חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Giant on the Box - Gentle Giant DVD Gentle Giant
Giant on the Box (DVD)

2004 Alucard Music
UK / USA
(50:28+30:47+22:24+3:08=106:47)
blazemonger.com/GG

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
18/8/04

ןושארה ימשרה יד-יו-ידה והז :ןאכ רבכ העיפומ תיצמתה ןכל ,הכורא תרוקיב תויהל תכלוה וז
המכו ןפלוא ימובלא רסירת האיצוה ,(1970-1980) םינש רשע הלעפש ,טנאיי'ג לטנ'ג תקהל לש
תא חמשמ אוה .תיסחי רקי אוהש תורמל ,השיכר הווש אוה .תויח תועפוהו ףסוא ימובלא תורשע
אוה .המלש הניא ונממ תלבקתמה הנומתהש ינפמ ביצעמ תצק םג לבא ,הקהלה תא בהואש ימ
הקהלל לבא ,רואל אצי אוהש בוט .ףסונ ילאוזיו רמוחל דבכ בער רצוי ךא ,רתויב רידנ רמוח ליכמ
.רתוי הברה עיגמ (ןבומכ ,םירדהנה היצירעמלו) תאזה תרדהנה

 

רצייל החילצה אל איה .תילכלכ הניחבמ החילצה אלש ינפמ רקיעב הקרפתה טנאיי'ג לטנ'ג תקהל
דוע רואל אצי םהלש רתויב םסרופמה רישה .ב"הרא לש םיטיהלה תנוכמ רובע םיענו לילק ריש
Kites וארק אוהה טיהלל ."דנואס גיב הד דנא ירפוד ןומייס" םהל וארקשכ ,םישישה תונש ףוסב
לטנ'ג םא .רוואק ול ושע רוטקרטה תמקנ וליפא .וידרב םויה דע עמשומ אוהו ,("םינופיפע")
לבא .תרחא תיארנ התיה הלש הריירקה ,וידרה תונחת רובע טיהל קיפהל החילצמ התיה טנאיי'ג
הזה יד-יו-ידה עודמ הביסה וז ."לילעב תילכלכ יתלב"כ םויה תרדגומ הקהלהו ,בצמה היה הז אל
רקיעב ולהינ טקייורפה לכ תא .רוביצ יסחיו םוסרפ אלל ,טקשו עונצ טמרופב ,רחואמ ךכ לכ אצוי
רתאה להנמ ,טראב לאינדו (םיקהש 'דראקולא' תרבח תועצמאב) רינימ ירק רבעשל-ןדילקה
.הקהלה לש ימשרה

 

ZDF איה תיזכרמהו הנושארה העפוהה .םיסונוב ינשו תועפוה יתש השעמל ליכמ יד-יו-ידה
םניחב תצפומ איהש ינפמ 9/10 ןויצ הל ןתינ .הבחרהב ןאכ בתכנ רבכ הילעש ,1974 תנשמ
תירבעב הזש ,טרצנוקגאטנוז טנאיי'ג לטנ'ג הל וארק .הבוח טושפ איה וזככו ,טנרטניאב
םא .תינמרגה ףא-יד-ייז תנחתב הרדושו (היגלב) לסירבב הטלקוה איה ."ןושאר םוי טרצנוק"
םדקתמ קור לש תוקד םישימחב רבודמש רמאנ ,האלמה תרוקיבה תא אורקל אל םישקעתמ םתא
בוט .האישב זא התיהש הקהלה ןמ טרפו טרפ לכ תוארל תרשפאמש ,םכחותמ-רפוס ,קדוהמ
,(!ורבע הנש םישולש) טלחומ ןודבאמ תאזה הנשיה הטלקהה תא ליצהל החילצה הקהלהש דואמ
רשפא יא םג .לבח הזו ,(ואירטס אל) 'ונומ'ב הטלקוה העפוהה .ילטיגיד טמרופל התוא ריבעהלו
רמל הדות .שי המ הז לבא ,םייתכלממ םיטרדנטסב םידמוע הנומתהו דנואסה תוכיאש רמול
.ןפלואל הקהלה תא ןימזהל ידכ לכש קיפסמ ול היהש ,ןפונ רפוטסירכ

 

,ינשה עפומב הפציש ימ .םיהז םיילקיסומ םירמוח הליכמ ,רעצה הברמל ,היינשה העפוהה
המיענ אל השוחת שיגרי ,ןושארה עפומה ירחא דימ ,1975 תנשב (הינרופילק) 'ץיב-גנולב טלקוהש
החילצה ,לשמל ,ןילפז דל תקהל .בושו בוש הקיסומ התוא עומשל ףיכ אל הז .וו-ה'ז-הד לש
עבראמ הלעמל ךשמנש ,הלש לופכה יד-יו-ידב םיעטקה םתוא לע הרזחמ ירמגל טעמכ ענמיהל
ץלמומ ןכל .הנכסמהו הנטקה טנאיי'ג לטנ'גב אלא ,ןניקסע הרישעה ןילפז דלב אל לבא .תועש
וליפא שי .םיפדעומה דנואסהו הנומתה תוכיאמ תונהל ךכו ,דרפנב (תוקד 30) ינשה עפומב תופצל
,בוש עוציבה תא ליחתהל םיצלאנ רינימ ירקו ןמלוש ייר ובש Funny Ways ךלהמב דמחנ עטק
תא "בנג" ןמלוש קרדש דשחה תא תקזחמש ,הבוט העפוה וז .ןוויכה ןמ אצי םילכה דחאש ללגב
.(הכרד תליחתב לאט ורט'ג תא הממיח טנאיי'ג לטנ'ג) ןוסרדנא ןאיאמ ולש המבה תועונת

 

הארקנש תינכות ךותמ (!ךיראת אללו ,תוקד 22) ןבל-רוחשב יקלטיא ןויאר םה םיסונובה ינש
ינמרג פילקו ,(יקלטיאה גורפה לכל םש לש יפויו ,טנאיי'ג לטנ'גל םש לש יפוי) "לור דנא קוראב"
יעטק ללגב סרהנ ולוכ טעמכש ,ןויארה .1974 תנשמ ,דבלב תוקד שולש ךרואב רזומו רצרצק
קרד (א :םינטק םירבד המכ תוכזב הייפצ הווש ןיידע ,(ינטלומיס םוגרת ןיא) תיקלטיאב תוניירק
אוהש ינפמ בלענ ינפ דימעמ סר'תוו ןו'ג (ב ;ןירג יראג תא גיצמ אוהשכ אסיכה לע ךפהתמ ןמלוש
לש תושפוטמה תולאשה ןמ קוחצל אלש קפאתמ ןמלוש ייר (ג ;הקהלה ידסייממ דחאל בשחנ אל
םוקמב וינייארמל הדומו ,דומחו ןטק ןודלי ומכ גהנתמ רינימ ירק (ד ;םייקלטיאה םינייארמה
המלצמה (ה ;בובאב הניגנ דומיל לע השק דואמ דבוע אוהש ךכ לע יודיו ידכ ךות ,ול ודוי םהש
,ונלשמ ייר םגו !ונלשמ אוה) דוד-ןגמ עיפומ הילעש ,ןמלוש קרד לש תבהזומה תעבטב תדקמתמ
,ןייצל שי ,ינשה סונובה .(!ונלשמ ,םדוק הקהלה תא בזעש ,ןמלוש ליפ םגו !תעבט ול ןיאש תורמל
,םובלאל ףרוצמה ינשה קסידה אוה סונוב-יצח .םשור םוש ריאשהל ילב רבועו ןיטולחל הומת
.ינמרג-יגלבה עפומה לש (!ונומ) הקיסומה לכ תא (יד-יו-יד אל) ליגר קסיד יבג לע ללוכש

 

טאוד (ב ;Funny Ways ךלהמב רינימ ירק לש ןופארביוה ולוס (א :םה הזה יד-יו-ידה יאיש
המבה תועונת (ד ;סר'תוו ןו'ג לש םירדבמה םיפוצרפה (ג ;Knots ךלהמב יראגו ייר לש תורטיגה
ןויארה תליחתב אסיכה לע קרד לש תוכפהתהה (ה ;ינקירמאה עפומב ןמלוש קרד לש תוינוציקה
תאמ השדח הקיסומ תצק תללוכש ,תילטיגידהו תיטמרדה החיתפה תגצמ (ו ;ןבצעמה יקלטיאה
לטנ'ג לש הקיסומהש הדבועה תא ןייצל אלש רשפא יאו .בכרהה לש ליבומה ןיחלמה ,רינימ ירק
טושפ םה וב לודג תועפוה םלואל רשאמ ,דה-לוטנו ימיטניא ןפלואל רתוי המיאתמ טנאיי'ג
האלמ ,הריהמו תמכחותמ ,תיטילנא ,הנונש דואמ הקהל וז .דנואסה תניחבמ "םידבאנ"
ימוליצ ,םינטק תומלואל רתוי המיאתמ איה ןכלו ,םילילצ לש תובכש יבג לע תובכשבו םיסנאוינב
.שארמ ןנכותמ הנומת בותינו בירקת

 

תקפהב ,ףסונ בושח ואדיו טרס םייקש םיעדוי רבכ ונחנא םויהש ינפמ ?בזכואמ תויהל המל זא
תומימת תוקד 45 ךרואב ,1978 תנשמ "דנואס דנא טייס" תינכותה ןמ ,(תוחפ אל) יסיביבה
תוירשפאה תובושתה ?הזה יד-יו-ידל ותוא ףרצל היה רשפא יא עודמ :איה הלאשהו .תורוחצו
תויוכז לע וא הצפהה ןוישר ןתמ רובע ידמ רקי ריחמ ובג תיטירבה תירוביצה תשרה ישנא (א :ןה
קיפסמ ליעפהל םילגוסמ םניא הקהלה ירבח (ב ;תששורמהו הבוצעה ונתקהל ליבשב ,הטלקהה
ףסונ יד-יו-יד רואל איצוהל תננכתמ הקהלה (ג ;תוינחוכ םיכרדב רמוחה תא גישהל ידכ םירירש
ואר) םיפסונ םיעטק םשו הפ םימייק ,ןפוא לכב .הלווע-ינב לש הרובח םה יס-יב-יבה (ד ;דיתעב
.המלש הנניא תאזה הליבחה זא ,(ואדיווב אלמה םיגלטובה דומעב

 

אוה הזה יד-יו-ידה ,ינוציק ןפואב לד אוה טנאיי'ג לטנ'ג לש יתוזחה דועיתהש ןוויכמ :םוכיסל
הנניא דנואסהו לילצה תוכיא ,תאז םע .הרהס בלב ינוגסס רבדמ-הוונ ןיעמ ,הלודג הכרב
םע (עבצבו ,תילגנאב) םינכדועמ תונויאר םירסח ,ףסונב .'ונומ'ב רבודמ רשאכ דחוימב ,המיהדמ
,ןו'ג ,ירק ,ייר ,קרד תא לואשלו ואדיו תמלצמ גישהל היעבה המ :םייפלאה תונשב הקהלה ירבח
ףוגב ילאוטסקט םוגרת םג רסח ?הקהלה לש הריירקה לע תולאש המכ םהירבחו ליפ ,יראג
יפתרמב דבאל רוסא ותואש ,יס-יב-יבה לש םסרופמה עפומה דואמ רסח .יקלטיאה ןויארה
,הקהלה תונחב רצומה הלועש לוזה ריחמה ליבשב .םיחצנ-חצנל תיטירבה היזיוולטה תנחת
8/10 :ןויצה .רמוח דועל דואמ בער יתרתונ ךא ףסכל הריבס הרומת יתלביקטנאיי'ג לטנ'ג לע תוירבע תורוקיב דוע

GG at the GG - DVD

Acquiring The Taste

Free Hand + Interview

In a Glass House

The Missing Piece

Octopus

The Power and the Glory

Three Friends

ZDF Live Video
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com