חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gotic - Escenes Gotic
Escenes

1978 Fonomusic Records
Spain
(37:09)

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
20/9/03

קור גיצמ (תילגוטרופ – םינעוטה שי) תידרפסה "קיתוג" תקהל האיצוהש דיחיה םובלאה
בכרהה חסונב ךר יניטל ן'זויפ ןיבל למאק ןיב רידנ בוליש ריכזמש ,םימחו ידולמ םדקתמ
,יטנגלאה דצה לילח ןה ,הארנכ ,וללה תויצאיצוסאל תוביסה .Return To Forever ינקירמאה
.תכרובמה תילטנמורטסניאה הייטנהו םיכרה זדור-רדנפה ידילק ,תוירו'זאמה תוידולמה

 

,םילימ לוטנו תינוניב לילצ תוכיא לעב ,יסחי ןפואב רצק ,הגשהל השק םובלאב רבודמש הדבועה
השיג גיצמ אוה ,תאז םע .הקיסומה תויונחב דחוימב שקובמ אל טקייבואל ותוא תכפוה הארנכ
וכותמ םיחיגמ םעפ ידמ .תויניצ לש גוס לכמ הייקנ ,תיסאלק ,הנוגה ,העונצ ,הקיסומל תינטירופ
יהוז ןובשח לש ופוסב ךא ,תיאפוריא-ברעמ הריציב רבודמש שיגדהל ידכ ,םייממע םיביטומ המכ
חולצל םהל תעייסמ םיברועמה לכ לש תויזואוטריוה .םימרזו תונונגס ןווגמ לש תינגומוה תבורעת
.ןדועמ רומוה לש םיסיסר המכ וליפאו תויעגר תוקרבה ,םימכחותמ םירבעמ המכ םולשב

 

.תירבעב הז תא םיאטבמ ךיא עדוי אוה קרו ,Jep Nuix אוה ןלילחה .דצה-לילח אוה םובלאה בכוכ
אוה ידמ-םיכרה םיעגרב .תוריהבבו תוריהמב חסנתהל לגוסמו ,המר דיב ולש ילכב טלוש אוה
היזיוולטה לש היצמינא תוינכותל לוקספ חסונב "ידמ הדומח" הקיסומל בכרהה תא ליבומ
ידרו'ג ןדילקה .םיחלצומה םינחלל תוירילו קמוע ףיסומ אוה םיעגרה בורב ךא .תידומילה
םיטקפאו תוריהמ יליגרת תרזעב ברברתהל הסנמ אל ,הפי הדובע השוע אוה םג וידירפאליו
םייגטרטסא תומוקמב .ליבוהל לילחל ןתונו ,סקימה לע טלתשמ אל םג אוה .םיסואמ םיזתנוסמ
.םיינמלוח םיאולוס םע ,השיגר תילמשח הרטיג םג העיפומ

 

וז איה ,תוקד רשע ךרואב ,Historia d'Una Gota d'Aigua ,תמייסמה תיעיבשה הריציה
ילקיסומ ביטומ תטברשמה ,תיסאלק הרטיגב תחתפנ איה .ןיזאמה לש ונורכיזב בטיה תטרחנש
טרסמ :והשפיאמ תרכומ תעמשנ הניגנמה ,המ םושמ .הילא ףרטצמש לילחה ףותישב םיסקמ
הקיסומ לש הכרד וז ילואו .חדינ ץורעב תילרוטספ היזיוולט תינכותמ ,ןטק יאפוריא עונלוק
עטקה .ךתודליב ,ךנוימדב ,ךחומב ,ןכל םדוק התוא תעמשש בשוח דימת התא :תיתימא תיסאלק
.תדלקמהו רבכעה תרזעב וירחא שפחל הבוט הביס קפס אללו ,םובלאה תגספ אוה הזה ןורחאה

 

לזמ .ןיטולחל חכשנו טעמכש ,טושפ אל ךא יביאנ םובלא תויטנגלאבו ךורב תמייסמ "קיתוג"
היה םא .תשרב תויונחה ןמ ןיטולחל המלענ אל ןיידעו 1988 תנשב רואל האצי קסידה תרודהמש
ןכתיי ,הריבס הצפהב ,סונוב יעטק המכ ףוריצב ,תעקשומ רטסמיר תרודהמב רואל אצוי םובלאה
.םיעבשה תונשמ ךר םדקתמ קורו קלופ-גורפ ירחוש ברקב רתוי שקובמו בוהא טירפל ךפוה היהו
8/10 :ןויצה .ןזואמו שיגר ,ינצפוק ,דומח טלחהב אוה לבא ,ינשדח וא/ו ינכפהמ אל אוה 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com