חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Banco - Darwin Banco del Mutuo Soccorso
Darwin!

1972 Dischi Ricordi
Italy
(46:50)
BancoDelMutuoSoccorso.it

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
28/8/03

קורה לש תומסרופמה תוקהלה ןמ תחא איה ,וקנאב רוציקב וא ,"וזרוקוס ו'צומ לד וקנאב"
"!ןיווראד" .Le Orme, PFM, Museo Rosenbach ומכ םימוד םיבכרה דצל ,יקלטיאה םדקתמה
.רנא'זה לש בהזה רותב טלקוהש ,רתויב םיחלצומה הימובלא תשולשמ דחא אוה

 

תלעב ,תרחא הנידמב רבודמ .תולגתסה ןמז תשרוד יקלטיאה גורפה תניצס לכש שארמ ןייצל שי
םיקלטיאהש ירה ,לילכהל רשפא םא .רחא עוציב ןונגסו תנווגמ תילקיסומ תרוסמ ,תרחא הפש
,תיקלטיאה הרפואה ןמ רתוי הברה םיבאושו ,קורה לש םייזולבה םישרושב םיקוסע תוחפ
ינאש הדבועה דואמ יל העירפמ ,תיקלטיאה הפשה תא בהוא ינאש תורמל .קוראבהו המרדולמה
ידמ רתוי רזע אל שיפ-לבאב וליפאו ,תילגנא הסרג וניכה אל וקנאב .םילימה תא ןיבהל לגוסמ אל
.םיטסקטה לש םוגרתה תדובעב

 

םיחאה ,םינדילק ינש לש םהיתונורשכמ תינהנ ,תובר םדקתמ קור תוקהלל המודב ,וקנאב
תילמרופה הלכשהה .קוחר העיגמ התיה אל הקהלה ,םהידעלב .יזנ'צונ תיבל ינאי'גו וירוטיו
ילב םיכבוסמ םינחל בותכל ,דחא דצמ ,םהל הרשפיא טנירלקהו ולבמ'צה ,רתנספה לע ולביקש
גולאידב תונמוימ ושרדש ,םיבכרומה םידוביעה תביתכב םהל העייס ,ינש דצמ ;לופילו ךבתסהל
.תוניינעמ תויצאירו תביתכו טקנופ-הרטנוק חותיפ ,תודלקמה ללש ןיב ינוליסה

 

ףצומ "ןיווראד" .תדלומל ץוחמ וליפא ,תרוקיבהו להקה דצמ הבר הכרעה :תיפוסה האצותה
םיעיתפמ אל ,תאז תמועל ,םיאקיסומה ראש .םידילקה לע תוחבושמ תוילקיסומ תוקרבהב
ומוקאי'גיד וקס'צנרפ שגרנה ןלוסה .ירמגל חכשנ טעמכ וראדוט ולסרמ טסירטיגה וליפאו ,הבוטל
םומעו שלח עמשנ ינורדלק י'גיאול רייפ ףפותמה .ןידעו טקש אוהשכ רקיעב ,האנ הדובע השוע
.יפוסה סקימב

 

םובלאל ןיזאיש ימ .תויצולח תויטירב תוקהל לש תורורב תועפשה גופס םובלאה ,עיתפמב אלש
םובלא יבג לע האציש ,רמלאפו קייל ןוסרמא לש Tarkus הריציל ברה ןוימדב ןיחבי ,םימעפ רפסמ
ןיב בולישה וליפא ;םדוק הנש אוה םג אציש ,דיולפ קניפ לש Meddle םובלאה ;ןכל םדוק הנש
ןונגס .ןוזמירק גניק לש ןושארה םובלאב םימוד םיעגר ריכזמ תילמשחה הרטיגהו טנירלקה
קפס ןיא .םכרד תליחתב סיסנ'ג תקהלמ ,סקנאב תא םעפ אל ריכזמ דנומאהה ןגרוא לע הניגנה
.םהלשמ םירזיבא המכ בכרל ופיסוה םה לבא ,לגלגה תא ואיצמה אל וקנאבש

 

לע רזוחש ריהמ ףיר ןיב בוליש :ןושארה עטקב 6:06 ןומזת ,לשמל ,םה ילע םיביבחה םיעטקה
ןומזת םג .טנירלקהו דנומאהה לע ריהמ רותליא ןיבו ,םינשוימ םייגולנא םירזייסיתניסב ומצע
.דחאכ םיילמשחו םיטסוקא ,םילכ ןווגמ לע תשטולמו תחתופמ הגופ גיצמ עטק ותואב 10:12
תונש תליחתב ןוסרמא 'תיק ומכ קוידב עמשנ הנושארה הריציה תא םייסמש 'גומ'ה ולוס
םיטקש םיעגר ןיב םינרמתמה ,םיימניד םידוביעב שמתשהל םמצעל םישרמ וקנאב .םיעבשה
.תינפלואה תלוכיה לובג הצק דע ,םילכה לכ םיפתתשמ ןהב תוימואתפ תורעס ןיבו םילפרועמו

 

תומוקמב ףוצר םובלאה :תבכרומה המישמה םע דדומתהל דנואסה יאנכט חילצמ דימת אל
אל םיקרפ-יתת ןיב םירוביח .ןויגה לכל רבעמ דרויו הלוע םוילווה .תונזואמ אל תומצועה םהבש
הז לכו ,םימעפ ידמ רתוי םילגתמ תוטלקהה לכ ןיב םיאלטה ;םישטולמ קיפסמ םיעמשנ דימת
ושעש המ תא יקלטיא ןפלואב תושעל וסינ וקנאבש רוכזל ךירצ .תיללכה היווחב םגופ טלחהב
.םהל ךלה הז דימת אלו ,ןודנול "ן'זיוודא" וא "דאור יבא" ינפלואב הפוקת התואב

 

תוקד 14 לש יטמרד סופא ,L 'Evoluzione ,תחתופה הריציב רבכ תועיפומ תויצקרטאה בור
אל ,ידמ ךורא םש) ינשה עטקה םג .(ימ אלא ,ןיווראד) הירוחאמ שיאהו היצולובאה אשונב
ינופמיסה םדקתמה קורה תוהמ תא םירידגמש םיעטק הברה ןיא .תועתפהו היגרנא אלמ ,(הנשמ
2:29 ןומזתב רזייסיתניסה לש הסינכה תא לשמל וחק .הזה םובלאה לש 'א דצ ומכ "יסאלק"ה
ןיבו תיאפוריאה הקיטנמורה לש המרדה ןיב בולישב םישרמש המ לכ תא ולבקתו ,ינשה עטקב
,תיזוידנרג תיארפוא הלאניפב תמייתסמ היינשה הריציה .תינקירפאה הקיסומה לש ףחוסה בצקה
.אחינ .םיעבשה תונש תליחת לש דיולפ ומכ קוידב עמשנש המ לא תינפת תרבוע עתפלש

 

,לילק יזא'ג רבעמ-עטק קר איה תישילשה הריציה .ותמרב תדרל תצק ליחתמ םובלאה ןאכמ
ירבח לכו ,םישרמ תוחפ ןחלה ,תלבלובמו הרצק תיעיברה הריציה .תוילעמ-תקיסומ טעמכ
תורוקיב המכ יתארק .קיבד טעמל רופיסה לכ תא ךפוהש המ ,רישל םמצעל םישרמ הקהלה
עמשנ (ךליאו 4:10 ןומזת) תיעיברה הריציה לש םויסהש רמאש ימ םע םיכסמ ינאו ,טנרטניאב
.ילוא ?םינייקח .סיסנ'ג לש "Return of the Giant Hogweed" ומכ ידמ רתוי תצק

 

תרזעב (2:12 ןומזת) הקזח תינופמיס תינפת תלבקמש תיטנמור הדאלב איה תישימחה הריציה
הטלקהה ,תאז םע .לורנקורה םוחתל רבעמ הברה ,הקימעמ תינומרה הנבה לע דיעמה םכח ןחל
הניגנ םע ,דואמ הפי תחתפנ תישישה הריציה .ףסונ חותיפ םירשפאמ אל העיריה-רצוקו החוטשה
םיעמשנש ,םיפי םיעגר המכ תללוכ לבא םיעיתפמ םינוויכל תחתפתמ אל ,רתנספה לע תחלצומ
ירורהס דוקיר אוה ןורחאהו יעיבשה עטקה ,תמאבו .ינילפ לש דיחפמ טרסל לוקספ ומכ םימעפל
.הנהמו יוזה "טסיווט" םובלאה לכל קינעמש ,םיעבר השולש לקשמב

 

ידכ .תיקלטיא הקיסומל עדוותה אלש ימל דחוימב ;"ןיווראד" תא בבחל השק ,הנושאר הנזאהב
קורה ןיב תוושהל קיספהלו תוסנל ךירצ ,וקנאב תקפסמש תיתוברתה היווחהמ ברימה תא קיפהל
"ןיווראד" .רבדה ותוא אל טושפ הז .קרוי-וינבו ןודנולב םישועש הז ןיבו ,םישוע םהש םדקתמה
תונורתי לש ףסואו םינוש םיילקיסומ םיכרע ליכמ ,טלקוה הב הנידמב קומע עוטנש םובלא אוה
תונייקח ,תינוניב תילקיסומ הקפה) םימרוצ תונורסח דצל (תושיגרו המרד ,םוח) םיינייפוא
יניצר םובלא אוה "ןיווראד" ,םינדילקה ינש לש םידחוימה םהירושיכ תוכזב רקיעב .(תיעגר
ןיזאמ ףא הריאשמ אלש הקיסומ תושעל ידכ דואמ הצמאתהש תיטגרנא הקהל לש עקשומו
,יטירבה גורפה תפצק לש תויצולחה תוגספל עיגמ ונניאו ,תומלשמ קוחר אוהש תורמל .שידא
8.5/10 :ןויצה .תואגתהל המב םיקלטיאל םג שי טלחהב

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com