חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


5uu's - Crisis In Clay 5uu's
Crisis In Clay

1997 Cuneiform Records
France / USA
(51:08)

5uu's Info

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
20/9/03

םיינקירמאו םייטירב םיאקיסומ ןיב ימואלניב ידראגנווא הלועפ ףותיש איה "זוי-וי-בייפ" תקהל
,תורטיג) קיירד בובו (םיפסונ ילכו םיפות) ןמרק בייד םה בכרהה יגיהנמ .תפרצ םורדב וטילקהש
תומלעתה ,ישונאה חומה לש הטילקה תלוכיב הפוצח תורגתה אוה הזה םובלאה .(הטלקה ,סב
לש ופוסבו ,םדקתמה קורה תרוסמ דגנכ קבאיהל שאונ ןויסנ ,היגולוקיסומה יקוח לכמ תפרוג
.הדימ הנק לכב רזומו שיתמ ,הנזאהל דואמ השק םובלא רבד

 

;תונטק תוצובק י"ע הרידס יתלב המחלמ = הלירג) "קור-הלירג"כ ולש ןונגסה תא רידגמ ןמרק
ןונגסל בורק רתויו ,יתרתחמה הלירגה ןונגסמ קוחר ,יתעדל ,םובלאה .(ןשוש-ןבא ןולימ ךותמ
ישכור לש םהינזוא ךות לא הבר המצועב דבאתמ ,עדומב הארנכ ,ןמרק ;ינפיה "הזאקימק
וא הנבהל םיירשפא יתלב םיירטמיסא םילקשמ םהמ איצומו םיפותה תא חקול אוה .קסידה
םהל ןיאש םיריש הנוב ,לילעב םיטילק יתלבו ןויגה ירסח םיילקיסומ םיביטומ ןיחלמ ,רוזחישל
.הנושמה לישבתה םע ץמואב דדומתיש להקהמ הפצמו ,ףוס אלו הלחתה אל

 

,תצק םיעגרנ קיירדו ןמרק םהבש םיעגר המכ שי םשו הפ .דבוע אל טושפ הז ןמזהמ רכינ קלח
הזה םובלאב תוקד טעמ אל שי ךא .וילא רבחתהל רשפאש לורנקור קיפהל םיחילצמו םירשפתמ
,הייזה תוירטפ לש וליק 5 םילכוא Yes תקהל ירבח לכ :אבה שיחרתה שומימ ומכ תועמשנש
תוריהמב םיסנכנ זאו ,המצועה אולמב חומל סנכיי יגולוקמרפה טקפאהש ידכ םייתעש םיכחמ
םסרופמהו יצולחה לופכה םובלאה לע הרצקה הידורפה וליפא .בושחל ילב םינגנמו ןפלואל
.תרתוימו םעט תרסח ,Yes לש (9 עטקב 1:57 ןומזת) "Tales From Topographic Oceans"

 

רובעכ .בבותסהל קיספי קסידהו םייתסי רבכ לכהש קזח ןוצר יתשח םהב םיבר םימובלא ןיא
יטסיכרנאה הנבמה איה ךכל הביסה ."!יד ,רבכ ,ונ" בושחל יל םרג רמגנש עטק לכ ,תוקד םירשעכ
,תוכחוגמה תוניגנמה ,םיריהנ-יתלבה םיטסקטה ,םיינרפוזיכסה םינחלה ,םירישה לכ לש
תידולמ-יטנאה הייטנהו םירבסומ-יתלבה םישערה ,יטואכה ףופיתה ,םיינמרוצה םינגרואה
עמשנ הז םיתעל .דחאכ יביסרגורפהו עצוממה ןיזאמה לע דואמ םידיבכמ דחיב םלוכש ,תנבצעמה
.תויסאלק םדקתמ קור תוקהל לע תיתודלי הידורפ וא היצטומ ,יוקיח ומכ

 

םייקור ,םייטגרנא ,םיניוצמ םיעגר םירתתסמ םשו הפ ,תוטשהו ןגלבה תומירע ןיב ,רומאכ
ןמרק .תיללכה היכרנאב םיעבוט טעמכ םהש דע םיפוטחו םירצק ךכ לכ םה לבא ,םיינופמיסו
השקהה ילכ ,לעופב לבא ,רתלואמ השקה ילכל יארקא ץפח לכ טעמכ ךופהל ותלוכיב האגתמ
,חבשל היואר קיירד לש סאבה תניגנ ,תאז םע .םובלאב רתויב חינזה טנמלאה ילוא םה םיבורמה
.המצועו חפנ אלמ קיפמ אוהש יסיסעה לילצהו

 

םויה ןעוט ומצע ןמרק .דחא ףאל טעמכ וילע ץילמהל יאדכש םובלא אל הז ,הנותחתה הרושב
הקיסומ יבבוח .ןוט לקשמב םיקולב תמירע ומכ םיניזאמה לע הלפנש הריציב רבודמש
יושע ינופמיס םדקתמ קור לע לדגש ימ לבא ,תואנה המכ ,םתסה ןמ ,הפ ואצמי תירטנצסקא
םובלא שי םא .וידידיו ןמרק לש תדבאתמהו הלתלתפה הבישחה ךרד ינפמ הקומע העיתר שוחל
םיטעמ לבא .Hunger's Teeth והז ,אלמ בויחב וילא סחייתהל רשפאש "זוי-וי-בייפ" לש דחא
7/10 :ןויצה .עגתשהל ילב ופוס דעו ותליחתמ Crisis In Clay םובלאל ןיזאהל וחילציש םישנאה
 

תובוגת?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com