חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

ELP - Pictures at an Exhibition Emerson, Lake & Palmer

Pictures at an Exhibition

1971 Ariola Eurodisc

UK

(38:01)

EmersonLakePalmer.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

18/5/04

טרצנוקש רוכזל שי ,יטירבה םדקתמה קורה לע "הכורעתב תונומת" לש העפשהה תא ןיבהל ידכ
רוחבשכ ,ישילשה Isle of Wight לביטספב ,1970 טסוגואב רבכ םייקתה היישילשה לש הרוכבה
ינכפהמה ןויערה תא הגהש הז היה ןוסרמא .םייחב דוע היה סקירדנה ימי'ג ומשו םימס תייעב םע
ידי לע תרומזתל הדבועו) רתנספל רוקמב הבתכנש ,1874 תנשמ יקסגרוסומ לש הריציה תא דבעל
.הפצוח הברהו םיחתות ינש ,ךורא רעיש םע םירקור השולשל ,(לוואר

 

הז בלשב .Newcastle City Hall םלואב ,1971 ץרמב טלקוה ,1971 רבמצדב רואל אציש םובלאה
םג איה ,תילקיסומ הניחבמ .רתוי שטולמ ןפואב הריציה תא העציבו ,רתוי תשבוגמ התיה הקהלה
םויסיל ןורטאיתב 1970 רבמצדמ (תמסרופמהו) תמלוצמה העפוהה ןמ תחלצומ רתוי תצק
,יתוברתה ולקשמ תניחבמ ךא .םירתוימו םיזיגרמ םיילדכיספ םיטקפאב הנייטצהש ,ןודנולב
.תיסאלק הקיסומו קור ןיב בוליש :קור-גורפה תא רידגמה םובלאל ךפה "הכורעתב תונומת"

 

"יוזיב"ב רבודמש םינעוט ףא םקלח .הזה םובלאה לומ ףאה תא םימקעמש הלאכ םירסח אל
קורה םלוע לש ובצמל רשאב תרעצמ הנבה-יאב רבודמ ,יתעדל .תירוקמה תיסאלקה הריציה
תא ועיבטה רמלאפו קייל ןוסרמא ,תישאר .ללכב תיתונמאה תוריחה לש התובישחלו ,1970 תנשב
,ןוכנ .הלאכ םירבד לע בשח אל דחא ףא ,הפוקת התואבש ינפמ תיביסרגורפה תשרומה לע םמתוח
ירבח ,תינש .המרונל ןיינעה תא וכפה ELP לבא ,הציבב םינושארה םיצולחה ויה The Nice
.םיריעצ םיניזאמ לש שדח רודל ותוא וריכהשכ ,יקסגרוסומל רידא תוריש ושע הקהלה

 

לע ל"ז יטלוש גרו'ג ריס לש ועוציבב ,תרמזותמה התרודהמב) תירוקמה הריציל הנזאה ,ןכאו
תוריצי יתשב אלא ,רבכע דילוהש רהב רבודמ אלש הארמ (וגקיש לש תינופמיסה תרומזתה
ןוסרמא תא ריכמ אלש ימ .ןגוה ןפואב ןהיניב תוושהל ללכ ןתינ אלש ,ןיטולחל תונוש ,תוניינעמ
לע ליפאמ אוהש בשח אלו ,רומוהב ןיינעה לכ תא חקל אוהש עדוי אל הארנכ ,ותיא רביד אלו
ןגנמ אוה הבש קור תעפוה תתל הצר לכה ךסב ןוסרמא .(לוואר) דבעמה לע וא ,ירוקמה ןיחלמה
.ול ןיזאהל בהא אוהש רמוח

 

ויתונורשכו ,קייל גרג רמל תונפומ ןהש ירה ,רמגומה רצומה יבגל ןהשלכ תונולת שי םא
הדאלבו םיכיבמ םיטסקט המכ ףיסוה רמזהו טסיסבה .הקירילה תביתכ םוחתב םיקפקופמה
השק ,ןכאו .שמתשמל יתודידי וא ,יקלופ רתוי טעמל רופיסה תא ךופהל ידכ ,הריציל "בלל הגונ"
.רבוע והשכיא הז ,רבעמ-עטקכ לבא ,םילימל ןיזאהל

 

םוש ילב) רתלואמה Blues Variation ,ירזממה The Gnome םה םובלאב םיבוט-רתויה םיעטקה
היה אוה המכ דע הארמש ,ןוסרמא לש ןייוצמ רותליא טושפ הז :המצע 'הכורעתב תונומת'ל רשק
,ידמ יזופמופ תצק ףוסה .םייזואוטריוהו םיפחוסה Baba Yaga יעטק ינשו ,(הקהלל בושח
ביבח קר ,"םיזוגאה חצפמ" ,יקסבוקיי'צ לש והשמ-תינטשפה הריציל והשמ-ינטשפה דוביעהו
ןתונ אל לבא ,יחה עוציבה לש השוחתה תא בטיה ריבעמש ,ידמל רצק םובלא הז .סונוב רותב
.הילגנאב ,לזומ ריחמב (רוקמב) רכמנ אוהש אלפ אל .הזמ רתוי הברה ןיזאמל

 

לש 'םיגומ'הו םירזייסיתניסה לש לילצה ,ןמזה ןחבמ תא דרש דנומאהה ןגרוא לש לילצהש תורמל
דוביעה ךא .בצמה תא תונשל ידכ רוזעל לוכיש רבד םוש ןיאו ,דירחהל ןשוימ םויכ עמשנ ןוסרמא
In the Hot Seat םובלאב עיפוהו תוקד 15 ךשמנש ,'הכורעתב תונומת'ל רצוקמהו "ץפושמ"ה
המכ ירחא ,תאז םע .יטתניסו םייח-רסח עמשנו ,ץלמומ ונניא 1994 תנשמ (ומצע ינפב בזכאמה)
המכ רבע םוחתהש חוכשלו ,תיאכראה הריוואל לגרתהל טלחהב ןתינ 1971 תנשמ םובלאל תונזאה
.תוילטיגיד תוכיפהמ

 

חינז ךפה לבא ,ונמזב הירוטסיה השעש עפומל בושח דועית אוה "הכורעתב תונומת" ,םוכיסל
ELP לש םירחואמה הימובלא .וללכתשהו וכלה םיאקיסומהש לככו ,ורבע םינשהש לככ
אל אוה .ןתיא רתונ יסאלקה םדקתמה קורל החיתפ-תדוקנכ ודמעמ לבא ,תולקב וילע םיליפאמ
הצוחה רופחל ידכ תימדקא הנזאה הווש אוה לבא ,םייניב-ריחמ אל םג ילואו ,אלמ ריחמ הווש
8/10 :ןויצה .ךכ לכ ידוחיי ןונגסל ותוא ךפוה המ ןיבהלו ,םדקתמה קורה ישרוש תא
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיברתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com