חזרה לעמוד ראשי
אבק Ahvak
Ahvak
2004 Cuneiform Records
Israel / USA
(53:17)

Ahvak @ Prog Archives

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב

24/12/03 (Update: January 2006)


English Version of this article English Version of Ahvak's Review


.םעפ-יא לארשיב רתויב םישרמה םדקתמה קורה םובלא תא קיפהל הלודג המכוח אל וז
בטימל תוותשהל הלודג המכוח ןכ וז לבא .תורחת הברה ןיא ונייהד ,הליחתכלמ הלאכ הברה ויה אל
םיטילקת תורבח אללו םיעוער םיילכלכ םיעצמאב ,הרוכבה םובלאב רבכ תימואלניבה תרצותה
םניאש םיאקיסוממ הלוכ תבכרומש ,תילארשיה "קבא" ומכ תוזעונ תוקהלב וכמתיש תוימוקמ
.םתונמאמ סנרפתהל םילגוסמ

 

תוינפלוא תוקינכטב םיהדמה שומישה – ןושארה :םיטנמלא ינשב ןייטצמ "קבא" םובלאה
ןיב דואמ-חלצומה בולישה אוה ינשה ;תושדח דנואס תונכותב ןלוככ-ןבור תורזענה ,תומדקתמ
ןוזיא לש תינדפק הדובע שרודש ,רידנ גשיה הז .תוילקיסומה תוקרבההו תויגולונכטה תוקרבהה
.יאנכטה דצמ תילקיסומ הנבהו ,םיאקיסומה דצמ תיגולונכט הנבה ,םימלבו

 

תוניגנמו םידומח םיריש ץבקימ תגיפס לש תיתרגש היווח הנניא הז םובלאל הנזאהה
.ןיטולחל תונוש תויטסוקא תונחת תורשע ךרד ,ןילנרדאב שודג ,ךרפמ עסמ והז .שארמ-תויופצ
ןמ זוזל ילבו תומוצע םייניעב ,תילטיגיד םידש תבכרב ידמ הריהמ העיסנ וז :המוקת ןיא םינדחפל
תבכרה תחקול תוינש המכ לכ .םיימנידו םיריהמ םיווק ,םיטקפאב םישודג םיצורעה .אסכה
,ינשו ןושאר תיב ןאכ ןיא ,םירמז ןאכ ןיא ,םיריש ןאכ ןיא .תרחא הכושח הרעמ לא השדח תינפת
.חונל ול םינתונ אלו ,םוהתה לא קוצה ןמ ןיזאמה תא םיקרוז "קבא" .ןומזפ ןאכ ןיאש יאדוובו

 

הז .תיאפוריאה תיטסינרדומה הקיסומב םיעוטנ "קבא" לש םינחלה ,הרוהט תילקיסומ הניחבמ
,םיילמרופ םינבמ לע רותיו ,םיילנוטא םיעגר ,םיינופילופ םיווק ,םייטננוסיד םידרוקא רמוא
תוינומרהה ןמ הלק הגירח לכ לובסל לגוסמ ונניאש ימ .ןיטולחל םיטשפומ םיעגר המכ וליפאו
,(השקה) ןמרק בייד ורובע ולשיבש המ תא לכעל השקתי ילוא ,תירלופופה הקיסומב תולבוקמה
ינוקרי יעורו (םידילק ,הפישנ) רסס ידוא ,(סב) רמוז ישי ,(תורטיג) ןוטוק הדוהי ,(דנואס) ןארמוק ידוא
.(םידילק)

 

בושח םיביטומב שומישה .תויופצ יתלב תוקיטקטב םתוא חתפלו םיביטומ רוחבל תעדוי הקהלה
תורמל .המוהמב ןיטולחל דבאיי אל ןיזאמהש ידכו ,תויבקע לש םומינימ לע רומשל ידכ דחוימב
םג הקיסומה ירחא ץורל ךישמהל חומל רשפאמ יביטומה ןגועה ,דואמ םיימניד םידוביעהש
ידכ תוינזואה ךותל סנכיהל ץלמומ .וזמ וז תוקוחר תודוקנ ןיב תויזואוטריוב תצפקמ איהשכ
סוי'צטסיפ רכומש רחוס ,לליימ לותח :זמר) ךרדה ךרואל תועתפההו םיסנאוינה תא טולקל
.(דועו םליא טרס הוולמה ןשי רתנספ ,קראפ-הנולב

 

םתוא ךיישל רשפא ,ינרדומה םדקתמה קורב תורחא תוקהל םע "קבא" תא תוושהל םיחרכומ םא
שקבתמ ןוימד םע ,(RIO) "היציזופואב קור"ה םרז לש תינרדומה הסרגל הרורב יד הרוצב
תא המיתחהש ,םרופינויק תרבח .רודוירימו גיילפ גניקני'ת ,וריז סרבינוי ומכ םיעודי םיבכרהל
םייתשה .זוי-וי-בייפו סוטוס תוקהלל םג (קדצב אל יתעדל) םתוא הוושמ ,תילארשיה הקהלה
לש תילקיסומה הקפהה :תונוש תוביס יתשמ תאזו ,תומישרמ תוחפ הברה ,ייניעב ,תונורחאה
םהירושיכ תמועל םיחלצומ םניא זוי-וי-בייפ לש הנחלהה ירושיכ וליאו ,דירחהל תממעשמ סוטוס
."קבא" יניחלמ לש

 

ןיזאמה תא סינכמ (םייח ילעבב םייוסינ עוציב :חנומה תועמשמ) "היצקסיויו" ,ןושארה עטקה
ילואש ,ידמל תינרתח הריצי וז .'קבא' לש םידברה-ברו דיחפמה ,תוועמה ,ינלוחה םלועל םומהה
,תוקוברד ןאכ שי .ילארשיה "ינתא"ה ןווגה תא עצוממה ינקירמאה ןיזאמה ינפב גיצהל הסנמ
עטקה אל הז ."ירבדמ" אובמ קיפהל ןויסנ ילואו ,הרואכל ינוכית-םי סיסב תולעב תוינומרה
.הנושאר הנזאהב חוציפל השקו רשפתמ יתלב ,ןרקסמ אוה לבא ,םובלאב רתויב חלצומה

 

תוריבש ןיבו ילטנמורטסניא םדקתמ קור לש תואירב תויגרנא ןיב בלשמ ,"הטרב" ,ינשה עטקה
םינוויכה לכל ותוא קרוז ,ביטומב עשעתשמ בכרהה .רבטצמה חתמה לש תויטסירומוה
טקפא םע הריציה תא םייסמו ,הקזחו תקדוהמ ,תיזואוטריו תיתצובק הניגנ ןיגפמ ,םיירשפאה
היציזופמוק איה ,"םיעגר" ,ישילשה עטקה .םירוגמ תרידב הביבח םע-תקיסומ ןגנמה וידר לש
המיאתמ אל איה ,ייניעב .תיתורירשו תרתלואמ תעמשנש ,דצ-לילחו רתנספל הרצק תירמאק
.ללכ וילא סנכיהל הכירצ התיה אלו םובלאל

 

,הכורא ,תרדוק הריצי וז .ולוכ םובלאה לש תרתוכה תלוג קפס אלל אוה ,"קבא" ,יעיברה עטקה
הליכמ איה ."וריז סרבינוי" לש רתויב םילודגה םיעגרה תא ריכזמה ינופמיס חפנ תלעבו תבכרומ
תועתפה לש םוצע ןווגמ ,הלועמ ינומרה חותיפ ,חוכשל השקש םייטמרד םיביטומ המכ הכותב
.ומויסל עיגהש עסמ לש הקומע השוחת ןתונש "רוגס" ילגעמ הנבמו ,תילקיסומה הקפהה םוחתב
הל םימרוגש םיבשחוממ םייטסוקא םיתוויע המכ תרבוע ןמרק לש םיפותה תכרעמ וליפא
לכ תא םינתונ םינגנה לכ ,ךרדה לכ ךרואל אלפנ תנגנמ הקהלה .תימתיר היירי תנוכמ ומכ עמשיהל
לכה תא החיצנמ תילטיגידה הטלקההו ,רבעמה יעטקב ןיינע הברה תקפסמ הקפהה ,םהל שיש המ
.ובארב טושפ ,א-ל-פ-נ עטק .תמלשומ הרוצב

 

םידיחיה םיעגרה דחא הז .םידילקו תורטיגל הנטקו הרצק הריצי איה ,"טלמ" ,ישימחה עטקה
אוה .רתויב תנמואמ-יתלבה ןזואל םג םיענ אוהו ,'תילמרונ' תינומרה הוולשמ םינהנש םובלאב
.(דועו םיעבשה תונשב ומכ האו-האו תורטיג ,זדור רדנפ רתנספ) םייגלטסונ םילכ םג ליכמ
ישישהו ילטנמונומה יעיברה עטקה ןיב הביבח תילקיסומ אתחנתא ןיעמ הווהמ אוה ,השעמל
.אובי דימש (השקה)

 

ובוחב ןמוט אוה םג לבא ,"קבא" ומכ יביטקפאו דקוממ ונניא ילוא ,"םיקהפמה" ,ישישה עטקה
םירבוע ,לשמל ,םילילחהו רתנספה .תוניינעמ תוניגנמו םיררמצמ םיטקפא ,םיקזח םיעגר הברה
הכ לופיטל םיכוזו ,דנואסהו תילקיסומה הקפהה שיא ,ןארמוק לש םיחותינה ןחלוש ךרד
דימת לבא ,םיתעל תרכונמ םנמא תיפוסה האצותה .םתוא תוהזל השק םימעפלש דע םכחותמ
ןיזאמה תא הסינכמ הקהלה וב עטקה דחוימב יילע ביבח .המרדב הסומעו תדחוימ ,תיזואוטריו
לע ץצורתמ ןמרקו ,ןייוצמ רסס ידוא לש לילחה ולוס .תבבותסמ הלסורק ובו קראפ הנול ךותל
.םייוסמ בלשב יתוכאלמ ןפואב הצאוה ולש הטלקההש יתבשח) יביטקארפיה לורט ומכ םיפותה
תוינש 55 לכה ךסב אוה ,"לוזריפ" ,םייסמהו יעיבשה עטקה .(...רהמ ךכ לכ ףפותל םיעדוי םיטעמ
.ףיכב וילע רתוומ יתייה .םצעב ,רבד םוש לש

 

תוצירח לע הדיעמה הבוטל העתפה ,הלועמ אוציי רצומ אוה "קבא" לש הרוכבה םובלא ,םוכיסל
טעמש ,דואמ םיהובג םיטרדנטס עבוק אוה .קימעמ יגולונכט עדיו רישע ילקיסומ ןוימד ,תוניצרו
לש רצות איה היינש לכ .ןתומהמ ןאכ אב אל רבד םוש .בורקה דיתעב ףוקעל ולכוי תוקהל
לע תולקב רתוומ יתייה יכ ןייצל שי .עזעזלו עיתפהל זע ןוצרו ןויסנמ הדימל ,הבשחמ ,העקשה
תרבח ישנא ובציעש תרעוכמה הפיטעה תא תופיחדב ףילחמו (יעיבשהו ישילשה) םיעטק ינש
אל הארנכ אוהו ,םעפ-יא רתויב בוטה ילארשיה םדקתמה קורה םובלא הז ןיידע .םרופינויק
וינפ :ארונ אל ."וריעב איבנ ןיא" לקשמ לע ,וניתומוקמב הל היוארה תירוביצה הכרעהל הכזי
9.5/10 :ןויצה .ביבא-לתל אל ,הפוריאלו ב"הראל תויפוצ 'קבא' לש
קבא תקהל םע ןויאר

"ןוטירט הל"ב לביטספהמ תונומת - זירפב קבא

תונומת תיירלג - 2004 קבא(mp3, תוינש 40-50 , 160Kbps, 22Hz) םובלאה ןמ תומיגד

Vivisection (1)

Bherta (2)

Ahvak (title track) (4)

Yawners (6) 

:תשרב קבא תורוקיב דוע

ביבא לת טואא-םייט ,שודק אוהיבא

All Music Guide - Bill Tilland

Sea of Tranquility

Babyblaue Prog Reviews

Agartha

Progressia.net

(Ynet - רמוצ ןנור) ינוקרי יעור םע ןויאר

רסס ידוא םע תילגנאב ןויאר 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיברתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com