלב אוהש ףסונ ילרטאית ןויער
וידגבב שובל ,יבמוז-יטובור ליפכ ודיצלשכ המבה לע סרטוו תא תוארל ררמצמ יד היה הז
םידיחפמ םיליפכ ויה (ןוסיימ ,טייר) םירחאה םיינשלו ,המוד ליפכ היה רומליגל םג .םימדוקה
הארנ לבא ,רתוי המישרמו הקימעמ הרוצב חתפל רשפא היה הזה ןויערה תא אקווד .תוחפ
.תאזה הדוקנב ודקמתה אל םיילקיסומה םירמוחהו םיטסקטהש

עפומב םדוק וניאר – המוחה לש תיפוסה תוטטומתהה – עפומב אישה תניצס תאש לבח
העיגרמה ותוחכונ ,תאז תמועל .דוע עיתפה אל רבכ הזה קירטה .1990 תנשמ ןילרבב םסרופמה
ומכ עטקב האישל העיגה (סרטוו לש ודיצל ןילרבב עיפוה אל ןבומכש) המבה לע רומליג לש
ומכ הארנו ,עפומה לש רערועמ-יתלבה בכוכה קפס אלל אוה סרטוו ר'גור .Comfortably Numb
קתונמ טעמכ ,גייוסמ תצק הארנ רומליג םיתעל .רבודמ ללכב המ לע ןיבמ השעמלש דיחיה םדאה
ידמ סדנוהמו בכרומ היה עפומהש הדוה ןכא אוה תונויארבו ,סרטוו לש ןוזחהו תובהלתהה ןמ
.הקהל ירבח אלו ,ברח-יריכש ומכ ןאכ םיארנ ןוסיימו טייר ומכ םישנאש ,רומאכ ,לבח .ורובע

לוכי אל יתימא דיולפ בבוח ,1980 תנשמ 'המוחה' לש לילצהו הנומתה תוכיא תורמל :םוכיסל
תוכיאבו חבושמ היה "לפאה דצה" לע הדועתה טרס .הזה ךמסמה לע רתוול ומצעל תושרהל
הפוקתה יפוא תא בטיה הריבעה ("םינושארה םימיה" לש) הנושארה העשהו ,תמלשומ
רובע דבוכמו םלתשמ ,םישרמ עוריא היה הז .ראטס-רפוסל ךפה םרטש בכרהה לש תיביאנה
.תועט השע "המוחה" עצמאב בזעש ימו ,וירקבמו קטמניסה

 
תירוקמהו הלודגה ,היחה העפוהה האולמבו יבמופ ןפואב הנרקוה לארשיב הנושארה םעפב
יניצרו יעוצקמ ןפואב המלוצ וז העפוה .הילגנאב דיולפ קניפ תקהל לש (The Wall) "המוחה" לש
הצפוה אל םלועמ איה ,תאז םע .(הנומת 'ר) ןודנול ,טרוק זלרא םלואב םינומשה תונש תליחתב
טרסה ןמ ןיטולחל הנוש ןרקוהש עפומה .תירוטסיהה הטלקהה תא הזנג הקהלה :ימשר ןפואב
לע סרטוו ר'גור לש םסרופמה עוציבל המוד ונניאו ,רקראפ ןלא לש ויומיבב "המוחה" יתלילעה
.1990 תנשמ הסורהה ןילרב תמוח

תוסחייתה ללכ עוריאה .ביבא-לת קטמניסב ,(14:00) 10/9/04 ,ישיש םויב המייקתה הנרקהה
ללוכה וכרוא .(1973) "חריה לש לפאה דצה" לע הדובעהו 1967-1970 םינשב הקהלה תוחתפתהל
."תוקפה קורגורפ" ,איבל השמ :קיפמ .ח"ש 35 :ריחמ .תועש עבראכ :עוריאה לש


Pink Floyd - The Wall in Earls Court


אולם ארל'ז קורט
Earls Court Hall - London


Official Ticket: The Wall live - Earls Court, LondonThe Wall Live Performances (BrainDamage.co.uk)Pink Floyd - The Wall - Recorded live in Earls Court
The Wall Earls Court Video [Unofficial tape] -
Review by Michael Simone

 

םילארשי םינמא לע םדקתמה קורה תעפשה

רופיכ םוי תמוארט :הלגניז

ינויצה פורגרפוסה :תשש

ףרוטמ הגספ שגפמ :תרחא תצק

הנושארה םעפה / בודיי המלש

הדובא הנינפ / הריפסומטא

וחיריב לי'צר'צ

 


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com