חזרה לעמוד ראשי

ELP - Brain Salad Surgery Emerson, Lake and Palmer
Brain Salad Surgery

1973 Leadless / Rhino / Victory / Polygram
UK
(45:02)

EmersonLakePalmer.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
7/1/04

,םלשומ גונעת אל טלחהב אוה רמלאפו קייל ןוסרמא לש הריירקב ןורחאה יביסרגורפה םובלאה
,העיתר םירצויש ,הזמ הז ןיטולחל םינוש םיעטק השימח ןאכ שי .תדהדהמ תפומ תריצי אלו
םורדמ תיסאלק הריציל יקור דוביע ,תיטוירטפ תיטירב הדאלב .ןוצר תועיבש רסוחו לובלב
םיבשוי םלוכ :בכרומ יביסרגורפ סופאו רצק ילקיסומ טבזי'צ ,הכיבמ תיטוריא הדאלב ,הקירמא
.הבוגתל םיכחמו קיטסלפ תכיתח התוא לע

 

Benny) תיעיברהו (Still...You Turn Me On) תישילשה ,(Jerusalem) הנושארה הריציה לע
תאמ יממע רישל רצק דוביע איה הנושארה .םילימ ידמ רתוי תיחשהל לבח (The Bouncer
הרואכל-יטנמורו רצרצק ריש איה תישילשה .ירפ טרבויה סלר'צ רס תאמ ןחל םע קיילב םאיליו
לש תיזכרמה הריציה לא ,רבעמ-תחידב לש גוס אוה יעיברה .ידמל חינז אוהו ,קייל לש וטע ירפ
.דיימ הבחרהב ןודיתש ,םובלאה

 

ןיחלמה תאמ תפסונ היצזופמוקל םייח-אלמו יביסרגא דוביע אוה ,תאז תמועל ,ינשה עטקה
,ולש תודלקמה ללש לע ללותשמ ןוסרמא .(1916-1983) הרטסני'ג וטרבלא ינקירמא-םורדה
גשיה הז ןובשח לש ופוסבו ,('וכו ינאפמיט) 'םיידולמ' השקה ילכ םע תידוחיי תיווז ףיסומ רמלאפ
הז .ELP לש הרוכבה םובלאב הרטסני'ג לש םדוקה דוביעה לעמ תחא הגרד הלועש ,ער אל ללכב
.םובלאב רתויב דקוממהו יבקיעה עטקה םג הארנכ

 

האר רשאכ .םילימ בתוככ ויתולבגממ קלחב ןאכ ריכהל עדי אוהש ,רמאיי קייל גרג לש ותוכזל
,(םש וליפא הל היה אל ןיידעש) Karn Evil 9 הריציל םילימה תביתכ םע דדומתהל לגוסמ ונניאש
,דליפניס .ולש הריירקה תא לחה הב ,ןוזמירק גניק תקהלמ דליפניס טיפ ודידיל ארק אוה
ריהביש יללכ טפסנוק שבגל הקהלל עייס ,קייל תמועל ךורע-ןיאל הבוט םילימב ולש הטילשהש
.הלוכ הריציה לש יתונמאה ןוויכה תא

 

ןיב רשקה .םובלאה תיצחממ הלעמל םיספותש ,םיקרפ-יתת השולשמ בכרומ ישימחה עטקה
קבאמהו ,דיתעב תושונאה לע רדוק רופיסב רבודמש םינעוט הקהלה ירבח :ידמ לפרועמ השולשה
תיזכרמה היעבה .לזאפה תוסיפ ןיב רבחל השקתמ ןיזאמה ,לעופב ,תאז םע .םדאל בשחמה ןיב
הקפהה ,םיקרפה-יתת ןיב ורבחיש םיילקיסומ םיביטומ ןיא :תינבימ איה ,רומאכ ,הריציה לש
.הזמ הז םיקתונמ םיארנ םיטסקטה םגו ,ירמגל םינוש םידוביעהו

 

.יסקרק וליפאו זילע ,יבציק אוה ןכש ,םלוכמ רכומהו ירלופופה אוה (תוקד 13) ןושארה קרפה-תת
ךפה "Welcome back my friends to the show that never ends" קייל לש םסרופמה טפשמה
,לוכיעל הלק הקיסומב רבודמ רבד לש ופוסבו ,(!דליפניס ידי לע השעמל בתכנש תורמל) טיהלל
לש לילצה ךא ,ער אל 'גומ'ב ןוסרמא לש שומישה .החורב תינקירמא דואמו תרדבמ
תירבעב ,dated הזל םיארוק תילגנאב .בטיה ןשייתה אל םלוכ םייגולנאה םירזייסיתניסה
בטיה רופתל ודיפקה השולשהש ללגב רקיעב רהמ רבוע ןמזה ,ןפוא לכב ."ונמז רבע" הזל םיארוק
םיאולוס לש הריהמ המירז לע רומשלו לילצ-יקתממו הקינכטוריפ בלשל ,םירבעמה לכ תא
.ןאכ םמעתשהל השק .תולילק תוניגנמו םיזואוטריו

 

סב ,רתנספ :ידילוס יזא'ג דוביע תבוטל 'יקט-ייה'ה רומזיתה תא רבוש (תוקד 7) ינשה קרפה-תת
,תיסאלקה תדלקמה לע אוהשכ ובטימב אצמנ ןוסרמא .םילימ ילבו םיקירט ילב ,דבלב םיפותו
המכ שי .רתוי ןידע אוה בכרהה קיפמש לילצהו ,הברהב הרישע ולש םיאולוסה לש הקימנידה
דואמ ריכזמ אוהש תורמל .ןשי המיא טרסל עקר-תקיסומ ומכ שממ םיעמשנש הלחתהב םיעגר
אל" תצק עמשנ הזה קרפה-תת ,םיעבשה תונש תליחתו The Nice לש םיבוטה םימיה תא
.'ץיוודנס ומכ ותוא םיפיקמה םיקרפה-יתת ינש ןיב "םוקמב

 

תיטסבמוב 'הלאניפ' תבוטל םייזא'גה םיטופטפה תא הכמב םייסמ (תוקד 9) ישילשה קרפה-תת
תרכינ "ללחב האיסידוא" לש העפשהה .בשחמה ןיבו םדאה ןיב טקילפנוקב תקסועה ,דחוימב
הפצש ימ) ולש ישיאה בשחמהו ללחה תניפס דקפמ ןיב ילרטאיתה גולאידה ללגב דחוימב ,םילימב
ןוסרמא .(רבודמ המ לע ןיבי ,קראלק יס רותרא לש םסרופמה ב"דמה רפס יפ לע השענש טרסב
טקילפנוקהו ,עשורמ בשחמ ומכ עמשיהל ידכ ולוק תא תוועמ ,הרצוצח רותב 'גומ'ב שמתשמ
,ומצעשכל ,הזה קרפה .עדנש הצור אל קייל ?חצינ ימ .יעמשמ-ודו לפרועמ ןפואב םייתסמ יטמרדה
לבא ,ןרקסמ 'בשחמ' טקפאב םייתסמו םיחלצומ דנומאה-יאולוס המכ בלשמ ,ער אל עמשנ
.ןקפסה ןיזאמה תא ןיטולחל ענכשל ליבשב תויבקעו קמוע רסח הריציל

 

הווארל גיצה אוה .בכרהה לש תוליעפב תפסונ הגספ ןייצ "חומ טלס חותינ" ,תירוטסיה הניחבמ
הל םיקוקז ויהש הצואתה תא היישילשל ןתנו ,םנמזל םיינשדח םיינפלוא םיקירטו םיטקפא המכ
ינפל דוע ,םיקדצומ םיחבשל התכז רגיג לש תיטסילאירוסה הפיטעה םג .ב"הרא תא שובכל ידכ
,םויה ךכ לכ ןנער עמשנ אל םובלאה לבא .'ינימשה עסונה' יטרס תרדס תוכזב בכוכל ךפהש
ץמאתה רמלאפ ,םידילקה לע הפי דבע ןוסרמא .םיקוחש וכפה ולש םיינוידב-עדמה תונויערהו
העיריה בחורב ןומטה רגתאה םע דדומתהל וחילצה אל השולשה לבא ,בטיה רש קייל ,עיזהו
קור םובלאב רבודמש תורמל זא .(Karn Evil 9) תוקד 30 לש הריציב רבודמשכ יופצ הזו ,יוארכ
8.5/10 :ןויצה .רתוי בוט דמעמ וקיזחה וימדוק ,ירלופופו םסרופמ םדקתמ


 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com