חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Dun - Eros Dun
Eros
1981 / 2001 Soleil Zeuhl Records

France / Switzerland
(65:22)
Chez.com/soleilzeuhlrecords/eng/dun-gb.html

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
18/10/03

."סורא" ,דיחיו דחא םובלא האיצוהו 1976-1983 םינשה ןיב הלעפש תיתפרצ הקהל איה "ןוד"
ףלאב רכמנו ,ירחסמ ץיפמ וא םיטילקת תרבח אלל רואל אצי ,1981 תנשב ץייוושב טלקוה אוה
תיתפרצה םיטילקתה תרבח ותוא האיצוהו שדחמ התליג ,ךכ רחא הנש םירשע .דבלב םיקתוע
םש ומכ הרבחה םש עמשנ תירבעב) קסיד יבג לע הנושארל (Soleil Zeuhl) "לוז יילוס" תיתוכיאה
.דחא סונוב עטקו ומד יעטק השולש ופסוותה תילטיגידה הרודהמל .(?אל ,קפקופמ ןלבק לש
.הנזאהל לק אלו ץימא ,דיחפמ ,יתרתחמ ,הגשהל השק םובלא הז

 

,ואק ירנה ,הפאז קנרפ ,הרטסקרוא ונשיווהמ ,המגאמ :םינווגמ "ןוד" לש הארשהה תורוקמ
םה ,תיתוהמ הניחבמ .הקהלה ירבח ונייצש םיטלובה תומשה םה וריז סרבינויו דיוז טרא
םהלש הקיסומה .(Rock In Opposition לש תובית ישאר) "ויר" הנוכמה םרזה-תתל םיכייתשמ
שומישמ עבונ םהלש ידוחייה לילצה .דראגנוואו יאפוריא ן'זויפ ,יסאלק םדקתמ קור ןיב תבלשמ
התואב בכרהה לש תיזכרמה תיתורפסה הארשהה .ןופוליסקו ןופרביו ,דצ-לילחב יתרגש יתלב
םש .ינוידב עדמ לש הקיסאלק ,"תילוח" תא בתכש ,טרברה קנרפ רפוסה ןמ העיגה הפוקת
.רפסה ןמ וחקלנ םיעטקה תומש םג .(Dun הז תיתפרצב Dune) "תילוח" אוה ,לשמל ,בכרהה

 

רחא ילטנמורטסניא זא'ג בכרה לכ ןיבו "ןוד" לש הקיסומה ןיב לידבמה יזכרמה ביכרמה
םיטעמה רותליאה יעגר .ףוסה דעו הלחתהה ןמ םיבותכ םיעטקה לכ :הנחלהה אוה הפוריאב
הברה םישמתשמ אל "ןוד" .דראגנוואה ןוויכל םיטונו םיינומרהסיד םה ;ללכו ללכ םייזא'ג םניא
אוה ףסונ ביכרמ .תינרדומ תיאפוריא הקיסומ םיפידעמו ,זולבה םלועמ תוחוקלה תוינומרהב
לע תרמושו ,הכר תיזא'ג תינבת לכמ ןווכתמב תחרוב בצקה תדיחי :יביסרגאה יקורה ןווגה
ןדילקהו (סקימב דואמ קזח ,ינרשב סלטרפ) טסיסבה .ךרדה לכ ךרואל תיטסירטילימ תוחישק
תיווזה תא םידוביעל םינתונו ,םיטקפא ןווגמב םירזענ (םירזייסיתניסו יטסוקא רתנספ)
.גישהל וצר ךכ לכ "ןוד"ש תישונא-אלהו תינוידב-עדמה

 

,תוינפת-תבר ,תיביסנטניא ,הריהמ הניגנ םיבבחמ "ןוד" .תיבב ןאכ ושיגרי המגאמ יבבוח
.יאמגאמה רשקה לע הדיעמ הגרדהב ופמטה תא ריבגהל םהלש הייטנה ;העיתפמו תינפקות
בטיה שבגתה בכרההש רכינ .בר קוידב םיעצובמו ,ההובג המרב םיבותכ םלוכ םיבכרומה םינחלה
,םירתוימ טעמכ ויה ,ימעטל ,סונובה יעטק תעברא .ירמגל טעמכ היח תעמשנ הטלקההו ,תועפוהב
.ךרוצל אלש קסידה תא םיכיראמו ,ןפלואה יעטק לש תוירסוב תואסרג םיגיצמ םהמ השולש ןכש
.ףעוזו יניצ םיתעל ,יתרגש-יתלבה ,יטסילאירוסה ,ינפקותה ןוויכל הטונ םהלש יתונמאה ןוויכה
ךא תמייאמ םיתעל ,תירחסמ-יטנא ,תימיספ ,תיטסאו'צאמ הקיסומ איה תיפוסה האצותה
.תננערמו תפחוס תובר םימעפ

 

ירבח :םיהדממ תוחפ אל אוה ,L'Epice ,םהיניבמ ןושארה .םיניוצמ ןפלואה יעטק תעברא לכ
תולגל ףיכ .תלתופמו תופופצ תוקד רשע ךות לא םיכבוסמ םיילקיסומ םירמוח ללש וסחד הקהלה
,ןיזאמה תא העיתפמ הקד לכ ;"ןוד" לש ימתיר וא ינומרה ךלהמ םוש שארמ תופצל ןתינ אלש
דמעש ךומנה ביצקתה ללגב הארנה לככ ,דחוימב המישרמ הניא תילקיסומה הקפהה .בושו בוש
.ולש תועפוהה יבוביסמ בר ףסכ חיוורה אלש ,ינויסנהו יתרתחמה בכרהה תושרל

 

,תילטיגיד רטסמיר תסרג רצי ,ילארשי דנואס קיפמ ,ןארמוק ידוא .םובלאה לש תרפושמ הסרג רואל האצי 2012-ב
תכלל יאדכ ,קסידה תשיכר לע םיבשוח םתא םא .תמדוקה הסרגה ןמ סונובה יעטקל ףרטצמה ,שדח סונוב עטק תללוכש
.2001 לש וז אלו ,2012 לש הסרגה לע קרו ךא

 

אוה .ןיטולחל םילימ לוטנ םובלאה ,תויתדוקנ תוחינג ץמוקו "סורא ,סורא" תואירק המכ דבלמ
לש תעדומה תוקחרתהה ,תאז םע .םייטננוסידה םיעטקב דחוימב ,ןיזאמה ןמ הבר תושימג עבות
וז .קתרמו עיתפמ ,ירוקמ ןווג םובלאה לכל הקינעמ תרכומ תיביסרגורפ האשילק לכמ "ןוד"
הקפהה קר .יוארכ הניבהל ידכ הבשחמו ןמז עיקשהל םינכומה םייניצר םישנאל המכח הקיסומ
8.5/10 :ןויצה .הדוקנ יצח םהל הדירומ תינוניבה תילקיסומה

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחwww.mitkadem.co.il