חזרה לעמוד ראשי
King Crimson THRaKaTTak King Crimson
THRaKaTTak

1996 Discipline Global Mobile
UK
(57:14)
King-Crimson.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/5/03

רותליאה םוחתב אקוודש ןוזמירק גניק לש היניזאמל רווחתה ,1969 תנשמ ןושארה המובלאב דוע
ןיידע הנתשמה ותרובחו פירפ רמ ךא ,רתוי רחואמ םינש 27 .םייניצר םירחתמ הקהלל שי ,ישפוחה
ףידעש ןוזמירק לש הריירקב םיטעמה םימובלאה דחא והז לבא ,רמול בוצע .חקלה תא ודמל אל
.םיימעפ בושחל ילב ,זונגל היה

 

תשרדנ ,ופוס דעו ותליחתמ רתלואמ עטק הכלהכ עצבל ידכ .תינעבות הכאלמ איה ישפוח רותליא
,םינייטצמ הז םוחתב .הניגנב ההובג תונמוימ םגו ,תישיא-ןיב תרושקתב ,היגרנאב ,ןמזב העקשה
ישפוחה רותליאה תונמא תא וחתיפש ,םה וליפא לבא .לעה תגילמ םיטסיזא'ג ,עיתפמב אלו
.םיתעל םהיתולבגמב םיריכמ ,םדוק הריכה אל ללכ תיברעמה תוברתהש םיהבגל

 

קלח אוה ישפוחה רותליאה ,הז םובלא תאצוה ירוחאמ שיאה ,פירפ טרבור לש ודידל .ןוזמירק אל
םישדח םיעטק היפל ,תינוזמירקה תרוסמב האג שממ אוה .הקהלה לש יפואה ןמ בושחו יעבט
הארנכ פירפ :אשונה תובכרומ הנומט ןאכו .דחאכ תועפוהבו ןפלואב םירותליא ךותמ "םיבצחנ"
.ילקיסומה "תוטימה רדח"מ הכיבמ הפישח ןיבו ימיטיגל הארשה רוקמ ןיב לידבהל לגוסמ אל

 

תוילקיסומ תוריצי לש יפוי איצוהל החילצה ןוזמירקש הדבועב תודוהל םינכומ הקהלה יצירעמ
שיש רבד אל איה תרתלואמה תשרומהש קפס ןיא .ןפלואב תרתלואמ הדובע ךותמ ,בטיה-תויונב
.שארמ-תועודיו תובותכ ,ןובשח לש ופוסב ,ויה ןמצע תוילקיסומה תוריציה ,תאז םע .וב שייבתהל
לא הציפק ,יוסינ ,תוטבלתה ,הייהת ,ךרד-שופיח לש ילותבו ינושאר ךילהת ךותמ דלונ ילוא ןקלח
תא ושטיל דימת (םאישב) םינוזמירקה לבא ,םייתריצי תוחומ ןיב יארקא שגפמ וא/ו עדונ-אלה
התוא ודמלו ,תרמגומ ,תננגוסמ ,תתנבותמ תונמא תריצי ידכל םהלש םיירסובה תונויערה
הריצי ףא קיפנה אלש ךורא דחא שוקשק ,השעמל הכלה ,אוה Thrakattak םובלאה .הפ-לעב
.םדוקה םובלאהמ הריצי לש עוציב ,Thrak עטקה אוה דיחיה גירחה .תועמשמ תלעב השדח

 

םיעטקה אקווד ויה ,םינשה לכ ךרואל ,ןוזמירק ימובלא לכב רתויב םישלחה םיעטקה ,יתעדל
ודבוע ,םיוות-יפד יבג לע ובתכנש ולא ויה רתויב םימישרמה םיעטקה ,תאז תמועל .םירתלואמה
רישל לכונ חספה גחמ 'הנתשנ המ' תא חקינ םא ךא .ןומיאו תורזח לש שיתמ ךילהת ורבעו הכלהכ
םע רשקתל לוכיש ילקיסומ ךרע לעב רבד םוש הפ ןיא .רורמ ולוכ הזה םובלאה :דחיב ונלוכ
תוננוא וז .םמצע םע םיעשעתשמ טושפ ןאגו וטלוטסמ ,ולב ,ןיול ,דרופורב ,פירפ .םיניזאמה
אלו ,היתומא תלדב ראשיהל הכירצ התיהש (המצעשכל האירבו תימיטיגל ,הנהמ) תילקיסומ
.תונמא אל וז לבא ,ןנואל רדסב הז .יבמופב תואריהל

 

ילודג לש תפומה תודובע .תובותכ ,השעמל ,ןה הקיסומה םלוע לש רתויב תולודגה תוריציה
סיוויד סליימ וליפא .תודדובתהו ןמז ,ןוניס ,היינב ,ןונכת ,תמדקומ הבישח ושרד דימת םיניחלמה
והשמ ויתימעל תתל ידכ ,םיינש וא ביטומ ובו דחא ףד תוטלקהה/תורזחה ןפלואל ןיבמ היה לודגה
הקסיפ וא טפשמ לע ןעשנה רותליא אוה זא'גה לש םיגשומה םלועמ לודג קלח .וילע ססבתהל
.ןעשיהל המ לע ןוזמירקל ןיא ,הזה םובלאב ,ןאכ .תמכסומו הבותכ ,שארמ-העודי תילקיסומ
המכ ;שער תושעל םינהנ םה םשו הפ ;םישדח םיילטיגיד םיטקפא םיקדוב קר םה ןמזה ןמ קלחב
השק ;הרימא םישבגמ אל םיעטקה ;והערל שיא ןיב תילמינימ תרושקת ילב תורבוע תוקד
.םישדחה ךלמה ידגב תא ףושחיו םוקיש ןטק דלי שורד ;ףוסו עצמא ,הלחתה לע עיבצהל

 

ללכל םיגירח שי .בותכ סיסב םוש ילב המבה לע רתלאל הסנמ אוהשכ םוריע אוה ןוזמירק ךלמה
הריחב אלא ,ילקיסומ םוכחית םוש ןאכ ןיא .דואמ דע םירידנ םה תיטסיטטס הניחבמ ךא ,הזה
םיטקפא לש יפוי הזיא םלועל תוארהל הצר ילוא פירפ .תיפוס הרטמ אלל םיוות לש תיתורירש
תושעל דחא ףאל ץילממ ינניא .דחא ףא ןיינעמ אל שממ הז לבא ,החילס ;ולש הרטיגל הנק אוה
אל אוה .ףיכ אל אוה .ךיבמ אוה .רתוימ אוה .הזה קסידה תא ונקת לא :יתישע ינאש תועטה תא
4/10 :ןויצה .םלועב םוקמ םושב רואל תאצל ךירצ היה אל אוה .םולכ רמוא

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com