חזרה לעמוד ראשי

גרובצרוו לביטספ ח"וד

רזל בדנ :תאמ

nadavlazar@hotmail.com

2003 ינוי 17

 

וחוויד ןלהל .םדקתמ קור לש םיימויל ,(הינמרג) תינופצה היראוובל עסנ ,הווהבו רבעב ילארשי ,רזל בדנ
.זופתב םדקתמ קור םורופב הנושארל םסרופש יפכ ,שגרנה

 

דראגאלגנא לש תועפוהה איה תרתוכה תלוגש רורב היה .אלפנ היה (?גרבצריו וא) גרובצרוו לביטספ
עובשה יפוסמ דחאב ,גוזימ לוטנ היה םלואה .םוי ותואב םתוא ומש המל יל רורב אל תצק ןכ לעו ,המגאמו
לש םיב םג לבא .העיז לש םיב ונעבט ונלוכו ,קינחמ ,םח היהו ,הינמרג לש הירוטסיהב רתויב םימחה
.חונ רתויל שואיה תא ךפהש המ ,הקיסומ

 

עתפל ול ץצ ןלוסהשכו ,ןגנל וליחתה ףפותמו ןדילק טסיסב ,טסירטיג .םיקלטיאה The Watch ולע םינושאר
קפס לכל לעמ רהבוה ,תשפוטמ הדסקו ךחוגמ רופיאב שומח ,המבה יתכריבש ןטק םוידופ ירוחאממ
לזאזעל המ לבא ,לכהו םילודג סיסנ'ג .תירוקמ הקהל לש תשופחתב סיסנ'ג לש םירוואק תקהלב רבודמש
,דנואסה ,םידוביעה ,תילאירבגה הרישה ללוכ ,2003-ב קייודמב םהלש ןונגסה תא תוקחלב הטנאופה
לבא - םיער אל ויה וליפא םה – העורג הקהלב רבודמ היהש אל ?המבה לע תמזגומה תוילרטאיתהו הנחלהה
םג המ .ןהובה הצק תא יל ןיינעמ היה הז Selling England דוע םויה םיאיצומ ויה סיסנ'ג םאש רמאנ ואוב
היהו .קוחצב וצרפ להקב םיבר םישנא ינשה רישב לילח םירה ןלוסהשכ – תיטתאפ התייה יוקיחה תמרש
רבודמש הילשאה תא םילשהל ידכ ותוא ךירצ היה אוה לבא ,ילכה לע ןגנל עדוי תמאב אל אוהש רכינ
The .טלחומ רומוה רסוח לע ןהל חולסל ןכומ ינאש תוקהל דואמ טעמ שיש ןייצל בייח ינא ,ףסונבו .סיסנ'גב
םוחב יתדמע אל רבד לש ופוסבו ,ןועשל טבמ יתקרז תוקד המכ לכש ךכב םהלש םשה תא וקידצה Watch
.עצמאב יתאציו ילש תרבטצמה תופייעבו םלואה לש

 

הקהל .ןנולתמ אל ינאש תמאב לבא ,גורפ לביטספב התשע וזה הקהלה המ גשומ יל ןיא .Paatos ולע םהירחא
ונעטש ויהו ,ןושארה רישהמ הב בהאתה להקה .יגורפ והשמל רשאמ Portishead-ל הבורק רתויש ,תנייוצמ
לכ ,םירבג עירכמה םבורש ,רבדל םיעגושמ םיקיג לש סוניכב Star Trek Convention – טקפאמ רתוי אל הזש
ינא לבא ?סנארטו סואה ןגנת איה םא וליפא ,תוחבשמ תורוקיב לבקת תשבוכו המיסקמ תרמז םע הקהל
,רעוס ףופית ןיבל םיניינעמ םיבצקמו תולק גורפ תועפשה ןיב בליש םהלש ףפותמה .םתוא יתבהא דואמ
אלל אב טסיסבה ,לקה זא'גה רוזיאב רתוי יל עמשנ טסירטיגה ,ילוא Sigur Ros ןונגסב ,רתוי ירצייו טושפ
ףטלמ סדור רדנפב רקיעב שמתשה ןדילקה ,Chemical Brothers ןונגסב םירבדו ינורטקלא לש ןוויכמ קפס
,םייפואב םיילוכנלמו םיטואאלי'צ דואמ םקלחב ויה םמצע םירישה .האלפנ התייה תרמזהו ,רלפמאסו
הקהלה ,אלפ אלו) תונורחאה םינשהמ םייבנידנקס םיבכרה הברה הריכזמש הקימאניד םע םירעוס םקלחב
.(הידוושמ העיגמ

 

הנטקה תינוכמב לבסו העזה לש היינש לכ הווש היה הזו .הינמרגל ךרדה לכ תא יתישע Anglagard ליבשב
– קלחו דח .הינמרג לש הירוטסיהב רתויב םימחה םימיהמ המכב אקווד ונכרד תא ונישע הב ,גוזימה אלל
,םיציב ,תוירוקמ תניחבמ טנאי'ג לטנ'גו סיסנ'ג ,ןוזמירק םע דחי תונמל תולקב לוכי ינאש הקהלב רבודמ
השדח הפוקת וליחתה דראגלגנאש קפס היהי אל רבכ וישכעמ םינש 10 דוע .תומלשל ברקתהל תלוכיו ןורשכ
לש In The Court-ל בשחי ,Hybris ,םהלש ןושארה םובלאה .תחאו םירשעה האמה לש תמדקתמה הקיסומב
.ונימי

 

Primus תצק ןגנמ טסיסבה תא עומשל היה ןתינ הכלהמב) יצחו העש ךשמב סנאלאב ושע דראגאלגנא
השלח התייה הרטיגהו ,ידימ םיקזח ויה םיפותה .תומלשמ קוחר היה ןיידע דנואסה והשכיא ךא ,(!אקווד
תואיחמב חצפו םק להקה ,דחא ות ונגינ םהש ינפל דוע ,המבל ולע םהשכ .ידימ הזר לילצ הל היהו ,ידימ
תדוקנכ ספתנש ערואמ הז תוליעפל דראגאלגנא לש הרזחה – קפס היה אל .תוכורא תוקד וכשמנש םייפכ
.שדח גוסמ תמדקתמ הקיסומ לש ןדיעל החיתפה תדוקנל וא ,גורפה לש האייחהה

 

רתויב תובוטה תוריציהמ תחאו םהלש רתויב הבוטה הריציה ימעטל אוהש ,Epilog-מ ינשה רישה ,Hostsejd
תא ןייצמ ינאו) ןוסנהוי סאמות ןדילקה לש תשגרמו הכורא רתנספ תמדקה םע חתפנ ,יללכ ןפואב ריכמ ינאש
ירחא .(ה'רבחה ראשו סנדראב ,סקנאב ,ןוסרמא ,ןמקייוו דצל ותוא ןנשל ליחתהל ןתינ היהיש ידכ ומש
המלש הקהלב רבודמ .תויגרנא תסומעו תפרוטמ תילקיסומ היגרואב וצרפ הקהלה ירבח לכ המדקהה
ןרגמלוה הנא לש תואירב ,תורטיגלו סבל םירבוחמש םיטקפאב רבודמ םא ןיב ,םוילוו לאדפל תרבוחמש
םיעצבמ םתוא תוארל דיחפמ שממ היה .ןוסלוא סאיתאמ ףפותמה לש תושיגרה םיידיב וא ,לילחב תפשונה
ידכ תונמדזהה תא לצינ להקה .דנואסב הלקת ללגב עצמאב רוצעל וצלאנ םהש דע ,תונקייד וזכב הריציה תא
הב הדוקנהמ לבלבתהל ילב וכישמה טושפ םה הנקות הלקתהשכ .תוקד המכ דוע ךשמב םייפכ םהל אוחמל
.ורצע

להקת אנגלגארד 2003

Anglagard 2003

 

לש תיתמיבה תוחכונה .הקזח ךכ לכ םינפ תלבקל ופיצ אל םהש הרמא ןרגמלוה .דואמ ושגרתה םהש רכינ
לעש ןוסנהוי ךא ,האופקו השידא ייד התייה (!סלטרפ) טסיסבה גרבגוה ןאהויו טסירטיגה דראגדגנא סאנוי
קומע עוקש אוהש רכינשכ ,ותוא תופיקמש תונושה תודלקמה ןיב קנזמ אוהשכ ,רידא ואוש ןתנ םידילקה
הפיסוה ןרגמלוה .םיטסילטנמורטסניאיטלומכ םג ולגתה הקהלה ירבח .הלש ות לכ שיגרמו הקיסומה ךותב
תא םיקהש טסירטיגה) היינשה הרטיגה ידיקפתמ קלח לביקש ,ןופוסקס דראגאלגנא לש םילכה לנסראל
םואיתה) םידילק ,הקידולמ םג ומכ ,(יחכונה םלוגליגב םהילא ףרטצהל אלש טילחה ,ןמדניל דרוט ,הקהלה
תולוקה תא השועש יטניסה) ןימרת ,(העפוה תסרגל ןפלוא תסרג לש םוגרתב רועיש היה ןוסנהוי ןיבו הניב
טע םע הנגינ איה וילע ,טולייפ םלאפ ומכ הארנש והשמו ,(?םישימחה תונש לש ב"דמה יטרסב םיקיחצמה
.רצרצק עטקב םידילקה לש ינשה טסה לע טעמ ןגינ טסירטיגה דראגדגנא .ןטק רוא

 

,ןוידרוקא ,ירוטאינימ רתנספ ,ןופוליסק לע םג השקה ילכ לש םינוש םיטסל ףסונב ןגינ ףפותמה ןוסלוא
שי יכ םא .(םיפותה ילוטנו םיטקשה הטירפה יעטקב ,הינשה הרטיגה ידיקפתמ קלח לביק אוה םג) הרטיגו
וליאו ,קייודמו קדוהמ ךכ לכ ןפלואה תואסרגב ולש יתפומה ףופיתה – יתבזכאתה טעמ ונממ אקוודש ןייצל
רבודמ קפס אלל ךא .טעמב םיעוציבהמ ערג יתעדלש המ ,רתלאלו רזפתהל ומצעל השרה אוה העפוהב
.קנע יאקיסומב

 

.(?הצלוח לרגות תומש םיעיצמה ןיבש רמא ףא טסירטיגהו) םש ילוטנו םישדח םיעטק ינש העציב הקהלה
םיאקיסומל וכפה דראגאלגנא ישנא ,םהלש םדוקה לוגלגה זאמ ורבעש םינשה רשעב – תובוטה תושדחה
ושכר םהש יטרואיתה עדיה תאו םיינכטה םהירושיכ תא םילצנמש רתוי םיבוט םינגנל ,רתוי םיבכרומ
.רבעב רשאמ עוציבל רתוי תכבוסמו רתוי תינקתפרה הקיסומ רוציל ליבשב

 

והשמ ךא ,תונזאה דוע םישרוד םה ילוא .םיבשוי אל ןיידע ,יתעדל ,םישדחה םיעטקה – תוערה תושדחה
ץלואמ טעמ ןפואב םירבוחמש ,םימזגומ וא םיעוער םיעטק דצל םיחלצומ םיעטק הברה .יתעדל ,דבע אל םש
ייד איהש ,םהלש רתאב אוצמל ןתינש ,Jordok לש תמדקומה הסרגל הנזאהה תא יל ריכזה הז .םשו הפ
ינא .םש רבכ תונויערה לכש תורמל ,םובלאהמ םיריכמ ונאש יפוסה עטקהמ רוא תונש הקוחרו ,תיתייעב
.ורפתשיו וקדוהי םיעטקה ,שדחה םובלאה תטלקה דעש ןמזבש הווקמ

 

עטק דועש יל המדנו ,Hybris-מ החיתפה עטק ,Jordok תאו Epilog לכ תא טעמכ ועציב םה ,ינורכז בטימל
ךשמב וכשמנ ,בוש ,תואושתה .ןגנל המ רתוי םהל היה אל ךא ,דוע שקיב להקה ןרדהה רחאל .םובלא ותואמ
.תוכורא תוקד

 

וא) סופדב הלקת בקעש ,הביבח קאפיגיד תספוקב Epilog לש תשדוחמה האצוהה תא ורכמ םה םלואל ץוחמ
וסיפדי םה ,ונעט םה ךכ ,אבה עובש דע .ידימ ריהב הספדוה הלש הפיטעה ( ?אדירג תירחסמ תויניצ
יתוא .רידנ רבדל לביטספב ובבותסהש םיקתועה האמ תא ךופהיש המ ,תנקותמ הפיטע םע השדח הרודהמ
,ןיינועמש ימ לבא ,וארי םהש התצר הקהלהש ומכ וארי ילש םימובלאהש ףידעמ ינא יכ ,ןיינע ךכ לכ אל הז
ללכב ויה הקהלה ירבח המכ חוטב אל ינא ,ינש דצמ .ץראל םיקתוע המכ ותיא חקל MIO Records-מ יזוע
לש םיצירעמה רתא תבותכש הליג אוהשכ עתפוה ייד ןוסנהוי סאמות – הספוקל רושקש המ לכב םיברועמ
,Exergy-Music לביילה לש רתאב ליימיא שי הקהללש גשומ ול היה אלש םג המ ,תרבוחב ללכנ הקהלה
.תושדוחמה תואצוהל יארחאש

 

הצרעההמ ךובנ ייד היה אוה .ןשייבו עונצ דואמ םדאכ ,הקהלה ירבח ראש ומכ ,הלגתה ומצע ןוסנהוי
,הקיסיפב טרוטקודל דמול אוה םיישיאה וייחב .ותיא םלטצהל וצרש םישנאמ רקיעבו ,וילע הפערוהש
,לילכ הניגנמ שרפ אוהש ןעט ףא אוה .ללכב הקיסומב קסע אל אוה ,יחכונה דוחיאל דע ,תונורחאה םינשבו
.(העפוהב ללכב רכינ אלש רבד) דולח תצק ןיידע אוהשו ,תורזחה וליחתהש דע

 

יכ םא .דראגאלגנא ישנא םה הירבחמ קלחש ,Reminder םשב תידווש הקהל םג ומדיק דראגאלגנא לש ןכודב
לכש ךכ ,םמצעב וקיפה הקהלה ירבחש ,תוצלוח םש ורכמ ,םיקסידל ףסונבו .פופ תקהלב רבודמש ןייצל שי
?הזכ רבד ךל םירמואש ירחא תונקל אלש רשפא ךיא .םהלש סיכל תורישי ךלה שורג

?...לארשיל ואובי םה יתמו .היגלבבו תפרצב ,ב"הראב טספרינ לביטספב תועפוה דועל תאצוי הקהלה

 

המגאמ

בהוא דואמ םנמוא ינא – המגאמ שיא אל ינא .Magma לש סנארטה עיגה ,דראגאלגנא לש המזגרואה ירחא
יתיוויק ,בגאו .םהלש םיריחמה ללגב ,תיבב דחא םובלא וליפא יל ןיא לבא ,הכ דע יתעמשש תצקה תא
תושעל םיעדוי הלאה םיתפרצה ךא ,םילזומ םיריחמב םהמ המכ שוכרל הבוט תונמדזה היהת לביטספבש
סחייתהל לוכי שממ אל ינאש אוה םיהדמש המ .קסידל ורוי 18 – דירחהל םיעקפומ ויה םיריחמהו ,םיקסע
אלא ,הפי לש ןבומב אלו ,םמהמ רקיעב היה הז ."ער\בוט" וא "יתבהא אל\יתבהא" לש םינבומב וזה העפוהל
.ךכ טושפ ,המגאמ לש העפוה םע דדומתהל םילכ תישונאה העדותל ןיא .םומה ךתוא ריאשמ הזש ןבומב

 

המכ וללכ םומיסקמו ,לילעב םירכומ אל ,יתרביד םתיא םינוש המגאמ ישנא תנעטל ,ויה ועצובש םירמוחה
ןגנל וליחתהו המבל ולע םינדילק ינשו טסיסב ,טסירטיג :הככ ליחתה הז .תונוש תוריצימ םירצק םיביטומ
.דחאכ תופטלמו תויטננוסיד תוילאקוו תוינומרהב םהילא ופרטצה תורמז שולש .הנש ךשמב םידרוקא ינש
יתייה רבכ עברא ירחא .סנארטב יתייה רבכ שולש ירחא .יתממותשה םייתש ירחא .יתממעתשה הקד ירחא
טעמכ ,ןימאהל השקש המכ דע ,דראגאלגנא לש העפוהה .תאצל יוכיס םוש אלל הקיסומה ךותב קומע
.וזה הקיסומל שיש טקפאה תא ריבסהל השק .ירמגל החכשנ

 

,ובזע תורמזה .ינוטונומו ינחצר בצקב ,םיפותל רבע םשמו ,רצק עטקל תישנה הלהקמל ףרטצה רמז
,רש ,חרצ ,קעצ אוה .הז תא ראתל השק .םירבד ...השעו המבל הלע (הקהלה גיהנמ) רדנאו ןאיטסירכו
המ תא םיראתמש םילעפ ןומה דוע שי .םירבד ליפה םעפ ידימו ,זז ,ץפק ,ץר ,ךלה ,קחצ ,הכב ,גהיל ,רביד
.םש ךלה המ קוידב ראתי אל םלועל ןיידע הזו ,השע אוהש

 

הארנש ,תוחתפתה לוטנו רצרצק ימתיר עטקב הדקמתה הקהלה בושו ,םיפותה תדמעל רבע אוה םשמ
ןיבל תוינוטונומה ןיב הזה חתמה .בטיה םידבועמו םיקדוהמ םיעטק ינימ לכל תוימואתפב אצי ךא ,רתלואמ
היה העפוהב רתוי רחואמ .אלפנ היה ,בותככ הארנש המל רותליאכ הארנש המ ןיב ,תויטנאגוורטסקאה
,םירתלואמ דואמ ועמשנ םירבד...הש תורמלו .םירבד ...השעו ןופורקימ ספת אוה וב עטק דוע רדנאול
העימשמ תוקחל לקש והשמ אל ,םיבכרומו םיכורא ויה םירבד...הו .יתפומ קוידב םהילע רזח טסירטיגה
.יל הנשמ אל םגו .גשומ יל ןיא תמאבש ךכ .תדדוב

 

םאה טילחהל רשפא ךכ רחא .תחא םעפ תוחפל תוארל םיבייח המגאמ תא ,העפוהה רחאל רמא והשימש יפכ
םהש םירמוח דוע ויה יתנבהש המכ דעו ,יצחו םייתשב המייתסה העפוהה .אל וא בוש םתוא תוארל םיצור
.הרק אל הז תרחואמה העשה תאפמ ךא עצבל וננכת

 

וללכנ אל םה – לזמ ירב ויה םה ,תמייוסמ הניחבמ .Trigon םשב תינמרג הקהל םע חתפנ ינשה םויה
רבע ןדילקה) Isildurs Bane לש ןורחאה עגרב השירפה בקע הילא ופרוצו ,לביטספה לש תירוקמה תינכותב
לודג חוכ םע ,ינש דצמ .בשחנ עוריאב םישנא תואמ ינפב עיפוהל וכז ןוגירט ךכו .(תושעל המ ,ןתפסות תאצוה
לאטמגורפ תויטנ םע ןשס םא'ג ומכ עמשנש והשמ םע בשחנ לביטספב עיפומ התאשכו ,הלודג תוירחא האב
ךומס ייד םלואה תא יתבזע ,םירחא טעמ אל ומכ ,ינא .תועגופ תויהל תולולע תובוגתהש אלפ אל ,תולק
.העפוהה תליחתל

 

היינשה ולגרו ,רבעב קומע הצוענ תחאה ולגרש גורפ השועש תינמרג הקהל .תיבויח העתפה ויה High Wheel
יתרוסמ גורפ םע Pearl Jam חסונ יביטנרטלא קור לש תועפשה ורביח םה .תוירוקמ טעמ אל םע ,ונימיב
הגיצהש הדיחיה הקהלה םה – תיבויח העתפה דוע .הרישה ןונגסבו תורטיגה תדובעב רקיעב רכינ הזו ,רתוי
לכב הדיחיה הקהלה ויה םה – לכל ףסונבו .טנאי'ג לטנ'ג תא טעמ וגדגיד וליפא םשו הפש ,תוילוק תוינומרה
להקה תא ומליצ וליפא םה) המבה לע ירמגל החונינ התארנו ,ותיא הקחצ ,להקה םע הרשקיתש לביטספה
ןומה ויה ריש לכב .םיער םיעטק הברה ובבותסה ,םיבוטה םיעטקה לכ ןיב .בוט ילב ער ןיא ךא .(המבהמ
רשג םהל היה ריש לכב טעמכו .םיעורג םתס וא םיסועל ,םימימשמ םיעגר לש םיב ועבטש םינייוצמ םיעגר
םיימנא ייד ויה םהלש ףפותמהו ןדילקה ,ןכ ומכ .םדקתמ קור לש ץנטש ןיעמ ,ץלואמ ייד הארנש המ ,טקש
רתוי םיבוט םינגנ תאיצמ םעש ,לאיצנטופ הברה םע הכרד תליחתב הקהלב רבודמש רמוא יתייה .םיימתסו
רבכ םייקש בכרהב רבודמש אלא .תנייוצמ תויהל היושע ,םהלש םירמוחה לש קודיהו הדובע רתוי תצקו
.הקידב הווש ,תאז לכב .הרקי הז םא קפסב ינאש ךכ ,וירוחאמ םימובלא העברא םע ,תובוט םינש המכ

 

תפסותב ,המגאמ לש םינדילקה דחאו טסיסבה ,טסירטיגהמ בכרומש ן'זויפ בכרה One Shot – ולע םהירחא
ץצופתה םואתפו ,בצק ןתנ אוה .תוינקלוו תויוצרפתה איה ולש ןונגסה תא ראתל הדיחיה ךרדהש ,ףפותמ
.םייתסהל דמוע עטקהש הארנ אלו ,ונגינו ונגינו ונגינ םה .דחוימו בינגמ דואמ דואמ .טיבה לע אלו ,הינשל
תוקד 30 רחאל יתעתפהל ךא ,העפוהה לכ ךשמב הכורא תחא הריצי ןגנל םידמוע םהש יתענכתשה רבכ ינא
– םהלש העפוהה לכ תא ןייפיא הז .ימעטל תוחתפתה ידימ טעמ ללכש ,ןושארה רישה תא ומייס םה דבלב
םיליחתמ רתי תוחיפנ בקע םייוסמ בלשבש ,תנייוצמ תרושקתו םיבוט תונויער םע םירידא םיאקיסומ
רתויב הבוטה הקהלב רבודמש ןעט ובורו ,ללותשה להקה – טועימ תעדב ינאש הארנ ךא .רזפתהלו םמעשל
.דראגאלגנאו המגאמ ירחא לביטספב

 

ערואמה תויהל וכפה לביטספהמ Isildurs Bane לש השירפה בקעש ,םיידוושה Anekdoten ולע םינורחא
אילפהל םיינוזמירק ,םיניוצמ םה םינושארה םימובלאהמ יתרכה ינאש םהלש םיעטקה .ינשה םויב יזכרמה
הנגינש ,המבה לע וזה הקהלה התייה וז ימ גשומ יל ןיא ןכ לעו .טעמ תוירוקמ ילוטנ םא םג ,Red ןונגסב
ירקימ היה גורפל רשק לכ .ןורטולמ יוביגב Smashing Pumpkins לש תינבבוח הסרג ומכ עמשנש והשמ
היה דנואסה וליפאו ,'זאראג תקהל וא יביטנרטלא קור לש םידוביע ,םיינטשפו םימימשמ םינחל .טלחהב
.התיבה יתעסנו עצמאב יתאצי .ער

 

2002 לש גרובצרוו לביטספ : חוודמ יתרזע יזוע

גרובצרוו לביטספ רתא

טספרינ לביטספ

ישאר דומעל הרזחMitkadem.co.il