חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


ThrakKing Crimson
Thrak

1995 Virgin Records
UK / USA
(56:39)

dgmlive.com/kc/
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/1/03

תא הבג לע תאשונ איה ךא ,םדקתמה קורב רתויב תובושחה תוקהלה תחא איה ןוזמירק גניק
אל םעפ ףא ,םיצמואמ ,םירסוימ הלש םימובלאה ילוא ,ןכל .ליבומה רטקה לש דבכה לועה
אל איהש דע ,'ביסרגורפ'ה תא שדחמ-איצמהלב הקוסע ךכ לכ הקהלה .ןיטולחל םימלשומ
.ןאכ אל ךא .שוטילו רומיגב ןמז עיקשהל החילצמ


תונויסנה תא טקלמ רתויה לכל אוה .הרוחא וא המידק ןוזמירק תא דיעצמ אל "קאר'ת" םובלאה
,ןזואמ םובלא הז .םינחלהו םידוביעה קודיהו ץופיש ךות ,םינשה ךרואל הלש רתויב םיחלצומה
,םתעדב םיבשוימ ,םירגובמ םישנא לש הקהלכ ןוזמירק תא גיצמ אוה .עגרל ךיבמ אל ,ןווגמ
,לאירבג רטיפ לש 'דלרוו ליר' ינפלואב (ןיינעמ טרפ םתס הזו) טלקוה אוה .םיצור םה המ םיעדויש
.סיסנ'ג גיהנמ רבעשל


ןויערה תא הגה ,(1969 זאמ השעמל) היתונש לכ ךרואל הקהלה גיהנמו טסירטיגה ,פירפ טרבור
ינש שי 1994 לדומ ןוזמירקל ?תועמשמה המ .'לופכ וירט' תרוצב שדחה בכרהה תא תונבל
לעופ ןותנ עגר לכב :םייוביג לש תרומזת וז .דחא רמזו םיטסירטיג ינש ,םיפפותמ ינש ,םיטסיסב
.םיחותיפו םיללצ ףיסומש הנשמ-ןקחש דקפתמ ודיצלו ,יזכרמה וקה תא ןתונש יאקיסומ


ידיקפת לכ תא ועציב ולב ןאירדאו פירפ :ןלהלדכ התיה תועפוהבו םובלאב םידיקפתה תקולח
הדובע תקולח וביכרה ןאג יירטו ןיול ינוט .(יוויל םגו םיאולוס םג השע םהמ דחא לכ) הרטיגה
דקמתמ (םסרופמ-תוחפהו ריעצה) ןאג דועב 'םידבכ'ה סאבה ידיקפת תא השוע ןיול היפל
השקה םג :לכה םישוע םהינש וב בצמל ועיגה וטלוטסמ טאפו דרופורב ליב .'רובגית'ו 'העיבצ'ב
השקה ילכב דקמתה וטלוטסמו ,םיפותה לע בשי דרופורב ,ןמזה בורבש תורמל) בצק תרימש םגו
,תוחכוהל הקוקז אל ולש תיתמיבה המזירכהש ,ולב ןאירדא :עובק רתונ רמזה דיקפת קר .(דבלב
,ךשוחב ולש הרטיגה םע םקמתה ,תועפוהה בורב ,פירפ .ללכה ןמ אצוי ילב םירישה לכ תא רש
.ךייחל ילב טעמכ ,הבישיב ,הלעמלמ םיאקיסומה לע חקיפו ,רוחאמ


,םיעורפ ןשרוטסיד יעטק :איהש המל ןוזמירק תא ושעש תודוסיה לכ םיגזמתמ ,ףוס ףוס ,ןאכ
,םונורטמה יפל תכלל הנכומ דימת אלש בצק-תדיחי ,תורטיגה יתש ןיב קיודמו קירבמ גולאיד
תונש לש לייטקוק ושע השישה .דנואסה םוחתב םייגולונכט םישודיחו קסופ-יתלב רותליא
רטיג' ומשו ילטיגיד רישכמ םע עשעתשהל םיכישממ ולבו פירפ .םיעשתהו םינומשה ,םיעבשה
הז העפוהב .דבלב םידילקל םירומשה םילילצ עימשהל תילמשחה הרטיגל רשפאמה ,'רזייסיתניס
,שארב רדתסמ אל הז הלחתהב .רזייסיתניס עמוש להקהו ,טרופ טסירטיגה :ןיינעמ הארנ
.םדקתמ דויצ לש תומירעו םיפות ,תורטיג קר :םידילק ןיא המבה לע .םילגרתמ טאל-טאלו


םיקודה םיריש וא ,תיגולותימה Red תפוקתמ םיתייחה םידוביעה תא תוהזל רשפא םשו הפ
הפ .ןונל ןו'ג היה וליאכ ולב רמזמ םשו הפ .תקולחמב-היונשה םינומשה תונש תפוקתמ םייטנגלאו
חקול אוהשכ רקיעב ,קורה םלועב רתויב םיניינעמה םיטסיסבה דחא אוה יכ ןיול ינוט חיכומ םשו
לכ ךרואל .הטירפ אלל ריהמ עובציא רשפאמה ,'רשג' ולוכש ילמשח סאב ,קיטס-ןמפ'צה תא וידיל
.תולבוקמ תוינבתל םיתייצמה םיריש ןיבו תולובג-רסח דראגנווא ןיב אירבה ןוזיאה רמשנ ךרדה


אוה .םיעבשה תונשב םילודגה ויעגרמ יטנגילטניא תוחפ אל ףופית ןאכ ןיגפמ ,לשמל ,דרופורב
שמשמ ,השעמל .ןוויגה ליבשב םיינורטקלא םידפ הל ףיסומ ךא תיטסוקא תכרעמב שמתשמ
םה דחיב .תקתרמה Larks Tounges תפוקתמ ףרוטמה ןשיקמה ,ריומ ימי'ג לש היחה וחורכ וטלוטסמ ותימע
הניאש תכתמה תכיתח הדלונ אל דוע היפל ,תידרגנוואה ןוזמירק לש הפיה תרוסמה תא םיכישממ
.דולח חפ לע הכמ ומכ עמשנש םש םובלאה לביק םניחל אל .תטלקומ הטבחל היואר

 

עמשנ ,בטיה-קפומ אוה .הזה םובלאל לגרתהל השק תצק היה הקהלה לש םיקיתווה היצירעמל
המכ ירחא לבא .םיעבשה תונשמ אציש והשמ ומכ עמשנ אל יאדווב אוה .תוליפנ וב ןיאו בוט
םישוע ןוזמירק וישכע .חנומ ומוקמב רבעה לש ודובכ יכ עובקל ןתינ ,בוט ןוצר תואלמ תונזאה
קור' םוקמב .הינש לכב לגלגה תא םיאיצממ אל םהש לע םימשא שוחל ילב הקיסומ לש יפוי
8.5/10 :ןויצה .םיעשתה תונש עצמא ליבשב בוט קיפסמ הזו ,'קטייה קור' ונל שי 'םדקתמDeja Vroom DVD

Discipline

In The Court of the Crimson King

In The Wake of Poseidon

Islands

Larks' Tongues in Aspic

Lizard

Red

Starless and Bible Black

The Construkction of Light

The Night Watch

The Power to Believe

THRaKaTTaK

USA


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com