Bubu - Anabelas Bubu
Anabelas
1978 EMI (Reissue)
Argentina
(39:53)

ProgArchives.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/1/04

אקווד המל זא .הלועמ ומצע םובלאה ,שפוטמ םש םע תיאניטנגרא הקהלב רבודמש תורמל
השועש בכרה ליבשב יטוידא םש ונחקל" :התיה הקהלה לש הבושתה ?"ובוב" ומכ יוניכב רוחבל
םישועו םייניצר תומש םיחקולש םיבכרהמ ונמצע תא לידבהל ידכ ,תבכרומו תמכחותמ הקיסומ
תנשב ןפלואל הסנכנש דע תורזחבו תועפוהב םייתנשמ הלעמל הדבע הקהלה ."תיטוידא הקיסומ
.המלענו הקרפתה זאו ,הלש דיחיה םובלאה תא טילקהל ידכ 1978

 

ןיבו 'ןיחלמה' ןיב הדרפהה .קור תקהלל רידנ הנבמ ,ןיחלמו םיאקיסומ העבש ללוכ בכרהה
הדובעה תקולח ,ןאכ .הפאז-ידגוסל םג ןבומכו םייסאלק םירוטיזופמוקל המיאתמ 'םיעצבמה'
תילטנמורטסניא הקיסומה .ןופוסקסו םילילח ,רוניכ אוצמל רשפא םילכה ןיב .הפי הלעפ וזה
ללגב ,ןכאו .תידרפסב םירצק םיילאקוו םיעטק המכו הפיש-ירסח הריש יעטק המכ םע ,הבורב
קור יבבוח דצמ תפרוג תומלעתהל םובלאה הכז ,הקהלה ירבח לש ינקירמא-םורדה אצומה
חתפל בכרהה לחה ,םיעשתה תונשב תיקוח-יצח תילטיגיד האצוה תוכזב קר .םלועה לכב םדקתמ
טלחהב הזה םובלאל וניזאהש םיטעמה .תימואלניבה תנווקמה תרתחמב ינחלופ דמעמ לש גוס
.תובהלנ תורוקיב ול וקינעה

 

,תונושארה היתונשב ןוזמירק גניק :תוילקיסומ תועפשה לש בחר ןווגמ תברעמ המצע הקיסומה
לש בחרנה ףקיהה ךא .הילדכיספו ן'זויפ ,ישפוח זא'ג ,תינרדומ תיסאלק הקיסומ ,גנוג ,הפאז קנרפ
ילוארדנא לאינד לש הנחלהה תדובע .תדקוממ אל עמשיהל הקיסומל םרוג אל תונושה תועפשהה
.םינטקה םיטרפבו םירבעמב ,םידוביעב םיברועמ ויה הקהלה ירבח לכש רכינו ,תיניצרו תדפקומ
גרוח אוהש תורמל ,שיגנו ןזואמ ,םיקפוא-בחר ,ןנגוסמ םדקתמ קור איה תיפוסה האצותה
.שממ םימייאמו םיירותסמ םיעגר המכ ליכמ ףאו ,יביסרגורפה רנא'זב םיינרמש םיסופדמ
.פירפ טרבור לש ידוחייה ןונגסה תא בושו בוש הריכזמ תילמשחה הרטיגה

 

ומכ עמשנו (תוקד 9 ישילשה ,תוקד 11 ינשה ,תוקד 19 ןושארה) םיעטק השולש ללוכ םובלאה
הקיסומהו ,בר ילילצה ןוויגה ,לודג בכרהב רבודמש ללגב .םיקרפ השולש םע הכורא תחא הריצי
לש תויודעמו ,םייעוצקמו םיחלצומ םיעוציבה .םיתעל תרומזת-ינימ ומכ עמשיהל החילצמ
היה םובלאהש רכינ ,היח העפוהב םתוא ועמשו וארש םיאניטנגרא םיפוצו םמצע םיאקיסומה
הקהלה לש יח דועית ןיאש לבח תמאב .ולש תיטגרנאה תיתמיבה הסריגל האוושהב ןסורמ
.רדוסמ ןפואב םויכ רכמנ אל םובלאהש לבח רתוי דועו ,תאזה המישרמה

 

ןיב ינבמה ןוזיאב ,יתעדל ,הנומט ןיינעמו ןוצר עיבשמ ךכ לכ םובלאה הללגבש תיזכרמה הביסה
םייטסינרדומ םיביטומ ןיבו 'תומיענ' תוידולמ ןיב ,בתכה ןמ יסאלק עוציב ןיבו ישפוח רותליא
תוינויחו תוישונא ,ןיינע הברה םיפיסומ הרישה יעטק .הבחר תילקיסומ הלכשה לע םידיעמה
,םכח ,ןווגמ ,ןיינעמ ,ירוקמ םובלאב רבודמ ,םוכיסל .טלחהב הריבס הטלקהה םג .הלוכ הריציל
םיבאשמו ןמז םיעיקשמה ,םיבהלנ םירגורפ לש האלמה םביל-תמושתל יוארש ,יתריציו רגוב
9/10 :ןויצה .םיעבשה תונשמ תודובא םינינפ רחא שאונ שופיחב

 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחwww.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com