חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

ELP - Black Moon Emerson Lake & Palmer
Black Moon

1992 Victory Music
USA
(48:56)
EmersonLakePalmer.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
17/6/04

הניחבמ .םיעבשה תונש יהלשב רבכ הריירקה תא ,השעמל ,המייס רמלאפו קייל ןוסרמא תיישילש
,ידמל לד םובלאב םייתסה 1992 תנשמ יופכה דוחיאה .דיגהל המ םהל היה אל ,תיתונמאו תישיא
עמשנ אוה וישכעו ,הבטקוא-יצחב דרי קייל לש לוקה .רתויב םירסוימה םיצירעמל קר םיאתמש
ףופיתהו ,םיפייע םיקיטש םתוא לע םירזוח ןוסרמא לש םידילקה .ףייעו ןמש ינקירמא דוד ומכ
.הצלמה אל ,"הרהזא" תרוקיב ןיעמ ,השעמל ,וז .םישרהלמ קוחר רמלאפ לש

 

תונש לש ירוקמה דנואסה תא רזחשלו תוסנל ץמאתה תמאב הניסנמ קראמ ילקיסומה קיפמה
הנניא תיפוסה האצותה לבא ,Vintage דנומאה ילילצ לש ןוט םע רסקימה תא ףטשו ,םיעבשה
םיעטק תפוסא םע הבוח-ידי-תאצל קר אלא ,תועמשמ לעב והשמ רוציל יתימא ןויסנ לע הדיעמ
.ירמגל תרחא תואיצמב הפי ודבעש תוקיתע תואחסונ לע םינעשנה ,םילשובמ-יצח

 

תחתופה ,אשונה תריצי .םיריבס-יתלב העבשו םיריבס השולש םכותמ ,םיעטק 10 ליכמ םובלאה
יקור דוביע ,יעיברה עטקה .ןוסרמא לש םיביבח םיעגר המכ תללוכ (Black Moon) םובלאה תא
ריש ,יעיבשה עטקה אקווד ךא .והשכיא דבוע ,בייפוקורפ לש "הילויו ואימור"ל טעמ-לברוסמ
ראשה .קודה ,ימניד ,הפי ריש :ילש טירובייפה אוה ,"Burning Bridges" םשב ביבחו ינונמה
לש חמשהו ןנערה 'ץאטה תא ודביא ELP .ללכ ורפתשה אל קייל לש םיטסקטהו ,ךיבמ ,ףודש
,ןמזה לע לבח .םויה ירהצב תחפוק שמש ומכ תאז החיכומ וזה הקפההו ,םיעבשה תונש תליחת
6/10 :ןויצה .הבזכאה לע לבח ,ףסכה לע לבח

Emerson Lake & Palmer - Brain Salad Surgery

Emerson Lake & Palmer - Emerson Lake & Palmer (1st album)

Emerson Lake & Palmer - Pictures at an Exhibition

Emerson Lake & Palmer - Tarkus

Emerson Lake & Palmer - Trilogy

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com