חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Finch - Glory of the Inner Force Finch
Glory Of The Inner Force
1975 Negram / Atco Records
Holland
(49:45)

Finch @ Wikpedia

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
28/7/03

םדקתמ קור תוקהל טעמ אל םלועל המרת [היגלבלו תפרצל הנופצ ,הילגנאל החרזמ] דנלוה תנידמ
,Eskeption, Earth & Fire, Focus, Trace, Supersister, Alquin לשמל ומכ ,תוחלצומ
ידמ רחואמ תצק המקוה ךא ,ןהמ תחא איה 'ץניפ .דועו Solution, Bonfire, Kayak, Pantheon
םימלעתמ םא) ןפלוא-ימובלא השולש הטילקה איה .1974 :תירחסמה המרב חילצהל ליבשב
תונש עברא ירחא הקרפתהו (1999 תנשב אציש היח העפוהו םיסונוב ,םיאומד לש לופכ םובלאמ
םיניחלמ וא רמז-תוזחמב םינגנמ ,הקיסומ םידמלמ הקהלה ירבחמ קלח ,םויכ .תוסומע תוליעפ
.הפוריאב 'םוסמוס בוחר' רובע הקיסומ

 

הנגינ הייעיברהש הדבועה איה הפמהמ 'ץניפ לש תרעצמה התומלעיהל תויזכרמה תוביסה תחא
ןלוס אוצמל וסינ תמאב םה .להקה םע רשקתיש יטמזירכ רמז אלל ,תילטנמורטסניא הקיסומ
תידנלוהה הקהלה .ןויערה לע רתוול וטילחה םינשידוא לש םישדוח ירחא לבא ,םיאתמ
רתוי םדקומ דובעל הלחהש ללגב דורשל החילצה ,סוקופ ,םדקתמה קורב רתויב תמסרופמה
תעשעשמה 'לדוי'ה תריש תא םתיווח אל ןיידע םא ;םשו הפ הריש טעמ הבלישש ללגב םגו ,(1970)
.םייחב םולכ םתישע אל ,"סוקופ-סוקוה" ירטסיהה טיהלב

 

םשב תידנלוה פופ תקהל לש העיתפמה תירחסמה החלצהל הלש הרצקה הריירקה תא הבח 'ץניפ
ףסכ תצק דוע עיקשהל EMI תרבח הטילחה היתובקעבש ,The George Baker Selection
לבא ,ךיא רורב אל .םלש םובלא רומגל םימי השולש הקהלל ונתנ םה .תפסונ םידנלוה תרובחב
תועפוה בוביסל ואצי העבראה ,םיקתוע ףלא םירשעב רכמנ םובלאה .תאז תושעל וחילצה םה
הליהתל םג וכז ךא ;םינטק םירפכב ועיפוה רשאכ םיציבו תוינבגע ופטח ףאו ,דנלוה לכב ךורא
ולכי ,תוקפסמה תוריכמהו השקה הדובעה תוכזב .למאק תאו דניווקוה תא וממיחשכ הרצק
.םיפסונ םימובלאל האלה ךישמהל

 

לילק ,תורטיג-ססובמ ,יתודידי םדקתמ קור אוה ,"ימינפה חוכה לש ויפוי" ,ןושארה םמובלא
לכ תא ןיחלהש ,Joop Van Nimwegen ,ץורחו יזואוטריו טסירטיגב תרדהתמ 'ץניפ .יעוצקמו
ולש ולוסה תא לשמל ואר] 'סי' תקהלמ ואה ביטס לש הניגנה ןונגסמ תושק עפשומשו ,םיעטקה
.[םובלאב ינשה עטקב 6:28 ןומזתב

 

םיעונצ םינגנ םהינש (ץורחה) ףפותמהו ('סי' תקהלמ רייווקס סירכ לש עבשומ ץירעמ) טסיסבה
חבושמה ןדילקה רובע םגו ,"בכוכ"ה טסירטיגה רובע הביצי בצק-תדיחי םיקפסמש ,תיסחי
םילכה ללש לע הפי הדובע השועש ,הקיסומל תידנלוהה הימדקאב דימלת ,Cleem Determeijer
האנהה ךות לא םתיא סנכיהלו םיברועמה לש הדובעה ןמ תונהל לוכי אל התא םא .ותושרבש
ימניד ונניא םובלאה .הכורא תחא תוננוא ומכ עמשיהל לולע םובלאה ,הניגנה ןמ הרוהטה
אוה חלצומ גירח] הילדכיספ לש סיסר אלל טעמכ ,ןמזה בור םיינרמש םמצע םידוביעהו ,דחוימב
.[A Bridge To Alice יעיברה עטקב 9:25 ןומזתב לפרועמה עטקה

 

עמשנ הז" :ךכ ורפסב םתוא ראית ,תמדקתמ הקיסומל דרובליבה ךירדמ תא בתכש ,'תימס ילדרב
ולטלטי אל 'ץניפ :הדוקנה תא ריהבמ לבא ,יחטיש םנמא רואיתה ."ןלוסה ילב Yes תקהל ומכ יל
םינגנמ םה לבא ,םיילקידר םיילקיסומ תומלועל םכתא תחקל וסני אל ,דוסיה ןמ םכמלוע תא
קורה םלועב אקווד .םישוע םהש הממ םינהנ דואמו ,םיענכשמ םינחל םיבתוכ ,רהמו הפי
.םהב תדמועו םיילאיר םידעי המצעל הביצמש הקהל תוארל קפסמ דואמ הז ,ינרמויה םדקתמה
.חמשו זירז גורפ אלא ,טייל-גורפ אל הז

 

'סוסולוק' לגניסה לש ויאצח ינש השעמל םהש ,סונוב יעטק ינש הפוסב תללוכ קסידה תרודהמ
עונלוק טרסל אשונה-רישב רבודמש תרושקתה ינפב ונעט 'ץניפ .EMI תשירד יפל הקהלה הניכהש
.ארבנ אלו היה אל םלועמ טרסה :עשעשמ ףולבב היה רבודמ ךא ,המוד םש לעב

 

ןורטולמ ,יסיסע דנומאה ןגרוא :םיעבשה תונשל םינייפואה םילילצב הגופס תילקיסומה הקפהה
םשו הפ .יקנוט-יקנוה ןורתנספ וליפאו יביטימירפ רזייסיתניס ,ילמשח רתנספ ,ףנכ רתנספ ,ןותמ
רבודמש ללגב ילוא לבא ,[לשמל ,3 עטק עצמא] העיגרמ תוילעמ-תקיסומ הריכזמ האצותה
םובלא אל :ץרמנ םוכיסל זא .שטיקה םוחתל ררגנ אל םעפ ףא הז ,םייאפוריא םיאקיסומב
יפיכ קור-גורפ ןיידע לבא ,הבוח טירפ אלו ךרד-תצירפ אל ,תיטמרד הינופמיס אל ,ירוטסיה
8/10 :ןויצה .הריהמ הרטיג יבבוחל ימיטפואו


 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com