חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gryphon
Red Queen To Gryphon Three + Raindance
1973 + 1975 Transatlantic Records
1997 Castle Communications
UK
(79:32)
Gaudela.net/gryphon

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
6/5/03

היה בכרהה גיהנמ .1973-1977 םינשה ןיב םימובלא השימח :הרצק התיה "ןופירג" תקהל לש הריירקה
אוה .ןודנולב הקיסומל תיתוכלמה הימדקאב ראות םייס טעמכש ,יווראה דר'ציר טסילטנמורטסניא-יטלומה
רוצי אוה ,םתעדי אל םא ,ןופירגה .דסומה ותואמ חרב ,בכרהל ורבח ,דנלאג ןאירב םג :דיחיה היה אל
תודלקמ לש בחרנ ןווגמב המר דיב טלוש יווראה .רשנ לש שארו םייפנכ ,הירא לש ףוג ןיב בלשמה יגולותימ
.יסאלקה יטירבה םדקתמה קורה לש עונצה ןואיתנפה רבע לא ןופירגה אירמה ותוכזבו ,הפישנ ילכו

 

הזה ינצפוקהו זילעה לילצה לא .יסופיט ילגנא קלופ בולישב ,קוראב תקיסומב גופס ןופירג לש ןונגסה
תא ןופירג הממיח ,האישב .תנסורמ היגרנא תבורעתל םיקינעמה ,תיסחי-םינידע םייקור םידוביע םיפרטצמ
יבחרב אציו לודגה דובכל הכז וליפא ,Red Queen To Gryphon Three ,רתויב בוטה המובלא .Yes תקהל
םשב בוט-תוחפ םובלא םג וכותל סחדש קסיד 1997 תנשב האיצוה Castle תרבח .הילגנאל ףסונב ,ב"הרא
,ןושארה .םינושארה םימובלאה ינש תא רחא קסיד יבג לע האיצוהש רחאל ,('םשג-דוקיר') Raindance
.אוה םג ץלמומ 1974 תנשמ ('תוצח-תוירטפ') Midnight Mushrumps ינשה ךא ,רגוב-אל טעמ אוה Gryphon

 

אוה .הלועמ לילצ תוכיאב טלקומו דפקומ ,זילע ,ימניד ,(םילימ ןיא) ןיטולחל ילטנמורטסניא אוה Red Queen
וא תוינבגע ףוטחל ילב ןוסאב םע המב לע תולעל רשפא היה הבש ,לורנקורה ייחב תימיטפוא הפוקת ףקשמ
קחשמ לש גוס םיגיצמ םיעטקה תעברא .הרצק המיגדב ישילשה עטקה ןמ ןאכ םשרתהל ןתינ .הריב יקובקב
לש דחוימה לילצה תא .םיילקיסומ םיביטומב לבוקמ יטסיציסאלק לופיט ךות ,ןיזאמה םע ילקיסומ טמחש
,(Crumhorn) ןרוהמרקו תילילח ,(Bassoon) ןוסאב ומכ םייאפוריא הפישנ-ילכל רקיעב סחייל רשפא ןופירג
.תרטקמו ןופוסקס ,תילילח ןיב בוליש ומכ הארנש רזומ הפישנ-ילכ

 

דיעמ הנבמה .לבלבתהל ילב תוכורא תוריצי ןיחלהל םיינשל הרשפיא יווראהו דנלאג לש תיסאלקה הלכשהה
תקינכט ,הינופילופב ןיחבהל רשפא םשו הפ .היינשה הנזאהב רבכ תוטילק תוידולמהו ,ןויסנו תולשב לע
רבחתהל ולכוי תיריא הקיסומ יבבוח .טלוב הביתכ ןורשיכ לע םג (הזה הרקמב) הדיעמה תבכרומ הנחלה
הקפהה לע טלתשהל היגולונכטל תתל אלש הייטנהו םילולצה םידוביעה ,תוירפכה תוניגנמה לא תולק-רתיב
ילכ םע חותפ חיש-וד םייקמ אוהשכ דחוימב ,ידמל ירוקמ ילרבוא דיויד לש ףופיתה ןונגס םג .תילקיסומה
ןיטולחל טעמכ יקנ םג אוה ,תאז םע .תויניצ לש בבר לכמ ירמגל יקנ ולוכ םובלאה .םיריהמה הפישנה
שגפמב םייתסמ םובלאה .יאפוריאה םדקתמה קורה תא ןייפאמה ,דחוימב ילירטס טנמלא ,תויזולב תועפשהמ
.םייתרוסמה הפישנה ילכו םיינרדומ םירזייסיתניס ןיב יטמרד

 

הגיסנ לע הארמ אוה .תבזכאמ לילצ תוכיאב ךא ,רתוי רחואמ םייתנש טלקוה (Raindance) ינשה םובלאה
תרטיג םע ,םיפי םיעגר המכ ללוכ אוה ,תאז םע .ומצעב חוטב תוחפ עמשנו ,ילאקווה פופ-גורפה ןוויכל הלק
הריציה תא בויחב ןייצל שי לוקוטורפה םשל .Gentle Giant תא םיתעל הריכזמש ,הביבח ןשרוטסיד
ביטומ לש האלנ-יתלב חותיפ הגיצמהו ,תוקד 16 הכרואש ,Ein Klein Heldenleben ,תמייסמה תיביסרגורפה
םינונש סאב ידיקפת ,תילילחו דצ-לילח לע םיעקשומ םירותליא ,תינופילופ הנחלה ךרד דומח ילקיסומ
םינכרצה תבוטל בידנ דעצ אוה תחא הליבחב םימובלאה ינש תא זוראל ןויערה .םיינוגבר םידוביעו
8.5/10 :ןויצה .הזה שודגה קסידה תא ץימחהל םוקיב הביס םוש ןיא .םיששורמה
 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב2015 - היח העפוהב ןופירג

...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com