חזרה לעמוד ראשי

Gentle Giant Octopus - זו העטיפה הבריטית - העטיפה האמריקנית מציגה תמנון בתוך צנצנת Gentle Giant
Octopus

1973 CBS Records
UK
(34:06)

Blazemonger.com/gg

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
6/12/03

םגופ טנאיי'ג לטנ'ג לש יעיברהו ישילשה םמובלא ןיב תילקיסומה הקפהה תמרב םוצעה לדבהה
ן'זיוודא) ןפלוא ותואב טלקוה Three Friends םובלאהש תורמל .רחואמה תא גרדשמו םדוקב
לעופה ןיב לדבהה ומכ לודג םהיניב יגולונכטה רעפה ,Octopus ומכ (1972) הנש התואבו (ןודנולב
םישנא השולשל רקיעב עיגמ לילצה תוכיא לע טידרקה .דטיינוי רטס'צנמו םיציצמח-הוונ
.גנאי ף'ג פייטה ליעפמו סירומ ףילק 'גנירטסמ'ה יאנכט ,טנשאר ןיטרמ ןפלואה יאנכט :םיינומלא
.יטירב םדקתמ קור לש תללוהמ הקיסאלקל ךפה הזה םובלאהש אלפ אל

 

ירבח ורפתשה המכ דע שיגרהל רשפא (The Advent of Panurge) הנושארה הריציב רבכ
שדחה שכרה ןקחש ,סר'תוו ןו'ג לש ףופיתה .רומיגו הטלקה ,דוביעל עגונש המ לכב הקהלה
קדוהמ םלועמ היה אל הקהלה לש יתצובקה עוציבה .םייח-אלמ עמשנ ,בכרהה לש חלצומהו
.תוייניפוא תוירורהס תואיצי המכ ללוכ ןיידע ןחלהש תורמל ,םוקמב קוידב לפונ ות לכ .רתוי

 

עפשומש םדקתמ קורל תיסאלק המגוד איה ,Raconteur Troubadour ,הינשה הריציה
.הפוריא לש םייניבה ימימ תראופמה םירודבורטה תשרוממו ,ילגנאה קוראבה ןונגסמ תוקומע
רוניכה תניגנב הנמאנ תופתוש תאצומ ,רומזיתהו דוביעה ףשא ,רינימ ירק לש תילמרופה הלכשהה
ייח לע תפסלפתמ איהשכ ,םצעב ,המצעל הקהלה תסחייתמ ןאכ םג .ןמלוש ייר לש תקיודמה
,תרוסמה בטימכ .םיימוקמ םיבשותה לש םהידסח לע ןעשנו םוקמל םוקממ ענש ,דוונה ןמאה
הרצוצח םע ,תועיתפמ תוינפת רפסמ סוחדל 3:03 דעו 1:48 ןומזת ןיב הקהלה ירבח םיחילצמ
.הנחלהל רפס תיב טושפ :דיגהל המ ןיא .(ןמלוש ייר) רוניכו (רינימ) ול'צ ,(ןמלוש פיליפ)

 

,ןכ) ימאק רבלא לש םייתורפסה ויגשיהמ העפשוהש ,A Cry For Everyone ,תישילשה הריציה
ןירג יראג לש הרטיגה .יתמצועו חושק דוביעמ תינהנ ,(רזהו רבדה לכ םע הזה יתפרצה ףוסוליפה
בצמב הקהלה תא תספות תחבושמה הטלקהה .'גייפ ימי'ג לש וז ומכ תצק םשו הפ תעמשנ
הרוצב בלתשמ אל רינימש ןוכנ הז .םעפ-יאמ םימישרמו םילודג םיעמשנ םיברועמה לכו ,ןייוצמ
ללרוטמה םויסה לבא ,ידמל תוהומת תורוש המכ טברשמו ,דבכה יקורה טסקטנוקב תילאידיא
.(3:50 ןומזת) לכה תא הווש

 

ךא) הנממ תירלופופ .הקהלה תודלות לכב רתויב תמסרופמה ילוא איה ,Knots ,תיעיברה הריציה
טנאיי'ג לטנ'ג העיגה ןאכ ךא ,וידרב ןמזה לכ תעמשומש Kites הדאלבה איה (תיביסרגורפ-יתלב
שי ,תוקד עבראב ןאכ םישוע םהש המ .ינומרהו ילקאוו ,ילאוטסקט םוכחת לש השדח הגספל
רבעמ ,בבושו םכח ןופארביו ולוס ,םילבלבמ הלפאק-א יעטק :םלש םובלאב ושע אלש תוקהל
.קפס אלל ,ןיינעמו רזומ .יטסילאירוס ןונגסב עשעשמ ןומזפו דיחפמ ינופמיס

 

,תישימחה הריציב אוצמל רשפא הקהלה ירבח לכ לש םייטמתמה עוציבה תונורשכל החכוהה תא
קנאפה יבבוח תא םג ענכשל לוכיש ,The Boys In The Band קירבמה ילטנמורטסניאה עטקה
ןמז עיקשהל תונוכנה ,הקיסומה תבהא לע הלאה ה'רבחב אנקל קר רשפא .רתויב םיעבשומה
והשימש תיליל תינכותל החיתפ תניגנמכ טעמל ,וידרב םעפ-יא עמשויש יוכיס ןיאש עטקב ץמאמו
םירזייסיתניסה לש םיעבשה-תונש-ךכ-לכה לילצה .הילע טידרק םוש הקהלל ןתיי אלו בונגי
תרשפאמ תצצונה תילקיסומה הקפהה ךא ;עטקל תקהבומ ךיראת-תמתוח קינעמ םייגולנאה
.םהל עיגמש ומכ עמשיהל םירבחל

 

ינכטה תווצהו המבה ילעופ) "זידאור"ל הבהאב תשדקומ ,Dog's Life ,תישישה הריציה
,ידמל החינז הריצי וז ,םיעשעשמ הניגנ ילכב ביבחה שומישה תורמל .הקהלה לש (תועפוהב
.בלכ לש םייח םה 'ידאור'ה לש וייחש ןיבמ אל דחא ףא :טושפ רסמ ריבעהל הדעונש

 

,רינימ ירק .הנידע תיטנמור הדאלב איה ,Think Of Me With Kindness ,תיעיבשה הריציה
דוביעהו ןחלה .(אחינ לבא ,םשו הפ ףייזמ םגו) הרתי תונשייבב התוא רש ,ןנוחמה ןדילקה
קר .יתרוסמ ילטנמיטנס פופ ומכ טעמכ עמשנ רישהו ,לורנקורה םלועמ ןיטולחל טעמכ םיקתונמ
ןקיטנמור דועב רבודמ אלש ךכ לע הדיעמ לבוקמה הנבמה לש (1:48 ןומזת) תימואתפה הריבשה
עטקה ,יטננימודה דנומאהה ןגרוא ללגב ילוא .םיטיהלה דעצמב בוט םוקמ שפחמה עצב-באת
.הניחלמ התיה םוראה לוקורפ תקהל אקוודש והשמ ומכ רתוי עמשנ

 

,הקהלה לש הכרדכ ,(השעמל ,םיסופוא הנומש = סופוטקוא) תמייסמהו תינימשה הריציה ,River
ןוזיא לש גוס הז .תיסופיט תיגורפ תויטנגלא ןיבו םייטסיאו'צאמ םייזולב םיפיר המכ ןיב תבלשמ
ןמלוש ייר לש יזא'ג-יסאלקה ןוויכה ןיבו ,ןירג יראגו ןמלוש קרד לש ינקירמאה ןוויכה ןיב אירב
לש קזחה יממעה ןווגה רואל ,הקירמאב הקהלה התכזש החלצהה תא ןיבהל רתוי לק .רינימ ירקו
.(?ירטנאק רמא והשימ) ןירג לש האוו-האווה תרטיגו ינמלושה רוניכה

 

התיה (1990) הנושארה קסידה תסרג םגו ,ידמל בוט היה ליניוה טילקת לש דנואסהש תורמל
(Repertoire תינמרגה 'ראוטרפר' תרבח לש רטסמירה תסרג תא שפחל ץלמומ ,הריבס
תונהל הקהלה יצירעמ וכזש דע םינש 33 ורבעש לבח .2006 ףוסב קר רואל האציש Records)
.תמאב בוט דנואסמ

 

ידוחיי חור-בצמ גיצמ ,תרחא היצקנופ אלממ עטק לכ ובש ,קיודמ ךא ידמ רצק םובלא אוה סופוטקוא
תורכיהה תא ליחתהל םלשומה םוקמה הז .טנאיי'ג לטנ'ג לש ינוג-ברה היפואב םיוסמ ןפ ףקשמו
תיפוסה האצותה .ןמזה ןחבמב תדמוע הרישעה תילקיסומה הקפההש ללגב דחוימב ,הקהלה םע
תא ריתסמ אלש ,םינפ-ריאמו יטסירומוה ,ימיטפוא ,יתודידי ,ינכייח םדקתמ קור איה
9.5/10 :ןויצה .ךכש בוטו ,הרתי תוניצרב ומצע תא חקול אל םג לבא ,וירושיכו ויתונמוימ
טנאיי'ג לטנ'ג לע תוירבע תורוקיב דוע

Acquiring The Taste

Free Hand + Interview

The Missing Piece

The Power and the Glory

Three Friends

ZDF Live Video
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com