חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Gentle Giant - The Missing Piece Gentle Giant
The Missing Piece

1977 Chryslis / 1993 Terrapin Trucking
Holland / UK
(36:29)
Blazemonger.com/gg
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/8/03

לורנקור ןיבו תומכחותמ תויסאלק תוקינכט ןיב בוליש ,טנאיי'ג לטנ'ג לש ןוחצינה תחסונ
אל םה ,םינשנו םירזוח תונויסנ תורמל .םימדוקה םהימובלא ללשב יוצימל העיגה ,יאקירמא
תא וקיפה ,בכרהה לש םיצירעמה להק תא ביחרהל ץמאמב .םידעצמל לגניס רידחהל וחילצה
היה אל םובלאה ,דחא דצמ :םיילקיסומה תואסיכה ןיב לפנש ,רתויב םיחינזה םהימובלאמ דחא
אל ,ינש דצמו ,קנאפהו קור-דראהה לש םילודגה םיבכרהה םע תורחתהל ידכ קיפסמ יביטקרטא
.הפוריאב םדקתמה קורה יבבוח לש םמעט תא םאת

 

םירצק םיעטק המכ תועצמאב (Punk-Rock) קור-קנאפה תיילע לא ביגהל התסינ הקהלה
Betcha thought we couldn't) ישילשה עטקב ,לשמל ,הז תא עומשל רשפא .הלשמ םימעוזו
רידחה הזה עטקב וליפא ,תאז םע .תונותמ תויקנאפ תויגרנא םע קור-דראה רצומ אוהש (do it
רשפא יאש םירבד שי .ולגרהכ ,ירטנצסקא רזייסיתניס ולוס לש תומימת תוינש 10 רינימ ירק
.םדא-ינבב ןאכ רבודמ ,תאז לכב .הארנכ ,גורהל

 

קזח עמשנ לילצה ,בוט תנגנמ הקהלה ,םידבוע 'םיבורג'ה .יפיכ םובלא אל הזש רמול רשפא יא
לש תויטסיאו'צאמה תויגרנאה םע בטיה רדתסמ ןמלוש קרד לש ינלוקה השגהה ןונגס .קדוהמו
ןיא קנאפה רנא'זב :יזכרמה ןברוקה אוה רינימ ירקש רכינ ,תאז םע .סר'תוו-ןמלוש בצקה תדיחי
ןמסניק ןלא תאמ רמאמ יפ לע ,ןמלוש ייר .ןלוסל הרטיגל רבוע סוקופה רקיע ןכל .םידילק טעמכ
לע ןנולתה אלו ,ותביבסב םיילקיסומ-םייתרבחה םייונישה םע בוט רדתסה ,קסידל ףרוצש
ןדילקכ ודמעמ .תיסיסב םידרוקא תנוכמ לש גוסל םואתפ ךפה ,ותמועל ,רינימ .תינונגסה הבסהה
.םובלאה לכ ךרואל טעמכ תרכינ תאזה תרעצמה המגמה .הוולמ תגרדל חנצ ליבומ

 

ירק .יעיבשהו ישישה םה הבוטהו הנשיה טנאיי'ג לטנ'ג תבנגתמ םהבש םידיחיה םיעטקה ינש
םיווקה םירזוח הבש ,As old as you're young תחלצומה הריציב רמזה דיקפת תא חקול רינימ
תועפשהה םג .תיסופיט טקנופ-הרטנוק תקינכטב ילאקוו גולאיד ללוכ ,בככל םיינופילופה
וליפא לבא .םידרוקאה ירבעמ לש יסיסבה הנבמב םג אלא םיאולוסב קר אל ,תוטלוב תויסאלקה
,םימדוק םימובלאב עשעשמו ינרפוזיכס טקפא ורציש תועיתפמהו תוירורהסה תוינפתה ,ןאכ
.ופוס דעו ותליחתמ ,יתרוסמ רתונ רישה לש הנבמה .ןיטולחל וגומנ

 

עיפוהל הכירצ התיהש הריצי ומכ עמשנ ,Memories of old days ,ןלוכמ ךוראהו יעיבשה עטקה
תונורכז ביטומב דקמתמ אוה :ןמז-רצוק לש םימעטמ הסנכנ אל לבא Three Friends םובלאב
רצחב םיקחשמ םידלי לש טקפא וליפא .הקהלה לש ישילשה םובלאל הפפכ ומכ םיאתמו ,תודליה
היינב ,תדהדהמ תילילח ,תוילמשחו תויטסוקא תורטיג ןיב חלצומ חיש-בר .תיעיברה הקדב עיפומ
הזה עטקב םיבצייתמ יביסרגורפה להקה לע םיבוהאה םיטנמלאה לכ – הטיווס-ינימ לש המישרמ
.שממ עיתפמ אל רבד םוש לבא ,הדוקפ םויב םילייח ומכ

 

ומכ םובלא לש (ןיזאמל םגו םינמאל םג ,םיכרפמה ךא) םיילותבה ךרדה ישופיחל האוושהב
טנאיי'ג לטנ'גש רבתסמ .םירמשה לע ירמגל םיאפוק הקהלה ירבח ןאכ ,Acquiring The Taste
ךוניח לש גוס :תילקיסומ תונקתפרה לש הבוצק הנמל היניזאמ תא ליגרהל ,לכה תורמל ,החילצה
.םיסעוכ תצק םה ,םהלש דראגנוואה תנמ תא םילבקמ אל םירוכמהשכ .יתוברת

 

עטק ליכמ ,(םיקוהיפל םרוג = קיהפמ) ידמל קיהפמ ובורש ,Winning ,ינימשה עטקה
םימיל םיעוגעג הלעמ םידילקל הרטיגה ןיב גולאידה ובש (3:36 ןומזת) ביבח ילטנמורטסניא
לבא ,בטיה-םימרוזו םיביבח םיפירה ,ריהמו יטגרנא (For Nobody) יעישתה עטקה .רתוי םיבוט
ןזאמש ימינפ קרפ-תת דחוימב רסח .תינסרוד רמול אלש ,תושיגר תרסח טעמ תיפוסה האצותה
םינוידטצאל ינחוכ לישבת ,Arena-Rock טעמכ הז .רתוי תמנפומ הרימאב תינסעכה המינה תא
,בזכאמו רצק םובלא םתוח אוה .לפרפ פיד וא Rush ומכ תוקהלל רתוי םיאתמ עטקה .ב"הראב
לכמ הדריו רכיה אלל טעמכ הינפ תא התניש ,תונקתפרהה רצי תא הדביאש ,הקוחש הקהל לש
7/10 :ןויצה .םירטסניימה לא הלקלקעה ךרדב םיידוחייה היסכנGentle Giant - Acquiring The Taste

Gentle Giant - Free Hand + Interview

Gentle Giant - In a Glass House

Gentle Giant - The Missing Piece

Gentle Giant - Octopus

Gentle Giant - The Power and the Glory

Gentle Giant - Three Friends

Gentle Giant - ZDF Live Video
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com