חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Gentle Giant
Acquiring The Taste

1971 Vertigo Records
UK
(39:16)

Blazemonger.com/gg

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/8/03

לכב .היתודלותב םיבוטה דחא אוה טנאיי'ג לטנ'ג לש ןיינעמהו ינשה המובלא תא חתופה עטקה
לש) הקפהבו הטלקהב הלודגה העקשהה תא שיגרהל רשפא Pantagruel's Nativity לש הינש
םוחתב תויתורירש וא/ו תוהומת תוטלחהמ םיתעל לבוס םובלאה ראש ךא .(יטנוקסיו ינוט
דימת אל איה לבא ,םיבוט םינחלו תונויער הברה ויה הקהללש רכינ .דוביעהו עוציבה ,הנחלהה
םג .תענכשמו תינגרוא עמשית הלוכ הקפההש ןפואב ,קדוהמ דוביעל דחי םתוא גוראל החילצה
ובש ,רבעמ-םובלאב רבודמש רכינ .תישגרה המרב תעגל םיחילצמ אלו ,ידמ םיטשפומ םיטסקטה
איה ונתרטמ"ש שרופמב הבתכ ףא איה .הביצי תנעשמ ירחא הכישחב הכרד תא תששגמ הקהלה
."םיירלופופ-יתלבל ךופהנש ןוכיס ךות ,תיוושכעה הקיסומה תולובג תא ביחרהל

 

םיילקאווה םידיקפתה ,רינימ ירק לש ינייפואה ןופארביוה ולוס םיעיפומ הנושארה הריציב
תא םיביכרמ םלוכו ,םיירטמיסא םילקשמב שומישהו יתמצועה הרטיגה ףיר ,םימכחותמה
ילכ לש םוצע ןווגמב תשמתשמ ,תונלבסב םישיאה תא הנוב הקהלה .יסאלקה יביסרגורפה לזאפה
רינימו םינמלושהש אילפמ אל הז .תואמחמה לכל יוארש ,םישרמ ינופמיס גשיהל העיגמו ,הניגנ
.חתופכ הזה עטקב אקווד ורחב

 

הריוואה תא ךישממ Edge of Twilight :ערפתהל ךישמהל רינימל םינתונשכ הרוקש המ הז
טנירלק ,םיביבח םיינפלוא םיטקפא םע (?הילדכיספה תפוקת יהלש) תיטסילאירוסהו תילילה
ךותמ תחא הניגנמ ןאכל "בנג" רינימ יכ םינעוטה שי .דועו זדור רדנפ ,ןופארביו ,ינאפמיט ,ולבמ'צו
'רנס'ה ףות טקפאש ןוכנ הז .גרבנייש לש "ירורהסה ורייפ" תיטסינרדומ-תיסאלקה הריציה
הריציה לבא ,םירתוס םינוויכבו ידמ טאל תצק זז ולוכ עטקהו ,ןשייתה תצק ךופה עמשומש
.תנרקסמ הרתונ

 

קורה ריש הנבמ תא ןיטולחל תרבוש ,The House, the Street, the Room ,תישילשה הריציה
הרטיגה .ךכ רחא הקד קר םסק-הטמבכ החאתמו (1:51 ןומזת) םיסיסרל ץפנתמ ףצרה .יתרוסמה
ןמלוש ייר לש סאבהו ,רינימ לש ירטנצקאה ןגרואה םע ןיינעמ שגפמ תכרוע ןירג יראג לש תיזולבה
קרפתמו בש רופיסה לבא .הרואכל ,לולסמה לא הרזח ינחוכ ףירב התוא ליבומ (ביירד-רבואב)
חור בצמ םתס וא תוינוטייפ-יטנומ תועפשה ,קיחצמ אל רומוה .סיעכהל ידכ וליאכ ,ופוס תארקל
.דחוימב רגוב עמשנ אל הז לבא ,תעדל ןיא ?רדובמ

 

םע עשעתשמ רינימ ;הביבח תינדילק החידב אוה ,רצקה יעיברה עטקה ,Acquiring the Taste
םגו ,םיחלמ-ןונמה ומכ עמשנ ,ישימחה עטקה ,Wreck .םימיענב יצחו הקד ריבעמו ולש 'גומ'ה
ינייפוא אל שממ אוה לבא ,ספות תמאב ןחלה .חפנה בור תא םיספות סאבהו הרטיגה ףיר ןאכ
,םלענו עיפומ רצק ירפכ תוילילח גולאיד .וז הדוקנל דע למעב הנבנש המ לכל םיאתמ אלו ,הקהלל
,םיקרפה-יתת ןיב תדבאנ היגרנאה לבא ,ןורחאה תיבה לא יתוכאלמ 'רשג' רוציל ידכ וליאכ
.ענכשמ אל (ינלשר טואא דייפ) םויסהו

 

ןחלו תויטסינרדומ-תויסאלק תועפשה הארמש תפסונ הדאלב איה The Moon Is Down
ותוא ביטומל הפי רבחתמ ,םישרמ םנמא (2:11 ןומזת) תויסאלקה תורטיגה גולאיד .חבושמ
תרבחתמ 3:44 ןומזתב קר ;רינימ לש דומח םידילק ולוסל ליבומו ,םינופוסקס גוז םיאטבמ
.םלש אל ןיידע לבא ,ער אל טלחהב .תרהרוהמ תינופמיס המינב תמייתסמו המצעל הרזח הריציה

 

בכרהה לבס הנממ תילקיסומה הינרפוזיכסה תא ,תפסונ םעפ ,םיגדמ Black Cat ,יעיבשה עטקה
ןומזתב תירמאקה תינפתה לבא ,יקנו 'םשונ' דוביע םע ,הכלהכ חתפנ עטקה .וייח לש הז בלשב
ןונש םנמא יסאלקה םירתימה דוביע .הביס םוש ילב הריוואה תא תרבושו ,הצוחנ אל טושפ 1:30
.הערפה לאכ קר וילא סחייתהל רשפא ןכלו ,הרורב הרטמ םוש ול ןיא לבא ,דימתכ

 

יתרגש סב-הרטיג ףירב ,ולוככ ובור ,דקמתמש חינז ןשס ם'ג םע םובלאה תא םתוח Plain Truth
ינקירמא םירכיא-קור ומכ תעמשנ תבורעתה .רוניכהו הרטיגה לש םימיהדמ-אל םירותליא המכבו
המכ בלשמש ,רינימ ירקל בל םישל לוכי בטיה בישקמש ימ קר .היצנגילטניא ףדועמ לבוס אלש
.סקימב ידמ שלח אוה לבא ,רתנספב םיניינעמ םיינומרה םיווק

 

ליניוה תסרג .רתויב ינוניב דנואסמ 'םעטה תא שוכרל' םובלאה לבס םינש תורשע ךשמב
רוחיאב ,2006 תנשב קר .תובזכאמ ןהיתש ויה 1990-מ 'וגיטרו' תרבח לש קסידהו 1971-מ
רטסמיר תרזעב בצמה תא (Repertoire Records) תינמרגה 'ראוטרפר' תרבח הליצה ,רכינ
.תונקל ץלמומש הדיחיה הסרגה וז .BMG תרבחו ינוס תרבח ידי לע הצפוה איה .בוט

 

אלל לבא ,תוירוקמו ןוימד הברה םע הריעצ הקהל דעתמש ,גזגזמ םובלאל בזכאמ םויס הז
הרסח ,ץמואהו הקינכטה ,תונינשל רבעמ .הכלהכ לעופל םנוזח תא איצוהל ידכב תקפסמ תונמוימ
ךרדב לבא ,םישדח םיליבש ץורפל התסינ תמאב הקהלה .תיטלחהו הקומע תיתונמא הרימא ןאכ
החילצה ןכא הקהלהש יתענכתשה אלול תאז עבוק יתייה אל .הלש הרדישה דומע תא הדביא
8/10 :ןויצה .םיאבה םימובלאב המצע תא אוצמל

 

:טנאיי'ג לטנ'ג לש םיאבה םימובלאה

Three Friends

Octopus

In a Glass House


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחwww.mitkadem.co.il