חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gentle Giant - Free Hand + Interview Gentle Giant
Free Hand + Interview

1975 + 1976 Chrysalis Records
UK / USA
(73:33)

Blazemonger.com/GG

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
10/6/03

.םיעבשה תונש עצמאב ליניו יטילקתכ ואציש ,טנאיי'ג לטנ'ג לש םתמרב םינוש םימובלא ינש ולא
יפלכ (יבויחהו) יתרוקיבה סוזנצנוקה .דחא קסיד יבג לע םתוא סוחדל רשפיא לבגומה םכרוא
.תוקולח תועדה ,Interview יבגל .טלחומ טעמכ אוה Free Hand

 

םיטילקתה תרבח תא תלד-תקירטב הבזע הקהלהש רחאל טלקוה (תישפוח די) "דנאה ירפ"
לש םתושקעתה תובקעב חתפנש ,ליפשמ ךוסכס לש ואיש השעמל איה הביזעה .הלש תמדוקה
לש םבוריס .In A Glass House םובלאה תא ב"הראב רוביצה ןמ איבחהל הרבחה ילהנמ
ןפואב עגפו ,ןואפיקל הקהלה תא סינכהש ,עורג יקסע ךלהמ היה םובלאה תא ץיפהל םילהנמה
.םיצרמנה םיאקיסומה לש הריירקב שונא

 

םחה הנכשמ ,'סילסירק' תרבח לש יטגרנאה ל"כנמה ,סילא ירט םע דובעל הרחב טנאיי'ג לטנ'ג
ייח לש תפיוזמה הליהתה :הז אשונל הבחרהב םיסחיתמ םובלאב םיטסקטה .לאט ורט'ג לש
ילהנמ יפלכ םעזה ,(On Reflection) רבעה ןמ הדירפה באכ ,(Just The Same) לורנקורה
םייארקאה תודוונה ייח ,(Free Hand) אלמ יתונמא שפוח תגשהל תיוולנה החמשהו היישעתה
.(Mobile) םירמגנ-יתלבה תועפוהה יבוביסל ינייפואה לובלבהו (Time To Kill)

 

תואיחמ :דימתמ תינקירמאו תסייופמ ,Just The Same ,תיסחי-הלילק הריציב חתפנ םובלאה
עטקב חתפנ ,On Reflection ,ינשה עטקה .קודה ךא ילנויצנבנוק דוביע ,ינצפוק חור-בצמ ,םייפכ
גולאידה ;Octopus םובלאב Knots יתפומה עטקל רישי ךשמה ,הנווכב-ךבסותמ הלפאק-א
.ליגרה רדגמ אצוי אל ךא ,ביבח עמשנ הלהקמה ןיבו רינימ ירק לש הנידעה הרישה ןיב יתיזזתה

 

ןיב תנזואמ תבורעת :םובלאה םש תא תאשל טלחהב יואר ,Free Hand ,ישילשה עטקה
זולבה ןיבו (!טקנופרטנוקל בל ומיש) םידילקה לע רינימ לש םיירטנצקאהו םייסאלקה םיביטומה
.םיעיתפמ םיוק המכ רצייל חילצמ ןמלוש ייר לש סאבה וליפא .ןלוסה ,ןמלוש קרד לש ינפקותה
.ןדועמ סויפו יטסיאו'צמ םעז :םידגונמ םיביטומ ןיב תנזואמ המחלמ אוה ולוכ עטקה

 

ןחלה ךא ,('גנופ') ןושארה ואדיוה קחשמ תא תוזירזב דעתמ ,Time To Kill ,יעיברה עטקה
לע תיסופיט תיטירב הדלב ,His Last Voyage .תומלעתה םיביתכמ ינולבשה דוביעהו ינוניבה
רינימ ירק םע ,הקהלל תינייפואה תונידעה תא השיחממ ,רוזחי אל הנממ הגלפהל אציש רוחב
תונורשכ לע דיעמ סאבהו ןופרביוה ,הרטיגה ןיב טקשה חישה-תלת .םידילקו ןופרביו ,הרישב
.יתצובקה ושוביג אישב היהש ,בכרהה לש תיללכה ותורגב לעו רינימ לש הנחלהה

 

טרסהש ןוויכמ .דוה ןיבור לע והשלכ טרס לוקספל סנכיהל רומא היה רצקהו זילעה Talybont
םא) המולע תילארשי וידר תינכות לש החיתפה תקיסומל ךפה 'טנובילט' ,רואל אצי אל םלועמ
תיזכרמה הידולמהש בל םישל יאדכ .(םדקהב ליימ וחלש אנא ,תינכותה םש תא עדוי והשימ
עטקה לש ומש .Just The Same ,ןושארה עטקב הרישה דיקפת לש בותכיש השעמל איה עטקב
.סר'תוו ןו'ג ףפותמה לש וירוגמ םוקממ קוחר אל ,סלייווב ןטק רפכ לע ססובמ

 

םירבעמה ןמ המכב בלתשמה ,ןמלוש ייר לש ריהמה רוניכה תא הלועפל סינכמ Mobile
,לילק םובלאל דחוימב חלצומ םויס .םיברועמה לכ לש רתויב םיקירבמה םיילטנמורטסניאה
.Interview ,ינשה םובלאב רבכ ונחנאו ,הלק הקספה .ןידעה קנעה לש ינצפוקו ןונש ,עשעשמ

 

תרושקתב וקלחב דקוממ ,טנאיי'ג לטנ'ג ישנא לש הריירקב ינימשה םובלאה ,"ןויאר"
םא .ב"הראב םהלש שיתמה תועפוהה בוביס ךלהמב בושו בוש ושגפנ הב ,תיחטישה תינקירמאה
םידוביעה .רתוי טושפו ינבצע ,ףעוז אוה "Interview"ש ירה ,ינצפוקו זילע היה Free Hand
הבושת אוה ,םובלאה םש תא אשונש ,ןושארה עטקה .האלהו םהמ הוולשה ,םייטוריונו םיעטוקמ
.תולאשה ןתוא תא הקהלה ירבח תא לואשל וקיספה אלש םיממעשמה םינייארמה לכל תחצינ
,החידבכ ,ךורעל םיכסהש (ךחוגמו) ינוידב ןויאר ךותמ םירצק םיעטקב רטועמ ולוכ םובלאה
חמשו ,הקהלה תא ץירעה ףילקטאס .Sounds יטירבה ןיזגמהמ Phil Sutcliffe יטירבה יאנותיעה
.סונייקואל רבעמ ויתימע לע ךחגל

 

.םהלש ןורחאהו ןושארה ייאגרה עטקכ הקהלה לש הנטקה הירוטסיהב םשריי Give It Back
תא עומשל דמחנ הזש תורמל ;יללכה לובלבה תא ריתסהל חילצמ אל ירטנצסקאה דוביעה
האיצי איה Design .םהל האימחמ הניא האצותה ,םישדח תונונגס םע תדדומתמ הקהלה
,וייח תא ץימחהש ןקז םדא לע ,ילוכנלמה טסקטה ;יתימא ףוריטב העוגנ ,תילרטאית תילאקוו
.ץימחהל אל .םייטוזקא השקה ילכ סומע ,יטוריונ דוביע םע הוודחב שגנתמ

 

ייח לע בכרהה לש ויתונולתב לפטמו בש טסקטה ךא ,המידק ךוליה הריבעמ Another Show
בור לש תינבצע הסריג ומכ ,רתוי וא תוחפ ,עמשנ רופיסה ;םיכרדב םיבולעה םירקורה לש בלכה
.אבש תמועלכ ךלוהש ,זולב גופס ,ביבח פופ ריש אוה Empty City םג .םדוקה םובלאב תוריציה
ןומזתב העיגמ העתפהה ךא ,תיתרגש הריצי לע תוזמרמ ילוא Timing לש תונושארה יצחו-הקדה
רוניכה םיבככמ םהב ,תוירוקמו ןורשיכ לש םירידנ תוצוצינ קסידה ןמ םיצפוקשכ ,האלהו 1:37
.הקהלב םיקירבמה תוחומה דחא ,ןמלוש ייר לש סאבהו

 

תמר .םיינזואה ןיב וו-ה'ז-הד לש בוט םעט הריאשמ ,I Lost My Head ,תמייסמה הריציה
לצא דימת ומכ ,ןידעו בכרומ ןושארה קלחה ;דימתמ ההובג םידילקהו לילחה ,הרטיגה לש הניגנה
ללגב רקיעב ,Three Friends םובלאה ךותמ Peel The Paint תא דואמ ריכזמ ינשה קלחה .רינימ
רמוא ינפשוחה טסקטה לבא ,רבד םוש םצעב ןאכ תשדחמ אל הקהלה .ינפקותה הרטיגה ףיר
.שארה לע תצק ונלפנ טושפ ,הזה ןיינעהמ הריירק תושעל ונווכתה אל ונחנא :םיניזאמל תוטשפב

 

.ושע םהש המ תושעל ליבשב ףרוטמ תויהל ךירצ :תחא הרושב ,טנאיי'ג לטנ'ג לש רופיסה הז
ולוכ קסידהו ,8/10 אוה Interview םובלאל ןויצה ,8.5/10 אוה Free Hand םובלאל ןויצה
תיישעת לש היצחל תחת הקחשנש ,תרשכומ הקהל לש הריירקה יהלשב םייונישה תא דעתמ
קורב רתויב תוללוהמהו תומסרופמה תוקהלה תחאב רבודמש תורמל .תימלועה הקיסומה
תויחטשמ לבס וקלחבו ,הברה שדיח אל רבכ תאזה הפוקתב םהלש רמוחהש רובס ינא ,םדקתמה
8.5/10 :ללוכה ןויצה .ינקירמאה םעטל ומצע תא םיאתהל הרטמב ,תמזגומ

 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com