חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Bill Bruford
Master Strokes 1978-1985
1986 EG Records
UK
(63:17)

BillBruford.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
06/05/2003

תוקהל :תדבוכמו הכורא המישרה .םיאקיסומ דואמ הברה םע דבע דרופורב ליב יטירבה ףפותמה
לא ,זארומ קירטפ ,קוקיפ טנא ,סקא-דנארב ,'תלה לנוישנ ,ייקוי ,סיסנ'ג ,'ןוזמירק גניק'ו 'סי'
,רפראה יור ,טקאה ביטס ,ןיול ינוט ,יבנאטוו ימוזאק ,ןרוט דיויד ,טראויטס בייד ,הלוימיד
:תשקבתמה תינטשפה הנקסמה .'טונ ןאידרוג'ו 'באזהו רטפ' ומכ םיטקיורפ דצל ,גוד ס'בולבאפ
.ול ןיזאהלו ול םלשל ,ותיא דובעל םינהנש םישנא שי הארנכו ,רשכומ שיאה

 

,Feels Good To Me, One of A Kind םימובלאה ךותמ םיחוקל ףסואה קסידבש םיעטקה 15
,ותוא ספות הזה ףסואה .Gradually Going Tornado, Music For Piano and Drums, Flags
רבכ םדקתמה קורה ןהב םינשב ונייהד ,ולש הריירקה לש 'תיסאלק'ה הפוקתה ירחא ,הרואכל
.ללכב םינומשה תונשו פופה ,קנאפה תבוטל תגסל לחהו תוילקיסומה תוכיפהמה בור תא םייס
.ן'זויפו םדקתמ קור ןיב רפתה וק לע ,תילטנמורטסניא הקיסומ :שבוגמ יתונמאה ןוויכה

 

ומכ ,'תרווסדלוה ןלא טסירטיגה ,ןילרב ף'ג םכחהו ריהמה טסיסבה תא ללוכ דרופורב לש תווצה
ירציוושה זארומ קירטפו ('ירברטנק'ה םרז תוישואמ) טראויטס בייד םיללוהמה םינדילקה םג
שטשטמ ומצע דרופורב עיתפמב לבא ,בזכאמ אל םינגנהמ דחא ףא .ולש "תיסי-טסופ"ה הפוקתב
וירושיכ תא בוש חיכוהל ףוחד ךרוצ שיגרה אלש הארנכ .םיתימעה ראש תבוטל ויעוציב תא
.רובעל המצע הקיסומל תתלו ,םיילנמונפה

 

החיפטה) ולש ידוחייה הניגנה ןונגסב התיה ותלודג .לודג ןיחלמ םלועמ היה אל דרופורב
תונמוימו ויעוציב תוכיא ,(5/4 לקשמל תטלובה הייטנה דצל ,'רנס'ה ףות דצ לע תיתודידיה
הזו ,תוביסנל הבר תושימגב ומצע תא םיאתמ אוה .םינושמו םינוש םיבכרהב ולש תובלתשהה
,רקיעב ןאכ טלוב טראויטס .רבדל ונממ םילודגל תתלו ,תגסל יתמ עדוי אוה .הזה ףסואב רכינ
הדבוע) ךרדה לכ ךרואל םהב רזענ דרופורבש סכנ ןה ולש דוביעהו הנחלהה תונורשכש ןוויכ
.(!םידרוקא תורשע דרופורב תא דמיל טראויטס :תירוטסיה

 

;ומצע לשמ םלועב לעופ אוה וליאכ ,קתונמ טעמ םיתיעל עמשנ ךא ,ולגרהכ יטנגלא 'תרווסדלוה
הדובעהמ הנהנ תמאב אוה וליאכ עמשנ דרופורב .הריצי ףא לע םותח אל םג ינולמגה טסירטיגה
אוה (רתלואמ גולאידב ףנכ-רתנספו םיפות) זארומ םע םיעטקה ינשב קר .םירחאה םינגנה םע
קר םידיעמ אלש םיכורא םיאולוס תתל םג ומכ ,ןיטולחל תישפוח הרוצב אטבתהל ומצעל השרמ
אוה ,יאפוריאה זא'גה תרוסמ בטימב םיפותה לע 'טפטפמ' אוהשכ .תושיגר לע אלא ,הקינכט לע
.שעותמה לורנקורה םלועב הפישחל הכוז אל ללכ ךרדבש ,ולש תוישיאב קומע ןפ הלגמ

 

תוכזב רקיעב ,עגרל םישרהל קיספמ אל טסיסבה .דחוימ רוכזיאל היואר ןילרב לש סאבה תניגנ
סירכ לש הניגנה ןונגסל הרומגה הזת-יטנאה אוה .ולש הרידנה הטירפה תלוכיו העבהה רשוע
םגש ,תיביסמו הקזח בצק-תדיחי דרופורב םע הנב ןורחאה .'סי' לש קיתווה טסיסבה ,רייווקס
,ותמועל ,ןילרב .ידמ שלח טושפ אוה םימעפל :'רוע-טבוח'כ דרופורב לש ויתולבגמ תא הפשח
טפטפל םינהנ םהינש .הפפכ ומכ דרופורב לש ןונגסל םיאתמו ,םירירש-תויורחתב קסוע ונניא
תוחפש המכ םע) םירצק 'וטאקאטס' ילילצ לש הרידא תומכ קפסלו םימשר ףילחהל ,תוריהמב
.ההובג תוריהמב ('דה'

 

,יסיסע קור-זא'ג ןיב ענ אוה .םינונשו םיסונמ םיאקיסומ לש הרובח גיצמ ףסואה ,םוכיסל
ןמ ,ן'זויפ יבבוח .יאפוריא-ברעמ חוחינב ישפוח זא'גו עשעשמ יטירב םדקתמ קור ,שיגנ דרארגנווא
עטק ןיב ריבס ישגיר ןוזיא םע ,תקפסמו תיטפמיס תיפוסה תבורעתה .רתוי ונממ ונהי ,םתסה
דרופורבו (!) הרישב ולוק ןתונ ןילרב ,ביבח ול'צ עמשנ םשו הפ ,ןופרביו לע ףילצמ טראויטס .עטקל
ביטרנ וא הקיריל ןאכ ןיא .'תואלפה ץראו הסילא' ךותמ בצה דיקפת תא םלגל ומצעל השרמ
'ואיצמה' רבכ לכה תא .םנמז תא ומידקהש םיטקפא וא/ו םידוביע ןיא .ינשה טוחכ רבועה יטמרד
63) קסידה לש וכרוא םגו ,הז לכ לע הצפמ ההובגה תילקיסומה המרה לבא ,םדוק םינש המכ
8.5/10 :ןויצה .תיאדכל השיכרה תא ךפוה (תוקד

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזח

Mitkadem.co.il