חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Banco del Mutuo Soccorso Banco del Mutuo Soccorso
Banco del Mutuo Soccorso

1972 BMG Ricordi
Italy
(41:40)
BancoDelMutuoSoccorso.it

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
7/6/04

,רתויב תומסרופמה תויקלטיאה םדקתמה קורה תוקהלמ תחא איה וזרוקוס ו'צומ לד וקנאב
,אמורב 1971 תנשב המק הקהלה .PFM, Le Orme, Museo Rosenbach ומכ םיבכרה דצל
םובלא תא .תילכלכ םהב ךמתש יקלטיא קנבמ םהל עיגה םמש .פופ תוקהל יתש לש דוחיאכ
םדקתמה קורה לחה הבש הפוקתב ,1972 תנשב ואיצוה ,תובר תויעבמ לבסש ,םהלש הרוכבה
.ב"הראב םגו ,הפוריא ראשב תוירלופופ רובצל

 

ןונגס ,רמלאפו קייל ןוסרמא לש יסאלקה גורפה ןיב םיבלשמ וקנאב ,תיתונמא הניחבמ
בטיה תשגרומ ELPתעפשה .תיקלטיאה תיטמרדולמ-תיארפואה תשרומהו ,ריהמה קור-דראהה
אוה וירוטיו .ינאי'ג ויחאו (ןטק אל זואוטריו) י'זנצונ וירוטיו לש תצמואמה םידילקה תדובעב
םייוקיחה ,תינומרההו תידולמה הבישחה ,תיסאלקה הלכשהה :"היפונכה לש חומה" קפס אלל
הברה םינגנה ראש .ול קר םיכייש םייזכרמה תונויערהו תוינכטה תוקרבהה ,ןוסרמא 'תיק לש
שידא ראשיהל השק :ןיינעמו יטמזירכ ומוקאי'ג יד וקס'צנרפ ןלוסה ,תאז םע .םימישרמ תוחפ
.ידוחייה ולוק תא חוכשל השקו ,ולש ינשגרה ןונגסל

 

ןה ,(Darwin!) אבה םובלאב יקלח ןפואב ולפוטש ,הזה םובלאה לש תויזכרמה תויעבה יתש
תויהל םיטונ ,םעבט םצעמ ,הרוכב-ימובלאש ןוכנ הז .םיינבבוח םידוביעו העורג ןפלוא תדובע
םתמועלו ,דואמ םייטננימוד םינדילקה ינש .דואמ שגרומ הז ןאכ לבא ,םישטולמ תוחפו םיירסוב
ינורדלק י'גיאול רייפ לש ףופיתה תדובע ;יוארכ םיאטבתמ אלש טעמכ טסיסבהו טסירטיגה
דצ ןיב "סנאלאב"ה וליפא .םישישה תונש עצמאב רבודמ וליאכ ,תלבסנ-יתלב הרוצב הטלקוה
ול בוט רתוי הברה תעמשנ התיה הקהלהש קפס ןיא .ריבס ןחבמ םוש רבוע אל לאמש דצו ןימי
.אמורב אלו ,ןודנולב הזה םובלאה תא הטילקמ התיה

 

םירמוחה לכ אל :ינוניבהו בוטה ןיב תוגזגזמ תוריציה ,וכרד תליחתב בכרהמ תופצל רשפאש ומכ
םשל הנועשו ,תוקד יצחו 18 ךרואב ,השיש ךותמ ישימחה אוה ןייטצמה עטקה .המר התואב
ןורשכ ,היצביטומ לע םידיעמ םיעטקה ראש .(Il Giardino Del Mago) "םסוקה ןג" ירותסמה
תלוכי רסוחו ,םינזואמ-יתלב םידוביע ,םירמוחה חותיפב םיישק לע םג ךא ,ילאיצנטופ הנחלה
היה םובלאהש חינהל שיו ,תיקלטיא ןיבמ ינניא .הריציו הריצי לכב איש תודוקנ שבגל
.סקירילה לש ילגנא םוגרת םג תפרוצמה תרבוחב ללוכ היה ול רתוי יביטקרטא

 

האיצוה 1991 תנשב .קפסמ-יתלב ןפואב טלקוהש םובלאב רבודמש הניבה הקהלה םגש הארנכ
הטלקההש ןכתיי .הרוכבה םובלא לש הננער תילטיגיד הטלקה ובו ,B.M.S. םשב םובלא וקנאב
.םידוביעהו םינחלה לש םייוקילה תא הרפיש אל ךא ,תוינכטה תויעבהמ קלח הרתפ תשדוחמה
םובלאה לא ךישמהל וא (Darwin!) אבה םובלאב קפתסהל רשפא .ףסכה לע לבח ,ןפוא לכב
היהש ,הזה טקיורפב ץמאמ עיקשהל חרכה ןיא לבא ,(Io Sono Nato Libero) 1973 תנשמ
7.5/10 :ןויצה .תימואלניבה המרב ירסוב לבא ,יקלטיאה גורפה תניחבמ יצולח םנמא

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com