חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Genesis Live 1973 Genesis
Live
1973 Atlantic Records
1994 Virgin Remaster
UK
(46:43)
Genesis-Music.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

4/8/04

וכפה "טורטסקופ" םובלאה תא םדקל ידכ 1973 ראורבפב הילגנאב סיסנ'ג המייקש תועפוה יתש
הדובעב םיקוסע הקהלה ירבח ויה וז הפוקתב .ילויב רואל אציש דחא םובלאל הכירעה ינפלואב
והשמ איצוהל טלחוה ןכלו ,Selling England by the Pound ,אבה ינתפאשה םמובלא לע תכרפמ
.דחי םג ךוראהו רצקה חווטל הנוכנ תיקוויש הטלחה התיה וז .חכשיי אל סיסנ'ג םשהש ידכ קושל
תא הצוחה הכילשמש הטלקה איה האצותהו ,תויח תועפוהב הסונמו תשבוגמ הקהל התיה רבכ וז
.חומה תאו ןזואה תא תקפסמ ןיידעו ,לאירבג לש ילרטאית-ילאוזיוה טנמלאה

 

טקפמוקה ןדיעב ,םויכ .ליניוה טילקת לש וידדצ ינש תא ואלימש ,םיעטק השימח ליכמ םובלאה
הקהלה יבבוחל תתלו Supper's Ready לש תירזכאה הקיחמהמ ענמיהל רשפא היה ,קסיד
רטסמירה תסריגב םיסונוב ןיאו ,ןאכ קחשמה םש אל איה תובידנ לבא .הקיסומ לש תוקד םיעבש
םיבר םינמוזממ דרפיהל ץלאנ ,לאירבג עוציבב "הנכומ ברעה תחורא" תא הצרש ימ .1994 לש
.עיפוה אל הז ןאכ .Genesis Archive Vol. 1 1967-1975 הרקיהו הלודגה הספוקה תא שוכרלו

 

ול ארקנ ריהז םוגרתבש ,וירחאש עטקה םג .רתוי אל ,ביבח Watcher of the Skies לש עוציבה
םע קר םמחתהל םיליחתמ םיניינעה .ריעסמ ונניא לבא בטיה עצובמ ,"ישיש םוי דע םתוא איצות"
וז :ילאטמ טעמכ ,ימנידו יטמרד עוציבל הכוזש ,The Return of the Giant Hogweed עטקה
םינידע ויה ,וצר םהשכ .הרואכל-תנדועמה סיסנ'ג לש הלודגה תיתמיבה המצועל החכוה
הלוע The Musical Box לש עוציבה .םיינזוא-שירחמ היה םהלש לילצה – וצרשכו ,םיישירחו
וניא ללכ (!םיהדמ) The Knife םייסמה עטקהו ,תססוהמה תינפלואה הסרגה לע הברהב
לש הזה עוציבל םיניזאמ רשאכ קר .Trespass ךותמ קבואמהו ןשיה עוציבה םע האוושה-רב
.דראגלגנא ומכ הלודג הקהל הדלונ ךיא םיטלוק "ןיכסה"

 

עוציבב םיעטק השולש-םיינש ,םהידעלב תויחל היה רשפאש םיעטק המכ ?ןאכ ונל היה המ זא
ןיינעמ ,וטנ תילקיסומ הניחבמ .Supper's Ready לש ונורסח לע קומע בצעו ,ענכשמו יטמרד
הקהלל ,יוויל תרטיג םע סנכנ דרופר'תר רשאכ ,םיתעל :תיתצובקה םידיקפתה תקולחב ןיחבהל
המורתהו ,םירורב רתוי הברה טקאה ביטס לש םיליבומה הרטיגה ידיקפת .סאב ללכב ןיא
םתוא םידיקפתה לש םתובכרומב ןיחבהל םג לק רתוי .הלודג תעמשנ סיסנ'גל ולש תיתריציה
לש דצה-לילח לבא ,(תיקורשמו) םיפותה לע קירבמ סנילוק ליפ .םידילקה לע סקנאב ינוט אלימ
.(סנילוק תפוקתב רסח תמאבש דצ) סיסנ'ג לש יסאלקהו ישנה דצה תשגדהב ינויח לאירבג

 

אוה ,תאז םע .וב ךרבתהל םייואר לאירבג תפוקת לש סיסנ'ג יבבוחש םובלאב רבודמ ,םוכיסל
ותוא תוושהל םג רשפא יאו ,הפיקמהו המלשה Archive תספוק לש השיכרל ףילחת הווהמ אל
רמוח םע רחא בכרה תפקשמש ,(Seconds Out) 1977 תנשמ רתוי-תרחואמה היחה העפוהל
היגרנאל שידא ראשיהל רשפא יא ,ןכא .1973 תנשמ העפוה ליבשב ללכב ער אל דנואסה .רחא
8/10 :ןויצה .םיסונוב ןאכ ןיאש לבח לבא ,להוצה יטירבה להקה םע The Knife לש תיתייחהGenesis - A Trick of the Tail

Genesis - FoxTrot

Genesis - Nursery Cryme

Genesis - The Lamb Lies Down on Broadway

Genesis - Selling England By The Pound

Genesis - Wind & Wuthering

Genesis - Trespass
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com