חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Camel - Debut album 1973 Camel
Camel (1st Album)
1973 MCA Records
UK
(40:22)

camelproductions.com

גנידלוג ירמוע :תרוקיב
20/9/2004

הדבע הקהלה .הזמ רתוי אל ךא ,'בוט' םובלאכ םיבר י"ע בשחנ למאק תקהל לש הרוכבה םובלא
תחת 1973 ראורבפב רואל םובלאה אצישכ ."טויס"כ היווחה תא המכיסו ,ןפלואב םימי רסירת
ףא םיטילקתה תרבחו (הנשב ורכמנ םיקתוע 5000) תירחסמ החלצהל הכז אל אוה ,MCA לביילה
םיינושארה םהילילצמ םתומשרתה התייה הער הכ .התיא םהלש הזוחהמ הקהלה תא "הררחיש"
דע (םיפות) דרוו ידנא ,(סאב) ןוסגרפ גאד ,(םידילק) סנדראב רטיפ ,(הרטיג) רמיטאל ורדנא לש
.םהלש היה ולוכ דספהה ,דבעידב .יוכיס דוע םהל ונתנ אל טושפש

 

קלחל וכפהש םיטילקת איצוהל םהל הרשפיאו ,למאק תא Decca תרבח המיתחה ןכמ רחאל הנש
בטיה ולבקתהש Snow GooseMirage ומכ םימובלא :םדקתמה קורה לש "ןוזמה תובא"מ
2002 תנשב .םייפלאהו םיעשתה תונשב םייקתהל ךישמהל הקהלל ורשפיאו ,ב"הראבו הפוריאב
תרוקיבה .תוקד 23 לש ללוכ ךרואב סונוב יעטקו רפושמ דנואס םע רטסמיר תסריג האצי
.םיסונובה תלוטנ ,רתוי-הצופנה הסריגב תקסוע םכינפלש

 

הקהלל ףרטצה .סנדראבו רמיטאל ,הקהלה תוחומ ינש לש םיעטק ץבקמ םצעב אוה הז םובלא
דווטילפ קימו ןוסירומ ןו ,טראוטס דור ומכ תומש םע הסונמ יאקיסומ היה רבכשכ ,1971 תנשב
אוה .םישרמ יד המוזר ;םתיא דבעש םינמאה תמישרב ("קמ דווטילפ" ימיקמ ןיב רתוי רחואמ)
.תואיר ןטרסמ 2002 תנשב רטפנ

 

.הנזאהל תומיענו בטיה-תויונב תוידולמ :למאקל םיינייפוא םיטנמלא םיעטקה בורב תוהזל רשפא
םג םימעפל) רמיטאל םע ההוזמש לילצ – ןשרוטסיד אלל ,םייקנ םיאולוסהו הרטיגה ידיקפת
ידנא לש ףופיתה ןונגסו ,סנדראב גאד םימיענ ךא םימכחותמ םידילקל .(רומליג דיוייד תא ריכזמ
תניחבמ .הזה םובלאב ולשמ ידוחיי ןויפא לבקמו שבגתמ ,םיאבה םימובלאב רפתשה קרש דרוו
םיאצמנש המכ םנשיו ,םיריכמ ונלוכש למאק לש ףרב םידמועש םיעטק המכ םנשי ,"סקיריל"ה
.חלמה םיב םש-יא ,ךומנ

 

למאק ינייפאמ וכותב ללוכ ,Slow yourself down ,יתימא קור-זא'ג עטק ,חתופה עטקה
יתעדל .סנדראב לש םידילקה תניחבמ ןהו ,רמיטאל לש תורטיגהו העטקה תניחבמ ןה םייסאלק
קור וניאש תורמל ,רדהנ אוה םג ,Mystic Queen ,ינשה עטקה .תמלשומ החיתפ טושפ וז
,הרטיג יעטקל םידילק תרזעב ץיאמ ןמזה םעו ,טקשו יטסוקא עטקכ ליחתמ אוה .יסאלק
םהירושיכ תא ןאכ םיניגפמ הקהלה ירבח לכ .רמיטאל לש חוכ-יאלמו םיידולמ םיאולוס
.םכרד תליחתב רבכ םיאקיסומה תעברא לש הימיכב ןיחבהל רשפא .םילועמ םיאקינכטכ

 

.יוגש קודקדב הנווכב בתכנש ,(6/8) תוינימש-שש לקשמה ןמ המש תא הלביק Six Ate הריציה
סבה תרטיג לש "יקנא'פ"ה בצקמה ללגב ילוא ,חמש ידו ןיטולחל ילטנמורטסניא עטק והז
טקפאב סנדראב שמתשמ ובש דחא עטק תורמל) וכרוא לכ ךרואל ןידעה םידילקה יווילו ,םיפותהו
לש ופוסבו ,רמז רותב ללכב םיער אל םירושיכ ןיגפמ ןוסגרפ .(ךכש לבחו ,רזייסיתניסה לש "לפא"
Seperation-ב .רמיטאל לש ולוכ אוה יעיברה עטקה .תיביסרגורפו הנונש הריצי ןאכ שי ,ןיינע
תחאל הזה עטקה ךפוה ,ולש דצה לילח תפסותב .רמיטאל לש תנייוצמה הקינכטב ןיחבהל ןתינ
.םובלאה לש תוקרבהה

 

דוע ומכ עמשנ טושפ אוה .המישרמ תילקיסומ הקפהב רדהנ עטק אוה ,Never let go ,ישימחה
אובמה תורמל .יסאלקה (וצרת םא "תילמאק" וא) Camel-esque-ה ןונגסל תכייתשמה הריצי
בורב ער רבד הזש אל) הקילאטמ לש עטקל תיסופיט החיתפ ריכזמ תוחפל ילש ,רזומ-טעמה
וא ,סנדראב לש םידילקה ולא םא ;םהלש םילכב הטילש םיניגפמ בוש תוחומה ינש ,(םירקמה
אוה הז עטקב רתוי יל עירפהש רבדה .בוט עמשנ טושפ עטקה ,רמיטאל לש תורטיגהו דצה-לילח
ונוצר לע רבדמש יטסינמוה עטק .למאקל םינייפוא ךכ-לכ יל םיארנ אל המ-םושמש ,"סקיריל"ה
– שוטנל וא בוזעל אל םלועלו ,דורשל םדא ינב לש

 

"Man is born with the will to survive,
He'll not take no for an answer.
He will get by, somehow he'll try,
He won't take no, never let go, no..."

 

םיעטק ליכמ עטקה ,ונלזמל .ידמ רתוי תומישרמ אל בוש עטקה תולימ ,Curiosity ,אבה עטקב
.ינשה תא דחא םיליפכמ ןוסגרפ לש ולוקו הרטיגהו ,דחיב םינגנמ סבהו רתנספה רשאכ םינייטצמ
תא םייסל הטילחה הקהלה .עטקב הרטיגהו םידילקה יאולוסמ םלעתהל רשפא-יאש ןבומכ
.טילק הרטיג דיקפת וכותב ליכמש ,Arubaluda ןיינעמה םשב יבצקו ביהלמ עטק םע םובלאה
הריצי .שארל ץפוק "לפרפ פיד" םשה ,דחי םינגנמ רמיטאלו סנדראב םהב םיעטקל בישקמ ינאשכ
.שממ לש תיטסיקור

 

ךותמ םיבכוכ ינש קר ול ןתנ ,לשמל ,AMG הקיסומה רגאמ :םובלאב םילזלזמ םיניזאמ הברה
שי ילקיסומ רמוח תניחבמו ,הנשי הימיכה ,ןגנל םיעדוי ה'רבחהש רורבב עומשל ןתינ .השימח
הנזאה ךותמ הקהלה השבגתה הבש ךרדה תא רתוי בוט ןיבהל רשפא .תתל המ הברה םהל
תורטיגה ,טנאי'ג לטנ'ג תא םימעפל ריכזמ םובלאב רמוחהמ קלחש ןוכנ .הרוכבה טילקתל
לש ופוסב ךא ,(ירברטנקה םרזל תכייתשמה) ןווארק תא םגו ,תמדקומה לפרפ פיד תא תוריכזמ
םג הארנכו ,הקהלה לש םיצירעמל ץלמומ קסיד .םש "ילמאק"ה ןויפאה ,בוט םיבישקמשכ ,רבד
8.5/10 :אוה ילש ןויצה ןכלו .הלק ירברטנק תקיסומ יבבוחלו

(גנידלוג ירמע)למאק לע דוע

Camel - MoonMadness

Camel - Mirage

Camel - The Snow Goose

Camel - A Nod and a Wink

דרשש למגה - למאק


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com