חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב - םדקתמ קור

ELP - Debut Album - Emerson Lake Palmer Emerson, Lake & Palmer
Emerson, Lake & Palmer

1970 Polygram / Victory Music
UK
(41:08)
EmersonLakePalmer.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב

29/12/03

תחא לש דמעמל הכזו 1970 רבמצדב אצי (םש אלל) רמלאפו קייל ןוסרמא לש הרוכבה םובלא
התואב ובשחנש ,ןודנולב ן'זיוודא ינפלואב טלקוה אוה .םדקתמה קורה לש תולודגה תוקיסאלקה
הברהב הבוט (חלצומ רטסמיר זאמ הרבעש) הטלקהה תוכיא .דחוימב םיללכושמל הפוקת
,דרופוא ידא אוה ןפלואה יאנכט .תומדקומה םיעבשה תונשב ואציש םיליבקמ םימובלאמ
.תמזגומ םימס תכירצמ עגפנ םרט וחומ םג ;ירוקמו ץרמנ ןיידע היה הפוקת התואבש

 

בלשמ םובלאה .תילאידיא השיכר וז ,םיצמשומה םירגורפה תיישילש םע הנושאר תורכיה רותב
תאלמ תבורעת :ב"הראבו הילגנאב םייביסרגורפה םיצולחה דחאל וירטה תא ךפהש המ לכ תא
(ירגנוה) קוטראב הלב םיניחלמהמ ליאשה ןוסרמא .זא'גו תיסאלק הקיסומ ,לורנקור ןיב םייח
בתכ םג אוה .בטיה-תודבועמ תוריצי יתש ליבשב םיביטומ המכ (יכ'צ) ק'צאנאי סואלו
קייל ."קנט" תא בתכ אוה רמלאפ םע דחיב .םירצק םיקרפ-יתת השולש תללוכש הטיווס-ינימ
איה היינשהו ,Take A Pebble המיענה הדאלבה איה הנושארה :תוניינעמ תוריצי יתש לע םותח
.וידרה תונחתב םויה דע תעמשומש ,Lucky Man ,הקהלה לש רתויב תמסרופמה הדאלבה

 

תוקד שמח וראשנ הקהלל .תפשפושמ החידבל רבכ ךפה Lucky Man תטלקה ירוחאמ רופיסה
קייל .רתונש םוקמה תא לצנל םתוא הדדוע םיטילקתה תרבח .רוחשה ליניוה טילקת לע תויונפ
רתליא ןוסרמאש ןושארה ולוסה .תוריהמב ותוא וטילקה םה .דבלב 12 ןב היהשכ בתכש ריש ףלש
היה ימ .קנע טיהלל ךפהו וידרל אצי רישה .הטלקהה טרס לע ראשנ ,(Moog) 'גומ'ה תדלקמ לע
םוצעה רעפה ?תאזה תללוהמה תיביסרגורפה הקהלהמ וריכי םיאבה תורודהש המ הזש ןימאמ
קתרמ רועיש אוה ,תינופוידרה תירחסמה תואיצמה ןיבו ELP לש תוינופמיסה תורמויה ןיב
.עומשל םיבהוא םישנאש המ הז לבא ,קור-גורפ אל הז .הלכלכו הקיסומב

 

.הזה םובלאה לע דובעל וליחתהשכ 'םיקורי' ויה אל םיאקיסומה תשולשש ןייצל יאדכ ,תישאר
תא םעט ,ותמועל ,קייל גרג .העודיה "סיינ הד" דחוימב ,תוקהל רפסמ ליבוה רבכ ןוסרמא 'תיק
תחא לש תועפוה בוביס ךלהמב תינלטק תואיר תקלדמ גרהנ טעמכ רשאכ ,ינועה לש רמה ומעט
דבע רמלאפ לרק .הלודגה ןוזמירק גניקב בלתשהש ינפל ,ןתיא דבעש תומדקומה תוקהלהמ
,רוציקב ."רטסור קימוטא" הקהלב בוט ףסכ חיוורה השעמלו ,ריעצ ליגמ יעוצקמ ףפותמכ
שובכל דואמ וצרו ןפלואב הברה ודבע ,םהלש להקה תא וריכה ,םישוע םה המ בטיה ועדי השולשה
.תשבגתמה הניצסה תא

 

.יפ-לא-יא לש תורידאה תומצועה תא שיגרהל רשפא ,The Barbarian ,חתופה עטקב רבכ
םה .ףחוס בוליש ורצי ןוסרמא לש תיתצלפמה דנומאהה תניגנו רמלאפ לש האלנ-יתלבה ףופיתה
היה הז .םינומהל שיגנ רצומל םתוא וכפהו קוטראב לש תויארפה תויבצקה תויגרנאה תא וחקל
היגרואל ףרטצה קייל וליפא .הריירקה ךשמהב םג "םייסאלק"ה םידוביעה לכ לש החלצהה דוס
.ןצקומ (Fuzz) "זאפ" רבעש סאב םע

 

אוה) דואמ הפי רש קייל .תיטסוקא הילרוטספב ומדוק תא ןזאמ ,Take A Pebble ,ינשה עטקה
תוינונגס תוינפת המכ תרבוע הריציהו ,(ןוזמירק לש םינושארה םימובלאה ינשב ןויסנ רבצ
םיעגר המכ שי םשו הפ .הייח לש תוקדה רסירת ךשמב חתמה תא קיזחהל ןדיקפתש ,תוניינעמ
.רדסב םירבוע םה לבא ,(ידמ ישטיק תצק :ךפכפמ םגא עקרבו תיטסוקא הרטיג) םיפייעמ תצק

 

עשעתשמ אוה .ןוסרמאל ינייפואה יגוו-יגובה לא הציפק איה ,Knife Edge ,תישילשה הריציה
הריצי וז .Tarkus ,אבה םובלאב רוקחל קימעי ובש ,תיסחי ימיטניא דוביע רצויו דנומאהה ןגרואב
.'ואוש'ה תבוטל תובכרומה ןמ קלח הבירקמ לבא ,תויח תועפוה לע הרופתש

 

,תועפשה לש בחר ןווגמב תרזענה ,הריעז היגולירט איה ,The Three Fates ,תיעיברה הריציה
תא לכל לעמו ,דוביעהו הנחלהה םוחתב וירושיכ תא הווארל גיצמ ןוסרמא .תופוקתו םילכ
לכ םע הפי רדתסמ אוהש ןורמל .םלועמו זאמ וילע בוהאה ילכה ,רתנספב ולש המישרמה הטילשה
תא חקול אוה םעפ ידמ .חרופ אוה רתנספה לע ,םייתייסנכה םגו םיילמשחה םג ,םינגרואה יגוס
קורל רוזחל רכוז דימת אוה לבא ,קבורב בייד ןונגסב םיינרדומ םייזא'ג םינוויכל השולשה
לא המידק דעצ תחקל ןוסרמא רחב תאזה הריציב .םיבהוא ךכ לכ םירחאה םיינשהש יסיסבה
םיעגר המכ הפ שי .תוזירזה וידי חוכב םינושה םירנא'זה לע רשגל חילצהו ,יתפוקתה קורל רבעמ
.םובלאה איש הז ,יתעדל .םיקדצומ םיחבשל וכזש ,תמאב םיזעונו םיידראגנווא

 

ןיבו רמלאפ ןיב הרופה הלועפה ףותישל תפסונ המגוד איה םג ,"קנט" ,תישימחה הריציה
.םירוקרזה רוא תא סופתל ול םיעירפמש םיטסירטיגמ ותדילסב עודי זואוטריוה ןדילקה .ןוסרמא
ולוס .םינוכנה תומוקמב סנכיהל עדיו ול בישקהש ,זירזה ףפותמה םע ךכ לכ בוט רדתסה אוה ןכל
םג .ללכב ער אל ךלוה הז ןשס םא'ג רותב לבא ,ידמ יסקרקו ךורא ןכא רמלאפ לש םיפותה
הריציה .הכרעהל יואר םייביטימירפה םייגולנאה םירזייסיתניסב ןוסרמא לש ליעיה שומישה
בשחנו ברקב תמש לייח לע ,עשעשמ ולוס םע דומח ריש קר איה ,"ןמ יקאל" ,הנורחאהו תישישה
.ופוס תורמל לזמ-רבל


ליכמ אוה .תקדצומ תיטירב הקיסאלק אוה רמלאפו קייל ןוסרמא לש ןושארה םובלאה ,םוכיסל
בטיה ץפומו בטיה טלקומ ,בטיה קפומ אוה .רותליאהו דוביעה ,הנחלהה םוחתב םינינפ טעמ אל
וצצופש ינפל ,תנזואמ-יתלב תירחסמ תצלפמל וכפה םיאלפומה תשולשש ינפל .תויונחה לכב
הפיא וחכשש ינפלו תויתרומזת תורמויב ופחסנש ינפל ,תיחצנה וגאה תדוכלמב ולפנו םינוידטצא
המצועהמ עתרנש ימ .האלמ תיתונמא תונכ םע םיעטק ףסוא ןאכ וטילקה םה ,עקרקה תמקוממ
םובלאה לש הלודגה תונרמויה םע רדתסה אל וא "הכורעתב תונומת" לש תנסורמ-יתלבה
יפכ רמלאפו קייל ןוסרמא תא ןאכ אוצמל לכוי ,Brain Salad Surgery רתוי-רחואמה
הריציה תא הלא לכ לע ףידעמ ישיא ןפואב ינא םנמא .םתוא רוכזל הכירצ התיה הירוטסיההש
9/10 :ןויצה .עיגמ עיגמש המ לבא ,דוקימו קודיה לש איש איהש ,"סוקראט" תינופמיסה

 
האלמ היפרגויב - רמלאפו קייל ןוסרמא יללעמ

Beyond the Beginning DVD

Black Moon

Brain Salad Surgery

Pictures at an Exhibition

Tarkus

Trilogy

Works Orchestral Tour & Manticore Special


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחMitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com