חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Anglagard - Hybris Anglagard
Hybris

1993 Mellotronen Records
Sweden
(44:04)
Anglagard.net

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
30/06/2004

םיניינעתמה םיאקיסומ ,(תורטיג) דרוטו (סאב) ןאהוי ,םידווש םירוחב ינש ושפיח 1991 ץיקב
םיטילקת תויונחב תועדומ ומסרפ םה .תיביסרגורפ הקהל תמקהל ,םיעבשה תונשמ םדקתמ קורב
ףרטצה רבמטפסב .(תילמשח הרטיג) סאנויו (םידילק) סאמות ונע תועדומה לע .הקיסומ יניזגמבו
ריעב תועפוה רפסמ רחאל .1992 ביבאב ,רתוי רחואמ הפרטצה (דצ-לילח) הנא .סאיתמ ףפותמה
ורבע ינוי-יאמ .ומד םובלא וטילקהו "ןגראל" ןפלואל לירפא שדוחב וסנכנ םה ,םלוהקוטס
."סירביה" דלונש דע ,םייטסינויצקפרפ םידוביעבו תוכרפמ תורזחב

 

תונש תישארב וטלקוהש רתויב םימישרמה םדקתמה קורה ימובלאמ דחא אוה "סירביה"
ימובלא ינש קר םיעשתה תונשב האיצוה איה :םימי הכיראה אל דראגלגנא תקהל .םיעשתה
טספגורפ לביטספב היח העפוהב (לזמה עורל ,הטמו תינוניב דנואס תוכיאב) דחא םובלא ,ןפלוא
דרוט ילב) תורזחל בוש ושגפנ 2002 תנשב .1994 תנשב הקרפתהו ,(Buried Alive) ב"הרא 1994
ךכ רחאו ,ינמרג לביטספל ךכ רחא ,םלוהקוטסב הליחתב :המבה לע ולע בוש 2003 ינויבו ,(רקיה
הרודהמב ואצי םידובאה ןפלואה ימובלא .יזר'ג-וינב טספרינ לביטספל םעפה ,ב"הראל בוש
.ישילש ןפלוא םובלא לע םירוביד םג ויה .בטיה-תבצועמו תשדוחמ

 

הנמזוה ,הל הצוחמו הידוושב רואל אצי "סירביה"ש רחאל דימ .הלחתהל םירזוח ונחנא ךא
ןמ (טעומה) להקה תא הליפהו ,ס'לגנא סולב ןושארה "טספגורפ" לביטספל 1993 תנשב הקהלה
רתויב הבוטה םדקתמה קורה תקהל"ב רבודמש זירכה ,לביטספה ןגראמ ,רקוו גרג .תואסיכה
סותימ .םיקחש ועיקרה תיביסרגורפה תרתחמה יבחר לכמ תויטטסקאה תורוקיבה ."םויכ םלועב
."!ונלש טבשל גיהנמ שי" :הרושבה תא ןוידה תוצובק וציפה יביטימירפה טנרטניאב .רצונ

 

"סירביה"ב הקל ,לשמל ,ךלמה סופידא .תכרפומ תישונא הרמוי ראתמה ,ינווי חנומ אוה 'סירביה'
,"הניזורפוס"ב ךומתל וסינ םינוויה .יפלדמ לקרואה תאובנ לעו ,ולרוג לע רגית אורקל הסינ רשאכ
תכרפומ הנניא ,תאז תמועל ,דראגלגנא לש הרמויה .תירבעב ,'תוניתמ'כ ותוא םגרתל ןתינש חנומ
,דפקומ ,יבקיע ,רוהט ,רישע ,עצקוהמ ,םלשומ טעמכ םובלא :תיפוסה האצותב בשחתהב ללכ
ושל ,הליפאה תיבנידנקסה תוידיברומה תא וחקל דראגלגנא .ידוחייו קומע ,ימניד ,ןזואמ ,רגוב
תודוסי לכ םע רונתב ופא ,הלק הקיתוג םע ובבריע ,לאטמ ץוצמק ,יתייסנכ קוראב םע התוא
.יפוסה חוחינה ליבשב םזינרדומ טרוק ופיסוהו ,יסאלקה םדקתמה קורה

 

תינושאר הסרג :סונוב עטק ףסונ תרחואמ הסריגב .םיכורא םיעטק עברא ללוכ ירוקמה םובלאה
םע שדח ןורטולמ ןפלואל איבה ,ןוסנוי סאמות ,ןדילקה ."גוליפא" ,אבה םובלאב עיפוהש עטקל
לכב המישרמ הטילש ןיגפהו ,(לשמל ,תרדוק םירבג תלהקמ) דחוימב םידיחפמ םילילצ המכ
תולקב יד ןיחבי ,ינמרג גורפב אצמתמש ימ .ולשמ תופסות המכ םע ,םיעבשה תונש לש םיקירטה
.Symphonic Pictures םובלאהמ Schicke Fuhrs Frohling לש הרישי העפשהב

 

ההזי (1973) סיסנ'ג לש Live םובלאל ןיזאהש ימ לכ :ןאכ תקהבומ איה םג סיסנ'ג לש העפשהה
.םיהז טעמכ תויביסנטניאהו דנואסה ,הקימנידה .The Knife הריציב רקיעב ,ןוימדה תא תולקב
:ריהזה "ודנשרק"ה ,לאירבג לש דעורה דצה-לילח ,םייטנטילימה םיפותה ,יקוראבה דנומאהה
.רוקמל םינמאנו םירשכומ ךכ לכ םיכישממב תואגתהל קר םילוכי סיסנ'ג ירבח

 

תונזאה לבא ,ןמדניל דרוט לש ותריש עמשמל הבג םירהל לולע תידווש ןיבמ ונניאש ימ ,ןוכנ
לא תוימויק תויהתב םיקסוע םיטסקטה .(טעמכ) הרז הפש לכב יובחה םסקה תא תולגמ תורזוח
,בכרהה ירבח לכ לש תוהובגה עוציבה תולוכי דבלמ .תונועה ייונישמ דחפהו ,םמודה עבטה לומ
ללשו ,דחוימב הפיקמ םיפות תכרעמ םע) ןסלוא סאיתמ יטנגילטניאה ףפותמה דחוימב םיטלבתמ
,תיסאלק רקבנקיר תרטיגב שמתשמה ,גרבגוה ןאהוי טסיסבה םג ומכ ,(םייטוזקא השקה ילכ
םשורה תא רצייל לבח ,תאז םע .רייווקס סירכ ,ינחורה ויבאמ תוחפ אל המישרמ תלוכי ןיגפמו
.שבוגמו ןזואמ ,ינויווש ,יטרקומד לבמסנא הז :םיבכוכ תיישישב רבודמ וליאכ

 

בטיה תנגועמה ,הביצי תידולמ השיג לע םירמוש ,םובלאב יזכרמה ןורתיה ,םיפחוסה םינחלה
לש תוחלבה המכ ,תאז םע .יאפוריאה קלופהו תיסאלקה הקיסומה לש דוסיה תונורקעב
,ללכב .תודגונמ תורוסמ ןיב חתמ לש הקזח השוחת םינתונו ,הנומתה תא תונזאמ סנאנוסיד
הנזאהה תא תכפוהש ,הבחר תימינפ הקימנידב םינייטצמ םינווגמהו םירישעה םידוביעה
(תמאב-םלשומהו) אבה םובלאב תונוציקל העיגה תימנידה השיגה .דחוימב תניינעמל דראגלגנאל
הסרוכל םיקותר ויניזאמ תא קיזחהו ,"שלח-קזח-שלח" םע ףוס ילב קחישש ,(1994) "גוליפא"
.(!אבה םובלאב הרפתשה ףאו) הלועמ תילטיגידה הטלקהה .האבה הפקתהל דחפמ ,המיאב

 

םיליפרע ,ןירותסימ-ףופא ידווש רעי לש םייפהפי םימוליצב האלמ םובלאל תפרוצמה תרבוחה
לילצה .ךכ םתס ,הדש עצמאב חנומ ןבל ןורטולמ הארמ ירוחאה הפיטעה םוליצ .םיקיתע םיצעו
הרטיגב שומישה תורמל .הזה ילאוזיוה יומידל הפי רבחתמ דראגלגנא לש יקנה יטסוקאה
םנמא) יטסוקא רתנספ ,תויטסוקא תורטיג דואמ הברה ןאכ שי ,ילמשח סאבבו תילמשח
תסרגל ףרוצמה סונובה עטק .(ל"נכ) יתייסנכ בגועו (ןימא עמשנ לילצה לבא ,רזיסיתניסמ
,היווירטה יבבוח תא רקיעב ןיינעי ,Ganglat Fran Knapptibble ,םיעשתה תונש ףוסמ רטסמירה
."גוליפא"מ (םיהדמה) Skogsranden עטקל 'ומד' תסרג ןיעמ הווהמ אוה ןכש

 

הז םובלא .םיעבשה תונשב טורח םדקתמה קורה לש ואיש ויפל סותימה תא ךירפמ "סירביה"
םינוכנה םיאקיסומה קר םא ,חתפתהל ןאל שי יגורפה רנא'זלש רתויב הרורבה הרוצב חיכוה
גפו תונזל דרי ןמזמ רבכש ,"הבוח םובלא" חנומה .היוארה תוניצרב וילא סחייתהל םינכומ ויהי
.רישעו ףחוס ,יטמרד םדקתמ קור יבבוחל החוטב העקשה הווהמה ,הז םובלאל םיאתמ ,ופקות
המכ קר הקוחרה ,תינרדומ תפומ תריצי וז .לווע ומיע השעת הקיתע גורפ תקהלל האוושה לכ
9.5/10 :ןויצה .ךכ רחא "גוליפא" הילא עיגהש תטלחומה תומלשה ןמ םירטמיטנס


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com