חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


5uus - Abandonship Dave Kerman / 5uu's
Abandonship

2002 Cuneiform Records
Israel / USA
(48:31)

5uu's Info

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
10/6/03

ידראגנווא-יביסרגורפ ףפותמ ,ןמרק בייד תאמ תומלשמ-קוחרו ינשקע ,רזומ םובלא
,םילבסנ-יתלב םיאנתב הזה םובלאה תא קיפה ןמרק .רצק ןמזל לארשיל עיגהש ינקירמא-ידוהי
.ןארמוק ידוא (יאנכטהו) ילקיסומה קיפמב רזענ אוה .ביצקת אלל ,ביבא-לתב יתיב ןפלואב
,לוכיעל הלק אל ןיטולחל ךא ,תויתריציו ןוימד לע הדיעמ ,תניינעמ םיתעל תיפוסה האצותה
ידיקפת עוציבב ההובג תונמוימ םע יטגרנא יאקיסומ אוה ןמרק ,ףפותמכ .ההומת ללכ ךרדבו
.דומלל המ הברה ול שי ,ןיחלמכ .םייגוז-יתלב םילקשמב ןורמיתו םיכבוסמ השקה

 

(תוניגנמה) תוידולמה ,רבד לש ופוסב לבא ,תומישרמו תובכרומ לילצ-תונומת ןיימדל לגוסמ ןמרק
תעמשנ ןמרק לש תינומרהה הפשה .חומב טלקיהל תוחילצמ ןניא םיוותה-יפד יבג לע בתוכ אוהש
.הקיסומב והשלכ ןויגה תויהל ךירצש הדבועל שחכתמ ןיחלמה וליאכ ,תיתורירש םיתעל
רבדהש המדנ םיתעל .ףרה אלל םיפלחתמ ,תינוציק הרוצב םיעטוקמ ,םייתיזזת ולש םידוביעה
התוא חתפל לגוסמ אלו ,רצוי ומצע אוהש הקיסומה ןמ םמעתשמ ומצע ןמרקש הדבועה ןמ עבונ
.תלכשומ הרוצב

 

תשרפתמ Thoroughly Modern Attila .תוריבס תוריצי יתש ללוכ הזה םובלאה ,תאז תורמל
יבא ,קיתו ץירעמ .קאטא ביסאמ ןיבו וריז סרבינוי ןיב שגפמ ומכ תעמשנו ,תוקד עשת ינפ לע
(3 עטקב 6:21 ןומזת) םד-תואיפקמ תומהנ המכ םרות ,רוטקרטה תמקנ תקהל גיהנמ ,יללב
.עטקה לש יתמצועה ואישב

 

יטמרדה ןחלה :האלהו 1:49 ןומזתב אירמהל הליחתמ ,Noah's Flame ,תיעיבשה הריציה
וב In Extremis הלועמה םובלאה ירוחאמ ילקיסומה חומה ,ןוסנו'ג קיימ תועפשהמ דהדהמ
רהרוהמה םייניבה עטק .הריציה םויסב הזה ביטומל סחייתמ אל ןמרקש לבח .ןמרק ףתתשה
תא הטילקהש תינקירמא תרמז ,ירפ הרובד לש תניינעמה הרישה תוכזב םומעשמ לצינ
םדקתמה קורה תרוסמל רזוחו 5:48 ןומזתב םייתסמ אוה .ל"וחב םיילקאווה םידיקפתה
ביטומה תא חתפל לגוסמ אל אוהש תורמלו ,םיפותה תכרעמ לע ובטימב אצמנ ןמרק .יביסרגאה
.יזוידנרגה םויסל דע ,בוט דבוע םיטקפאה-שודג ודנשרקה ,קמועל יסיסבה

 

תויסיסב תוציקס לשמ רתוי הקומע תועמשמ קיפהל ליבשב ידמ תויטוריונו תורצק תוריציה ראש
אלש םיעטק לש 'זאלוק ,Penguins On Dizengoff איה ךכל המגוד .רחואמ חותיפל תודעוימה
,הבר תוריהמב ףייעמ םיטקפאב םזגומה שומישה ;תיניצר הרימאל וידחי רבחתהל םיחילצמ
רתוימהו רצקה Suits םג .ידמל םייתודלי םידילקה לע טברשמ ןמרקש םיילקיסומה םיביטומהו
וליפא .(הברה םימרות אל עקרב םיבובזה ילילצו) םידילקב ןמרק לש תינוניבה ותטילש תא ףשוח
,ןד שוג לש ינברואה ךרכה תלומה תא ראתל הסנמה ,("ביבא לת"ל רישי םוגרת) Hill of Spring
Doubt Be Met קר .אשונה תגצהל רבעמ לא ,האלה תכלל ןכומ אל ןמרקש ןוויכ ,ענכשמ אל
.תילמינימ תויבקע לע רמוש רצרצקה

 

רחאל ,4:02 ןומזתב) תחתפנ השעמל איהש דע בר ןמז תזבזבמ ,Belly-Up ,הנורחאה הריציה
חתפל ךישמהל ברסמו ירטנצסקא ביטומ גיצמ ןמרק ,שדוקב ולגרהכ .(תורתוימ תוקד עברא
הריציה .תוחנאל ותוא םג חנוז לבא הרטיגה לע שדח ביטומ חסנמ ןמרק 7:18 ןומזתב .ותוא
שואייל עגונה והשלכ דגיה ןאכ חסנל הסינ ןמרק םא .תיפוסה התסיסג דע תויזהב תשדשדמ
.תאז תושעל חילצה אוה ,תלחות-רסוחלו

 

ומצע תא ףיקמ אוה רשאכ .(לשמל ,Hunger's Teeth) רתוי םיבוט םימובלא ןמרקל שי
ךא .אירמהל חילצמ אוה ,(דירחהל-רשכומה קיירד בוב ,לשמל) ןיחלהל םיעדויש םיאקיסומב
רשפאש ךרע לעב םובלא רוציל לגוסמ אל הארנכ אוה ,ודבל טעמכ אוהשכ ,הנטקה לארשיב ,ןאכ
בוב) הלוגהמ םייניצר םירבח המכ ףסא אוה 2003 תנשבש אלפ אל .םירכמו םירבחל וילע ץילמהל
7/10 :ןויצה .א"תב ףסונ םובלא תטלקהל (ויזומיד םותו רדפ טנ'ג ,רלטאק סירכ ,קיירד 

תובוגת

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com