חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיבBlack Light Syndrome Bozzio Levin Stevens
Black Light Syndrome

1997 Magna Carta Records
USA
(47:56)
Magnacarta.net
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
5/12/03

םיטילקתה תרבח תיבמ ואציש תובוטה תועתפהה תחא אוה הזה ילטנמורטסניאה םובלאה
(Power Trio) וירט-ראואפ גיצמ אוה .קרוי-וינב םימקוממ הידרשמש "אטרכ אנגמ" תיגורפה
זא'גו 'גייא וינ ,לאטמ ,ן'זויפ ,םדקתמ קור ןיב םישטשוטמה תולובגה לע לצנתהל ילב ענש יטסיאו'צמ
.ינברוא

 

,ןטפטפ ילאטמ טסירטיג ,סנביטס ביטס .םידוגינ לש תעקפ איה ןיול-ויזוב-סנביטס היישילשה
זע רצי םע ינולמג טסיסב ,ןיול ינוט .ידמ-םישורחו ידמ-םירכומ תוזוחמל םיתיעל שולגל הטונ
גיצמ ,דירחהל רשכומ ףפותמ ,ויזוב ירט .בכרהב תינרמשה עלצה אקווד אוה ,תיטנופס תונקתפרהל
.דחיב בוט םיעמשנ םה ,ןכ .(ודוה) חרזמל (הקירמא) ברעמ ןיב הרופה יתוברתה גוזימב ףסונ חותיפ

 

ויזובש הדבועה תא שיגדהל איה ןהמ תחא .תוננובתה תויווז המכמ הזה שלושמה תא ראתל רשפא
לילצ םע בצק תדיחי ביכרמ ("קיטס ןמפא'צ"ה ףשא) ןיול םע דחיו ,םייטוזקא השקה ילכב שמתשמ
ולוכ ,סנביטס ססונתמ םהילעמ .ןוידטצא יבחרב הרטמ אלל תצצורתמש התוממ ומכ ,והשמ-ינומדק
םיטקפא-תבורמ תילמשח הרטיגש םזיאו'צאמה ילולעפ לכ לע גנעתמו בבותשמ ,ןילנרדאל רוכמ
.שושחל ילב התיא קחשל ןכומש ימ לכל קינעהל הלוכי

 

רקיע תא קפסמ אוה ,תוידולמה תא איבמ אוה .בכרהה לש ובילכ סנביטס תא עיצת תרחא תיווז
רותחל קיספמ אל ןושארה :ןיולו ויזוב םילתפתמ וביבסמ .המידק םירותליאה תא ליבומ אוהו ,ןיינעה
תטלחומ הטילש תרזעב םיינשה ןיב רשגמ ינשהו ,וילאמ ןבומ הארנש המ לע תוירוקמ תועד עיצהלו
.הלוכ הטלקהה לש םיכומנה םירדתב

 

תניינעמ תונמדזה גיצמ אוה .הזה םובלאה ןמ דואמ תונהל םילולע חושקה רותליאה יבבוח
ותוא םע תילטנמורטסניא היישילש תבככמ וב םגש ,ןואטילופ ,הברהב ןיינעמ םובלא םע האוושהל
סנביטס ליבומ ןאכ .סאבה לע ןראק קימו הרטיגה לע ןרות דיויד םע ךא ,ףפותמה דיקפתב ויזוב ירט
הטונו ,םיסוסיהו םירוהרה בבוח שממ אל אוה :קסופ-יתלבה ןשקאה ןוויכל םירחאה םיינשה תא
תא ךפה ןרות דיויד טסירטיגה ,ןואטילופ לש הרקמב .םיפקעמ אלל ,הרישי הרוצב םיביטומ חתפל
תוחפ הברה איה תיפוסה האצותה ,ןאכ .בחרמהו ןמזה ,לילצה רקחל יפוסוליפ עסמל םובלאה
.שארמ-היופצ רתוי הברה םג לבא ,תטשפומ

 

יושע טלחהב הז .ןאכ םיימעפ אלו םעפ אל הצחנ תיניצר הריצי ןיבו ביבח ןשס םא'ג ןיב לובגה
וקנמלפה תאיצי ,םיעטקה תעבש ןיבמ .המצע הטלקהב עיקשהל םימי העברא קר ךל שי םא תורקל
יסחי ןורתי םוש ןיא השולשל ובש רנא'זל תסנכנ איה ןכש ,ולוכ םובלאב שלחה עטקה איה (Duende)
Book) הנידעה תיטסוקאה הרטיגה םע תוי'גייא-וינה תועיגנה .םלועב רחא ידרפס-םורד בכרה לכ לע
ןחינ אל סנביטס לבא ,ECM תרבח ימובלא לש יקנה יאפוריאה וקה תא דואמ תוריכזמ (of Hours
.הרבחה ירתלאמ בטימב תורחתהל ידכ קיפסמ תידוחיי הבישחב

 

סופתל םהלש םילילצל תרשפאמו ,םתשולש לע תובידנב "Echo" תרזפמ תילקיסומה הקפהה
'טלקוב'ב ןויע) ילקסומה קיפמהו יאנכטה ,תאז םע .ידמ יטסבמוב עמשיהל ילב חפנ רתוי הברה
תרזע אלל ,דנואסה שיא םע סקימה תא לשבל ליבשב םייעובשכ ודבל ןפלואב רתונ ויזובש ריבסמ
ידכ ,ינמז ןפואב םיטקפאה תא ריסהל יתמ ועדי (םירחא םיקסע תבוטל ובזעש ,םירחאה םיינשה
.םשו הפ תוקד המכל יקנה יזא'גה ןווגה תא ריזחהל תתל

 

.Situation Dangerous ומשש 2000 ילויב המוד םובלא האיצוה הזילעה היישילשהש רבתסמ
רודמב רבכ לבא ,ואולמב ול יתנזאה .רתוי בר ןמז הכשמנ ,ומדוקל דוגינב ,ינשה םובלאה תקפה
ידמ המוד ךא תינטנופס תוחפ םנמא תיפוסה האצותהש םיניבמ 'אטרכ אנגמ' רתאב תומיגדה
רתוי בוט םש ןיחבהל םג רשפא .תועתפה םוש ןאכ ןיאש ךכ ,םדוקה םובלאה לש ילקיסומה ןוויכל
וקרז אל השולשה ,תאז םע ."הרטסקרוא ונשיווהמ"-הו ןילפלקמ ןו'ג לש תוינ'זויפה תועפשהב
.יללכה רשקהה ןמ תוקתונמ םיתעל תועמשנ ןיידעש ,וקנמלפה תועפשה תא הצוחה

 

ףופיתה והז ,רבד לש ופוסב ?הצצהל יואר םובלאל "רוחשה רואה תנומסת" תא ךפוה המ
ילב לכה תא םיקיזחמש סנביטס לש ימצעה ןוחטבהו ןיול לש תונלבסה ,ויזוב לש דהדהמהו יתריציה
,רבעב םימעפ האממ רתוי ועמשנ רבכ םיחותיפהמ קלח ,ידמל סועל םיביטומהמ קלח .ןיינע דבאל
תריצי אל וז ,תאז םע .ןנולתהל רשפא יא ןמזהמ קלחב ,ההובג המרב םיאקיסומב רבודמש ןוויכמ לבא
,הבשחמ רתוי םע תאז םישוע ךיא"ל המגודכ ןואטילופ לע ץילממ טלחהב יתייהו ,ןפוא םושב תפומ
,םיריבס םידוביעהו םינחלה ,הבוט הקפהה ,םיבוט םינגנה ."ףוסב םילודג תמאב םיאצויו ,ץמוא רתוי
8/10 :ןויצה .םויה דע םיבר הכ ודעצ ובש םלתה ןמ גורחל םיזיעמ אל הלאה םיאקיסומה תשולש לבא

 
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com