חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Focus - Hamburger Concerto Focus
Hamburger Concerto

1974 EMI Records

Holland
(43:10)
OfficialFocusHomepage.nl

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
18/10/03

םינחלב םזגומ שומישמ לבוס אוה .יתפומ ונניא תידנלוהה סוקופ תקהל לש ישימחה המובלא
ןושארה םמובלא :הירוטסיה תצק ,םדוק לבא .חולד רומוהו ףועמ ירסח םידוביע ,םייתאשילק
תנשמ Moving Waves ינכפהמהו ינשה םמובלא .לילעב דקוממ יתלב היה (1970) םיסוקופה לש
וכותב ללכ אוה .תיביסרגורפה הפמה לע דנלוה תא םשש ,ינתפאשו יניצר בכרהכ םתוא גיצה 1972
ישילשה םובלאה .םידעצמב םיירלופופל םתוא ךפהש Hocus Pocus יטסירומוהה טיהלה תא םג
טיהלה תא (לזמה עורל) וכותב ליכהו ,תוחפ אל חלצומל בשחנ ,Focus III ,ויתובקעב אבש
ךכבו ,הרפתשה אל השעמל 'סוקופ' ,האלהו םשמ .בר ןוממ םסיכל םירזהש ,"היבליס" ירחסמה
הניחבמ רגפתה (תמייק הנניאש תושי) םדקתמה קורה יכ ונעטש ולא ידיב היח החכוה השמיש
.םיעבשה תונש עצמא ינפל דוע תיתונמא

 

לש 'א דצ .ידמ עשעושמ ילוא .זמרמ ומשש יפכ ,עשעושמ םובלא אוה "וטר'צנוק רגרובמה"
עטק אוה "גרובסרטס לש הלרדתקה" :תחא תיתועמשמ הריצי קר ,השעמל ,ליכה ליניוה טילקת
ןומעפה ביטומב םכח שומישו ,חונינ יאזירפ סלאו לע ססבתמ ןחלה :בטיה-עצובמו קומע ,םישרמ
,םייוזב םירחסוממ םיקיפאל םינופו ,ידמל םיחינז םיעטקה ראש .הזילקווה תקינכטבו
.רבעב ועמשנ רבכש ,םיינולבש םינחל לעו ריהזמ-אל רותליא לע םיססובמה

 

ןיזאהש ימ לכ .תוקד 20 לש הריצי ,רגרובמהה לש וטר'צנוקל שדקומ ובור .דואמ בזכאמ 'ב דצ
הבינג) טאיגלפב בטיה ןיחבי יאדווב ,"דאור יבא" ,סלטיבה לש ירוטסיהה םובלאל םעפ-יא
ןאו סית .תוישופיחה ןמ םיטלובה םיפירה דחא תא ודדש טושפ םה :סוקופ ישנא לש (תיתונמא
'סוקופ' לש ירחסמה ןמיסה תא עיבטהל ידכ ילוא ,ולש "גנילדוי"ה תריש תא רזחממ ,ירעצל ,ריל
עבשיהל לוכי ינא .הז תא השוע אוהשכ שפוטמ יד עמשנ אוהש ןייצל שי .תאזה הטלקהה לע םג
.דליפדלוא קייממ ,אוה םג ,בנגנ הריציב םימייסמה םיביטומה דחאש

 

תומש .תוינקירמא םיינזאל דעוימה חופנ ןולב לכה ךסב אוה "וטר'צנוק"ה לכש ורמאי םיקיניצה
אל ,('וכו םוידמ ,רר) לירגב תנגוטמ רשב תכיתח לש הנתשמה הבצמל םישדקומה ,םיעטקה
םירותליאה .תעדל ןיא ?הפאז לש ותשרומל תילותיה הווחמ וז ילוא .הבר תוניצר לע םידיעמ
טפסנוקה תא םירהל ידכ םיקיפסמ אל תילמשחה הרטיגה לע ןמרקא ןאי לש םיזירזה םייזא'גה
תידנלוהה הרישה .תוירוקמ אל טושפ ולש תוריחבה לבא ,תוריהמ ולש תועבצאה ;הלעמ-הלעמ
ירבעמ ץמוק םיגיצמ םימייסמה םיקרפה-יתת ינש קר .רבודמ המ לע ןיבהל ןיזאמה לע השקמ
הברהב לודג היה םיאקיסומה לש לאיצנטופה יכ םיחיכומו ,תוביבח תוידולמו םיאנ םידרוקא
.לעופב טלקוהש הממ

 

ותלוכי תא הצימ אלש דואמ רשכומ בכרה ראשנו היה סוקופ יכ הנזאהה ךותמ הלועה השוחתה
תרעצמה הייטנהו עגושמה רומוהה ,ב"הרא וא/ו םידעצמה תא שובכל הוואתה ללגב .האלמה
,"םילאשומ" תונויער לש הארשה-רסח ףסוא ומכ םויה עמשנ םובלאה ,להק לומ תוטתשהל
תמרב םיבוט םיאקיסומ םה ןמרקאו ריל-ןאו .בטיה ןשייתה אלש יללכ לילצו קור תואשילק
7/10 :ןויצה .תיתונמאה המרב תוניצר וא תוירוקמ םיניגפמ םה םניא ןאכ לבא ,עוציבה


 
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com