חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

A Change of Seasons Dream Theater
A Change of Seasons

1995 Atlantic Records
USA
(57:33)
DreamTheater.net

ןמטיירב ירוא, איגש רואיל :תרוקיב
12/5/04

איגש רואיל :תרוקיבב ןושאר

םישרמ ילקיסומ גשיה ,רטאי'ת םירד לש הצחמל-יביסרגורפ םובלא אוה A Change Of Seasons
,ןבומכ .Images and Words החיתפה תדוקנ םובלאל תוותשהל חילצהש ,לאטמ-גורפה תקהל לש
.םדקתמה קורב דתי עקתש ,Scenes From A Memory םובלאב איה רטאי'ת םירד לש הגספה

 

יונטרופ קיימ ,סב – גנאימ ןו'ג ,תורטיג – י'צורטפ ןו'ג ,הריש – ירבל סמיי'ג) רטאי'ת םירד לש בכרהה
אל ןדילקה תפלחה .רומ ןיווק תא ףילחהש ,ןאינירש קרד שדחה ןדילקל טרפ הנתשה אל ,(םיפות –
אל םגו ומדוקל הוותשמ אל ןאינירשש תורמל ,הקהלה לש ידוחייה לילצה לע תיתועמשמ העיפשה
.סדור ןדרו'ג ופילחמל

 

ועיפשהש תוקהל לש םירישל םירוואק :ראשה לכ .תוקד 23 הכרואש ,אשונה תריציב חתפנ םובלאה
השולש םהמ ,םיקלח הנומשל תקלוחמ A Change Of Seasons הריציה .רטאי'ת םירד לע
הריציה ,Carpe Diem ישילשה קלחל טרפ .ףפותמה ,יונטרופ בתכ םילמה תא .םיילטנמורטסניא
,הנשה תונוע לע םובלא טילקהל ידכ .תונועה עברא לש ןויערה תא תצק וספספ םה לבא ,הבוט
םיעטק ףוריצב) תרחא הנוע ראתמו ךורא קלח לכ ,םיקלח העבראל םובלאה תא קלחל היה ףידע
תיטסוקא הרטיג רתוי םע הריציה תא עצבל יאדכ ביבאו ויתס ראתל ליבשב ,לשמל .(םיילאקוו
.ןשרוטסיד רתוי - ףרוח ליבשבו

 

Perfect Strangers רישל ,ןו'ג ןוטלא לש םירישל םיעורג םירוואק ,ליעל רכזומכ ,ןה תואבה תועוצרה
הלודגה תזורחמב .(The Big Medley) העידיה א"הב תזורחמהו ןילפז דל לש תזורחמ ,לפרפ פיד לש
Bohemian תא רתוי דוע םיסרוה ,דיולפ קניפה לש In The Fleshתא םיסרוה רטאי'ת םירד
ןאירב לש תומלוסב היילעה עטק תא ןגנל חילצמ אל י'צורטפ ןו'גש םיעמוש :ןיווק לש Rhapdosy
Turn It אוה תזורחמב ןורחאה רישה .תוחפ םיסרוה זא ,תורטיג יעטק םינגנמ םירחא םירוואקב .יימ
תקהלכ רטאי'ת םירד לש ןיטינומל םרות אלש רבד ,םהלש פופה תפוקתמ ,סיסנ'ג לש On Again
.לאטמ ביסרגורפ

 

תוותשהל לוכי היה ,רתוי וב םיעיקשמ ויה םאש םובלא וספספ רטאי'ת תירד ,םוכיסל
וינפמ יביסרגורפ-יצח קר אוה םובלאה .Scenes From A Memory ,םהלש רחא טפסנוק םובלאל
הכרעהל יואר םובלאה ,תאז לכב .העקשהו שודיח לכ אלל ,םיעורג םירוואקמ בכרומ ינשה ויצחש
7/10 :קר אוה ןויצה ,ןכל .התומלש-יא תורמל ,הלודגה הריציה תוכזב תמיוסמ

 
 

ןמטיירב ירוא :תרוקיבב ינש

 

ידכ זירז םובלא קיפהל הצלאנ ,הריבס תיתנש הקופת לע רומשל הצורש הקהל לכ ומכ ,רטאי'ת םירד
םיטילקתה תרבח .Images and Words לש הלודגה הצירפה זאמ הרבצש םוטנמומה תא דבאל אל
ןמ יצח .םידעיב דומעל הרטמב ,דיל אבה לכמ ופסא םהו ,EP םובלא תטלקהל ןייל-דד םהל הנתנ
םובלאל סנכיהל הרומא התיהש (1989) הקיתע הריצימ בכרומ A Change of Seasons םובלאה
.םהלש ינפיה תועפוהה בוביס ךלהמב ודמל הקהלה ירבחש יוסיכ תואסרג ןה ינשה ויצחו ,םדוקה

 

.הינפל אבש רמוחה ןמ יתוהמ ןפואב הנוש איהש רמול רשפא יא לבא ,ידמל תחלצומ אשונה תריצי
בליששכ םעט-בוט הארה י'צורטפו ,דואמ הבוט ירבל לש הרישה ,םיבוט םינחלה ,חלצומ דוביעה
,הרישבו תורפסב הפייעל ןחטנ תונועה יפוליח ביטומש הדבועל רבעמ .ךרדה ךרואל תיסאלק הרטיג
תלמסמש החירזה ,הדבאש תומימתה :שורגב היפוסוליפ בוש) ידמל םיכיבמ יונטרופ לש םיטסקטה
םימיאתמ ילואש םיטסקט ;"עגרה תא תויחל" תשיג ,תוומה תא תלמסמש העיקשה ,תודליה תא
.רנא'זה תוהמ תא שדחמ הרידגמש הריצי וזש רמול רשפא יא שממ .(םירגובל אל לבא ,םירגבתמל
.םוינלימה ףוסב רתוי םימישרמ םיגשיהל ועיגה םירד לבא ,הפי תמרוז איה ,ובשח לש ופוסב

 

אלו תוביבח ,ןילפז דלו דיולפ קניפ ,ןיווק ומכ תולודג קור תוקהלל יוסיכה תואסרג ,םובלאה ראש
הביסה תאז .ירוקמ רמוח לבקל יתיפיצש ןוויכ ,המורמ טעמ יתשגרה ,ןכרצכ ,ינא .הזמ רתוי
תוקד שולשו םירשע ליבשב .השיכר קידצמ שממ אל הזה םובלאה ,תיתוהמ הניחבמש תיזכרמה
7/10 :ןויצה .םילקש השולשו םירשעמ רתוי םלשל הווש אל ,הזכ לאטמ גורפ לש תוחלצומ

 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל