חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


King Crimson - Starless and Bible Black King Crimson
Starless and Bible Black

1974 EG Records
UK
(46:39)

King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
29/1/03

,ןוזמירק גניק לש תוניינעמהו תוירופה תופוקתה תחאל ךייתשמה ,הזה קתרמה םובלאה לש ומש
.Under Milk Wood ,סאמות ןליד ישלווה ררושמה לש תמסרופמה המאופה תחיתפ ךותמ חוקל
תא םלוה טלחהב םשה .םודק י"כנת ןווגב םירוחשו םיבכוכ-ילוטנ םיימש תראתמ הרושה
.ארומ אלל םדקתמה קורה לש לפאה דצה תא תרקוחה ,הטלקהה

 

,ןורטולמ ,הרטיג) פירפ טרבור .תיגולוריונו תילנומרוה הניחבמ ,יגולויבה ואישב זא היה בכרהה
(הרישו סאב) ןוטוו ןו'ג ,ןגרבתה םרט (השקה ילכו םיפות) דרופורב ליב ,עגתשה םרט (םיטקפא
שמתשהל םא .רטופ םרט (םידילק ,הלויו ,רוניכ) סורק דיויד ,ןימשהו לוהוכלאל רכמתה םרט
םובלאה ינפל עגר ,הלש תיתונמאה תינזה-תדוקנ רוזיאב זא התיה ןוזמירקש ירה ,ילקיזיפ חנומב
.יביטקפאהו םלשומה Red

 

לש טלחומה בורה ןכש ,תימרת וז .יתימא ןפלוא-םובלאב רבודמ אל לבא ,תודוהל םיענ אל
תואיחמו להקה וקחמנ ופוסבש לופיט רבעו (1973 תפוקתמ) תויח תועפוהמ חקלנ םיעטקה
רוניכה :םילכה ןיב ןוזיאה רסוח תא םגו ,הטלקהה לש סגה ,עורפה לילצה תא ריבסמ הז .םייפכה
עמשנ םימעפל לבא ,קתרמ הז ןמזה בור .ידמ םיקזח סאבהו םיפותה ,תדרויו הלוע הרטיגה ,שלח
.יעוצקמ-ירמגל-אל תצק

 

לע םייתרגש-יתלב םיעגר ,עדונ-אלה לא תואקתפרה ,םייוסינ ,םירותליא םידעתמ םיעטקה בור
תינבתב םינגרואמ םיעמשנ םירישה תנומש ךותמ השולש קר .ןתוננער לע ורמשש תועתפהו המבה
עטקה לש הרקמב .םימודמדה רוזיא לא תזעונ הציפק לע םיססובמ ראשה .ןיטולחל הרורב
עוציבו תניוצמ הביתכ ןיב רידנ ןוזיא לע תרמוש תיפוסה האצותה Fracture םיהדמהו ןורחאה
אוצמל השק ,םדקתמה קורה לש ןונאקה לכב .תרגסמה ןמ םשו הפ גורחל רשפאמה ,ישפוח
.המצע ינפב הנטק הגספ ,Fracture רשאמ רתוי תוינכפהמו תויטמרד תויציזופמוק

 

לש דידי ,סמיי'ג-רמלאפ דר'ציר ומשו ינוציח רוחב בתכ םמצעכשל-םיחלצומה םיטסקטה תא
The Great לש םילימה .ןוזמירק םע רדוסמ יזיפ רשק םוש םייק אלו הינמרגב ררוגתהש ,ןוטוו
Lament הדלבה .רעוכמ ןטלרש םתס וא בוחר-ןגרמא לש גוס ,חלאנ סופיט תוראתמ Deciever
תפסונ הדלב .התוא םילהנמה םישנאהו עצבה תפדור לורנקורה תיישעת תא יניצ ןפואב תראתמ
תונגרובה לע רפסל ידכ 'הלילה רמשמ' םסרופמה רויצה תא הייחמ The Night Watch ,הנידעו
.(עיתפמ ןפואב) תימיטפואו תינסייפ המינב ,הפוקתה לש תילגנאה

 

ךכ לכ עמשנ אל םלועמ אוה :סאבה לע ןוטוו לש םיניוצמה םיעוציבהמ םלעתהל רשפא יא
.השקהה ילכ תדמעב ריומ ימיי'ג לש ונורסח לע תיסחי תולקב רבגתה דרופורב .קזחו ררחושמ
ונניא סורק קר .וידעלב ןוזמירק ןיא וליאכ המדנ םימעפלש דע ,בכרההמ ינויח הכ קלח אוה פירפ
ונייהש יאדוול בורק ,וילענל סנכנ היה ,לשמל ,ןוסבו'ג ידא םא .םנפומה ויפוא ללגב רקיעב ,טלוב
ןכלו ,םידילקה לע קירבהל לגוסמ ונניא סורק ,ןוסבו'גל דוגינב ;סקימב קזח רתוי ותוא םיעמוש
קיספהש רבד ,םימעפל ןורטולמל תשגל ץלאנ פירפ .תיסחי םצמוצמ הקהלב ויתויוכמס ףקיה
.םויה דעו םיעבשה תונשמ ותוא הווילש הרטיגה-רזייסיתניסב בהאתה זאמ תושעל


םיעוציבה .םהייח לע םימחלנ םינגנה וליאכ ,ןיטולחל תיטנתוא תעמשנ ןאכ היינש לכ
לש עוזעזבו האילפב ןיחבהל שממ רשפא .ורקחנ םרטש םישדח םיליבש םילגמ םיזואוטריוה
20 ףתושמה םכרואש ,םינורחאה םיעטקה ינש .העונת ידכ ךות םמצעל םיניזאמ םהשכ ,העבראה
תרודהמב םובלאה אצי םייפלאה תונשב .םדקתמה קורב םידקת-רסח גשיה םימילשמ ,תוקד
9/10 :ןויצה .החוכ אולמב הריציה תא תווחל ידכ רוחבל יאדכ התואו ,תרפושמ רטסמירהיפרגויב - ןוזמירק גניק

Red

Absent Lovers: Live in Montreal 1984

Deja Vroom DVD

Discipline

Eyes Wide Open [DVD]

In The Court of the Crimson King

In The Wake of Poseidon

Islands

Larks' Tongues in Aspic

Lizard

Neal and Jack and Me [DVD]

Starless and Bible Black

The Construkction of Light

The Night Watch

The Power to Believe

Thrak

THRaKaTTaK

USA


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא ,ואו") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא ,ואו") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה ,ואו") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ ,ואו") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com