חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gentle Giant
In A Glass House

1973 Vertigo / WWA 2000 Alucard Music
UK
(58:04)
blazemonger.com/gg
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/1/03

םדקתמה קורה תוקהלמ תחא ,(GG ןלהל) טנאיי'ג לטנ'ג תקהלש םיעדוי אל םישנא ידמ רתוי
םע הל העריאש הבוצע תירקת ללגב לכה .הזה םובלאה תא הטילקה ללכב ,הירוטסיהב תומכחה
בריסו ,'ירחסמ אל' רמוחב רבודמש טילחה 'היבמולוק' לש ינקירמאה ףינסה :םיטילקתה תרבח
אל חילצה אוה הפוריאב .תורחא תובר תוקהלו GG לש ירקיעה דעיה להק ,ב"הראב ותוא איצוהל
הממ הברהב תונטק תויומכב לבא ,דבלב אובייכ רכמנ אוה ב"הראב .ידמ ןטק היה קושה לבא ,ער
.הכלהכ םש ץפומ היה םא רכומ היהש

 

השוחנ התיהו ,יתגרדה הארמה לולסמב הקהלה התיה הבש הפוקתב טלקוה 'תיכוכז לש תיבב'
לבא ,הבטימב עמשיהל םיבר םיצמאמ העיקשה איה .תויביסרגורפה היתותימע ומכ לודגב ץורפל
רישב רעוס ןופרביו ולוס תוסינכמ קור תוקהל המכ) הזועתהו םוכחיתה לע רתוול הנכומ התיה אל
הזו .רישיה הנומימבו הקהלה םעטמ ,הריבס הרודהמב םובלאה אצי 2000 תנשב קר (?ןושארה
.סונוב יעטק ינש תפסותבו ,תרפושמ תוכיאב ,בורקמ ותוא ןוחבל דואמ בוט ןמז

 

ורתונ םידוביעה .(םיחא םה ,ןכ) ןמלוש יירו ןמלוש קרד ,רינימ ירק דחיב ובתכ הקיסומה תא
םה ישילש עגרו ,םימנמנמ םה ינש עגר ,םינוויכה לכל םיצפוק םה דחא עגר :םייתיזזתו םיימניד
רומוהה שוח .תוזירזב םימלענו םיעיפומש םייופצ-יתלב םיאולוסו םילקשמ ייוניש ןיב םינרמתמ
עזעזל םיאב םהש ללגב אל הז .םידגונמ חור יבצמ ןיב םיריהמ םירבעמב ןייפאתמ םהל ינייפואה
.םמעשמ הז הרגיש :תרחא דובעל םילוכי אל טושפ םה .םיניזאמה תא

 

.הזכ וק ןחבאל השק ןאכ ,יניצר יטמרד טפסנוק לע רבדל רשפא היה Three Friends םובלאב םא
הקהלהש ןועטל וליפא רשפא .הבית לכב תירשפא המכסומ לכ רובשל הסנמ רינימ וליאכ המדנ
שגרל הדיפקה Queen ומכ הקהל דועב .תמא ןמזב ,ומצע םדקתמה קורה לש תואשילקה לע תכחגמ
ויצירעמ תא ףוחסל ףקותב ןאכ ברסמ 'ןידעה קנעה' ,תוזילע תוידורפב שומיש ךות היניזאמ תא
לומ לא ינריעו עוגר ראשיהל הפוצ/ןיזאמה בייח ןותנ עגר לכב .םייסיסב םירצי לש תלוברעמ לא
.תוברה תויוחתפתהה

 

חתמה .ששה ךותמ רתויב הקזחה הריציה אוה םובלאה תא םתוחה אשונה-ריש ,יתעדל
ןיבו (ןמלוש קרד לש הריש םע) ינחוכ ינקירמא לורנקור לש םיטעוב םיפיר ןיב ילקיסומה
יעטק ינש .בכרהה תלודג תא תצמתמ ,(רינימ ירק לש הריש םע) ינשייבהו יסאלקה טקנופרטנוקה
לש דחוימבו) הקהלה לש םילועמ םירותליא המכ םיללוכ ,וז הרודהמל דחוימב ופסונש ,סונובה
םייטגרנאו םיחמש רתוי הברה םיעמשנ םה המבה לע .הינמרגב היח העפוהב (ןירג ירג טסירטיגה
.(תינמרגב ,'הבר הדות') 'ןייש הקנד' להקל רמוא ןמלוש קרד תא עומשל דחוימב קיחצמ .ןפלואבמ

 

םיאקיסומ קר .סמונמו ןנוצ םג ךא ,ףרוטמ ךכ לכ רומוה שוח םע הקהל תאצל הלוכי הילגנאמ קר
ךרד םיצפוק ךאבו סקירדנה ובש בנועמ סקרקל ותוא ךופהל ,זולבה תא תחקל םילוכי םיטירב
'תיכוכז לש תיבב' ילוא זא .לייטקוק תביסמב םידרול ומכ םידבוכמ עמשיהל ןיידעו ,רעוב קושיח
םובלא והז ןיידע לבא ,('םירבח השולש' וא 'סופוטקוא' ומכ) םירחאמ 'יסאלק' תוחפ תצק עמשנ
8.5/10 :ןויצה .הנש םישולש ירחא םג ,ללכ ןשייתה אלש דואמ בוטטנאיי'ג לטנ'ג לע תוירבע תורוקיב דוע

Acquiring The Taste

Free Hand + Interview

The Missing Piece

Octopus

The Power and the Glory

Three Friends

ZDF Live Video
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com