חזרה לעמוד ראשי

Train of Thought - Dream Theater Dream Theater
Train Of Thought

2003 Elektra Entertainment Group
NYC, USA
(69:19)

DreamTheater.Net
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
20/11/03

ךיא ?בושו בוש המצע לע תרזוח התיה םכילע תובוהאה תוקהלה תחא ול םיביגמ םתייה ךיא
התיה "לאטמ ביסרגורפ"ה םלועב תוניינעמה תוקהלה תחא ול ,תינכרצ הניחבמ םיגהנתמ םתייה
רוכינ לש גוסב :ביגמ ינא ךיא עדוי קר ינא ?תוריכמה ידעצמ תבוטל הדוחיי תא תדבאמו תכלוה
.רפסמב יעיבשה המובלאב רטאי'ת םירד יפלכ רבוגו ךלוה

 

תונש יהלשב רבכ המק וזה תינקירמאה לאטמ-גורפה תקהל :םידכנה ליבשב ,הירוטסיה תצק
,הלש חיטבמהו ינשה םובלאה םע םלועל הצרפשכ ,1992 תנשב קר טלבתהל הלחה ךא ,םינומשה
.ייניעב ךרד-ןבא רתונ םובלאה לבא ,זאמ ורבע םינש רשעמ הלעמל רבכ .Images and Words,
ףאו ,שבוגמה A Change Of Seasons ,ןיינעמה Awake םע םיפסונ םיאישל העיגה הקהלה
םובלאה .Scenes From a Memory המשו 1999 תנשב תשטולמו המלש תפומ תריצי הקיפה
.םיריבס םיילקיסומ תונויער גיצהש תורמל ,םיבר םיינבמ םייוקילמ לבס וירחא אבש לופכה

 

תונקתפרהה ןמ רטאי'ת םירד ירבח וגוסנ המלו עודמ תויצלוקפסב קוסעל םעט הברה ןיא
דצמ םיצחל ,םיצירעמה תובוגת ולא ילוא .האלהו םיעשתה תונש ףוסמ םתוא ונייפאש הזועתהו
םירד :וז איה הנותחתה הרושה .דיתעב םג תומותס וראשיי תוביסה לבא ,םיטילקתה תרבח
םהלש רחסוממ-רפוסה לגניסב ליחתמ הז ."הקילאטמ"ל םימוד ךכ לכ ועמשנ אל םלועמ רטאי'ת
חושק-וליאכה לאטמ-פופה וקב ךישממו ,הקילאטמ לע ההומת הידורפ ומכ עמשנש As I Am
.קיתווה יטסימירדה ןיזאמה תא ענכשמ אלש

 

םה םדוקה םובלאב .רתוי ריעצ דעי-להקל םינופ םה ,םינקדזמ רטאי'ת םירד ירבחש לככש המוד
םינוק'צחה ,ןורטסטסוטה בחרמל םיקשממתמ םה ןאכ םגו ,תורגבתה לע םירופיסב וקסע
הקזחו הקימנידב השלח ,םירגבתמל תמעוז הקיסומ וז .13-16 םיאליגה לש שפנה יטוביחו
תורישע תוילקיסומ תועפשה לע הארמה ,בכרומו ילרטאית טפסנוק םובלא םוקמב .תואשילקב
.םמצע לש רוויח יוקיח ומכ םויה םיעמשנ םירמירדה ,תונווגמו

 

,םיעיתפמ תוחפ הברה םידוביעה .תגגופתמ זדור ןדרו'ג ןדילקה ותיא איבהש תיסאלקה תשרומה
,ייקוא .םמעתשהל ליחתמ יתייה ,הקהל-רבח יתייה םא .רבעה ןמ תואחסונ םירזחממ םבטימבו
הנק לדנה וליאכ תויקוראב תובית המכ םיבברשמ םה ,תוקד יתשל דומח ול'צ םיאיבמ םה
רורב יד הז לבא ,םלפודמ טסירטיג ינניא .קוחשו ףודש רבכ לכה לבא ,קירבמו שדח רזייסיתניס
.יטרדנטס ילאטמ ןשרוטסיד דבלמ הרטיגב םישדח םיטקפא אוצמל רשפאש

 

רותליא יעטק המכ ןאכ שי טלחהבש ריכזהל שי ,תיסיסבה תוניגהה לש דובאה הדובכ ןעמל
לש קרבכ-הריהמה הרטיגה – םירמירדה לש םושרה ירחסמה ןמיסה והז ,לכה ירחא ;םיממהמ
.יזר'ג וינב יתנוכשה תובאה תיב דע ויתועבצא תוזירזמ סנרפתהל יוארש ינכט ןואג ,י'צורטפ ןו'ג
םירד .וקופיס לע אב אל שדח והשמל ןיזאהל ןוצרהו ,רבעב קיפסמ רבכ ונעמש הז לכ תא לבא
תא דבאל הייושעו ,רוחאמ תררגנ תצק איה ןאכ לבא ,ףנעב "הליבומ הרבח"ל תבשחנ רטאי'ת
תיבנידנקסה הניצסה .הפוריאמ (רתוי םיינתפאשו) רתוי םיריעצ םיבכרה תבוטל הדמעמ
.םישדח םילהק תשבוכו תכלוה ,לשמל ,תילאטמ-גורפה

 

םה (?רתוהו יד הז םיפות ילוא) יונטרופ קיימו (?הרטיג ול קיפסמ אל) י'צורטפ ןו'ג לש םיטסקטה
ןוימד-וק דוע שי ןאכו ,תידמימ-ודו השבי תילקיסומה הקפהה .הכומנה םתמרב םיכיבמ שממ
עטקב רקיעב ילצא היטפמיסל םיכוז םירבחה .(קור בוב רמ ,הדות) הקילאטמ ירבח לש הקפהל
לש םיינכטה םירושיכה לכ תא שיחממש ,Stream of Consciousness ביהרמה ילטנמורטסניאה
,םידילקהו םירתימה לע םיינוליס םיאולוס לש םינש הברה ךכ לכ ירחא לבא .םינגנה תעברא
םייטקט םיעצמאב התסנרפ לע תמחלנה תיקוויש הנוכמכ רתויו רתוי םיררבתמ םירמירדה
חולשל אלא הרירב יל ןיא ,ךכיפל .עיצהל יטנתוא והשמ ול שיש ילקיסומ בכרה ומכ אלו ,םייניצ
תמאב ינא יכ ,לק אל הזש יל ונימאתו .תינוניב שילש-תדועת םע התיבה םיררוסה םידימלתה תא
7/10 :ןויצה .םהומכ ןגנל לכוא אל םלועלש עדויו ,םתוא בהוא





טיול ודיע :תפסונ העד

,תודוהל םיחרכומ תיאקירמאה (גשומה לש בחרה ונבומב) פופה תוברת תא בעתמ ינאש המכ דע
,םילבכב היזיוולט ,דופ-קנא'גה תיישעתמ תואמגוד .םירבד תושעל הלשמ ךרד שי הקירמאל
םלועמ הארשה תרסח תוינוניבש – הדוקנה התוא תא וקזחי הארנכ פופ תקיסומ וא סואוש-קוט
םיאקירמא רתוי םה רטאי'ת םירד דחא ןבוממ רתויב .רתוי תיתוכיאו תיעוצקמ התייה אל
.םיאקירמאמ

 

אל השעמל איה םירדש השיגה תא םילבקמ הקהלה לש םינמאנה היצירעממ קלחש ןימאמ ינא
ידכ דע) תונעוצקמו תוניצר וזכב םיחקלנו םיעצובמ ,םינגרואמש םיקיטש לש ףסואמ רתוי הברה
ריכזהל לוכי בצמה .הצרעהו דובכב םהילא סחייתהל אלא הרירב ןיאש דע (המצע ינפב תונמוא
םע היעבה .םלשומ ןפואב םיעצבתמ רתויב םינכוסמהו םיכבוסמה םילולעתה לכ וב סקרק עפומ
,הנממ םילפונ םהש עגרב .רדסב היהי לכה ,עוציבה תמר רמשית דוע לכש איה הזה בצמה
.וז הדוקנב קוידב תוגאד הלעמ Train of thought ןפלואה םובלא .הכיבמ תויהל הלולע האצותה

 

לקשמב ,ואיצמה אל דועש תומלוסב ןגנל םילוכי םהש ןיינעמ םצעב הז ימ תא:תוטושפ םילימב
ילוא) הקהלה לש רתויב שלחה םובלאה הזש קפס ןיא ?םלועב רהמ יכה תוינימש שולשו-םירשע
שיש םובלא אל אוה תאז םע דחי לבא (Images and Words ינפלש הז ,הרוכבה םובלא דבלמ
קר אוה וכרואל :ןהיניבמ הנושארה .רוא תודוקנ טעמ אל וב אצמי ץמאתיש ימו ונממ םלעתהל
.רפתשמו ךלוה

 

םובלאה תחיתפמ The glass Prison עטקל המוד דאמ ליחתמש As I am לגניסב חתפנ םובלאה
ימ תא...לבא אלפנ עצובמ הז .הקילאטמ לש םלשומ טעמכ Rip-off הלגמ ךשמההש אלא ,םדוקה
הקילאטמ ינייפאמו דחמ ינרדומ לאטמ דנואסמ תופח אל םנמא תואבה תועוצרה יתש .ןיינעמ הז
י'צורטפו םיכורא םילטנמורטסניא םיעטק ,חלצומ הנבמ תוכזב דורשל תוחילצמ לבא ,ךדיאמ
.דחא

 

.ויפתכ לע לכה תא קיזחמ י'צורטפ ,הקהלה לש רחא םובלא לכמ רתויש ןייצל םוקמה ילוא הז
קיספמ אל י'צורטפ .ורימור וא יאוו ,ינאירטס ןונגסב לע-טסירטיג דועמ רתוי אוהש חיכומ אוה
אל ולש הדובעה ילב .םלוסה לע תירטסיה הצירמ רתוי הז דימת טעמכו םישדח תוזוחמ רוקחל
ול ורמגנש ימכ עמשנ ,תאז תמועל ,סדור ןדרו'ג ןדילקה .םובלאב ןיינע תפיט תרתונ התייה
קר "םיקיחצמ" םידנואס ןיב "יטסירומוה" רבעמ וא םיקרוח םידנואס .םיעושעשהו תונויערה
.הז תא םישיגדמ

 

המ לכ לש ןמאנ גוצייו םובלאה לש הלודגה הלשאפה איה ,Honor Thy Father ,האבה העוצרה
כ"דב םימעוז אל םה .םינבו תובא ,החפשמ ירשק אשונב םימעוז רטאי'ת םירד הזה רישב .וב ערש
שורגב היפוסוליפ/םיי'גייא-וינה םיניינעה לע רישל םיכירצ םה ;(הזב םיבוט אל םה) ךכש בוטו
העיגמ ןיינע-תרסחו הרצק הדלב ירחא .הקילאטמל סעכה תא ריאשהלו ,םהב םיבוט ךכ לכ םהש
,ןנאש והשמ ,הזה עטקב דחוימ והשמ שי .Stream of consciousness ,תילטנמורטסניא העוצר
ינייפוא וניאש ירונימ םלוסב שומישה רקיעב הזש בשוח ינא .(םהל ינייפוא אל דואמ) םימת טעמכ
שומיש לע םיסודומה בחרמ לכב שומיש הפידעמ כ"דבש הקהלה לש םילטנמורטסניאה םיעטקל
םידילקהו הרטיגה לש םיאולוסהו בטיה יונבו ימאניד עטקה .םיירלופופה רונימה וא רו'זמב
.םיאלפנ

 

הילע םיביבחה םיאשונב קסעתהל תרזוח הקהלה ,In the name of god ,םובלאה תא רגוסה עטקב
אל םייחרזמ םיזמר םע םלוסב שומישה .םייתד תויטאנאפו םזילטנמדנופ לע תרוקיב ןיעמב
רבכ) טרפב 11/9 לש עוגיפלו ,ללכב ימלועה רורטה לגל תוסחייתהב רבודמש קפסל םוקמ ריאשמ
לש תולודגה תוריציהמ לפונ וניא ,יתניחבמ ,עטקה .(?קרוי-וינב תררוגתמ הקהלהש יתרכזה
טסקט ,םהמ דחא לכ לש תמזגומ אל ךא תקפסמ תומכ םע לאטמל גורפ ןיב ןיוצמ ןוזיא .הקהלה
ךכ לכה םינייפאמהמ הברהו םינוכנה תומוקמב רזוחש ןומזפ םע חלצומו בכרומ הנבמ ,בוט
.תאזה הקהלה לש םיקהבומ

 

םלוסה לע דחיב םירבוע םלוכש ירחא :רישה לש ופוס תארקל עיגמ םובלאה לש ואיש לבא
בצקב םינתונ גנוימו יונטרופ זא .היינש רירבש לש הקספה שי ימסוק קוידו תררחסמ תוריהמב
,יתעמשש םימיהדמה דחא אוהש םידילקו הרטיג לש דחואמ ולוס עיגמ הז לעו יטבש יצח בינגמ
האירוק קי'צ לש םירבד יל םיריכזמ המ םושמש םימוסק תוזוחמל םורזלו םייניעה תא םוצעל קר
.רחא רבד לכמ רתוי

 

םדקומ דוע תאז םע דחי .םיקרפל ךיבמ וליפאו ,םלשוממ קוחר םובלאה ,רוציקב
.דיתעב שממ לש תפומ-תוריציל הנממ תופצל רשפא טלחהבו הקהלה תא דיפסהל

(טיול ודיע)



תופסונ תורוקיב

Dream Theater - A Change of Seasons

Dream Theater - Images and Words

Dream Theater - Scenes from a Memory

Dream Theater - Six Degrees of Inner Turbulence

Dream Theater - When Dream and Day Unite


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב



...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com