חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gong - You Gong
You
1974 Virgin Records
UK
(44:35)

PlanetGong.co.uk

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
28/1/03

חריה לע ןירדלואו גנורטסמרא לש תירוטסיהה התיחנה תובקעב חתפתה 'קור-סייפס' חנומה
ירפס :ברעמה תוברתב םידקת-תרסח תויתריצי לש רידא ץרפל םרג עוריאה .םישישה תונש ףוסב
ללחב לורנקור עמשנ ךיא ןיימדל וסינ םיבר םינמא .הקיסומ םגו תיפוסוליפ תוגה ,ינוידב עדמ
םע ,וז הפוקתב החתפתה תיצולחה תינורטקלאה הקיסומה ;םישדח םילילצ חתפל ולחהו ,ןוציחה
לש דוסיה יוק לכ תא תוינניחב םיגדמ You םובלאה .הזה-םלועה-ןמ-אלש םיטקפא לע שגד
,ןלא דיויד :יסאלקה יגנוגה בכרהה לש רתויב לודגה ינפלואה גשיהה והז ,יתעדל .'קור-סייפס'ה
.'תיימס יליגו ןלרומ רייפ ,ברלאמ היידיד ,טלואה קיימ ,גאליה ביטס ,ידארי'ז טקימ ,קיילב םיט

 

אל תילגנאב לבא Radio Gnome םיבתוכ) 'םונ וידר' תייגולירט ךותמ ישילשה קלחה אוה You
,םיבוט םה 1973 תנשמ Angel's Egg-ו Flying Teapot ,םימדוקה םיינשה .(י'גה תא םיאטבמ
,ןלאל תרשפאמ תילדכיספה הריוואה .רתוי הבוט וליפא You לש תילקיסומה הקפהה לבא
תקפסמה (ןלרומ-טלואה) תיטגרנא בצק-תדיחי תעפעפמ תחתמשכ ,רישלו רברבל ידארי'זו 'תיימס
ןיב ךוותמ קיילב .ולש םידהדהמה רותליאה תונורשכ תא יבמופב ןיגפמה ,'גאליה רמל ןתיא סיסב
ידכל ןורטולמה לש ומש תא תוועמ אוה םיטידרקב) םיפפועמ םירזייסיתניס תרזעב תוצובקה יתש
לא םילילחו םינופוסקס ףיסומ ,דחוימב יזא'ג רוחב ,ברלאמ .(ביבח םילימ קחשמ ,Mellowdrone
.ההובג היצולוזרב םלוכ תא תספות תחבושמה הטלקהה .סקימה

 

טפטפמו המבה תמדקב אצמנ ןלא ,םיפחוס םירותליאו 'םיבורג'ב םיקוסע אל םיאקיסומה רשאכ
אוה המל ןיבהל השקו קסידל תופרוצמ אל םילימה לבא ,יתודידיו יטפמיס ולש לוקה .ותאנהל
לע םייטסילאירוס םיטסקט רזפמ אוהש חינמ ינא ,גנוג םע תמדקומ תורכיה ךותמ .ןווכתמ
ינמלוח גולאיד להנלו ,קיחצהל חילצמ םג אוה ןיבל ןיב .םיבכוכו תומולח ,ללחב תויוזה תויומד
.('רוביגה ספא') Zero The Hero ,איצמהש תומדה םע

 

תילקיסומה התלוכי תא ןאכ הצממ גנוג, ידוחיי לילצ שבגל םיניינעמ תונויסנ רפסמ רחאל
,יתצובק ץמאמ תמאב הז .םירחאל עירפמ אל ךא ,ידעלב דיקפת אלממ הקהל-רבח לכ .האלמה
םירחואמ קור-סייפס יבכרה לע עירכמ ןפואב עיפשה הזה םובלאה .'םיבכוכ' לש וגא יקבאמ ילב
."הירופוי גניטלמ" וא "סלקטנט קירזוא" ומכ

 

,יסייפס-ילרטאית-ילדכיספה וקהמ וקחרתה ('גאליה אללו ןלא אלל) גנוג תקהל לש םיאבה םימובלאה
לש הקהל דימת ויה גנוג .הקהלה לש םיילטנמורטסניא-םייטסינ'זויפה םיביכרמה קוזיח תבוטל
הז ,גנוג תא ריכהל םיצור םא לבא .בוט תוחפ טעמ ודקפית ןפלואבו ,תוינוגסס תויח תועפוה
8.5/10 :ןויצ .ליחתהל םלשומה םוקמה
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com