חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Happy the Man - Crafy Hands 1978 Happy The Man
Crafty Hands

1978 Arista Records
1999 One Way Records (Remaster)
USA
(41:37)
HappyTheMan.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
21/5/03

תחא ,'ןמ הד יפה' לש העונצה הקופתה וז ,דבלב םיימשר םימובלא ינשו תוליעפ תונש עבש
רואל ואצי רבכ ,בוצעה הקוריפ זאמ .תומסרופמה תוינקירמאה םדקתמה קורה תוקהלמ
דעתמו Cuneiform תרבחב 1990 תנשב אצי ,Beginnings ,ןושארה .המש תחת םיפסונ םימובלא
תחת 1978 תנשמ היח העפוה ,ינשה .1974-1975 םינשב הקהלה לש תמדקומה התדובע תא
יעיברה .ןיטולחל הלישבה אלש טפסנוק-תריצי גיצמ ,Death's Crown ,ישילשה .Live תרתוכה
ןפלואה םובלא םג ךא Better Late... תרתוכה תחת אציו 1979 תליחתב טלקוהש 'ומד' קר אוה
ןור :ףפותמה אוה דיחיה לדבהה ;םתמרב םיהז טעמכ ("תוימומרע םיידי") ינשה הז םגו ןושארה
.עונצה קב קיימ תא תא ףילחה יטמרדה לדיר

 

םישטולמ םידוביע (א :םייזכרמ םיטנמלא ינשב ,יתעדל ,הנומט Happy The Man לש התלודג
ןורשיכה תא .(Kit Watkins) סניקטוו טיק ףשאה לש ודיצמ תנמוימ םידילק תדובע (ב םייקנו
םע וכרד תא םייסש ירחא חתיפש הריירקה איה ךכל תודעו ,תחקל רשפא יא סניקטוו לש ינכטה
ןב לש תילקיסומה הקפהה םג .(למאק תקהל לש תועפוה בוביסל ףרטצה 1979 תנשב) הקהלה
תושעל םהמ שרד םימעפלו ,ףוס ילב הקהלה תא ןחטש ,טסינויצקפרפו ימומרע רוחב) טוקס
םוחתב :הרוצ םושב תינכפהמ אל ךא ,דימתכ תיזוידנרגו המישרמ (עטק ותואל םיקייט 20-30
טיק לש תונמאנה וידיב רופיש רבע דנואסה .הפוריא ירחא הרגיפ דימת הקירמא ,םדקתמה קורה
.1999 'טפסב רואל ואצישכ ומצעב םירטסמירה לע חקיפש ,סניקטוו

 

תוריהמב תמייתסמ ךא ,11/8 לקשמב (Service With A Smile) לודג "גנבז"ב חתפנ םובלאה
ישגר ןוזיא לע הרימש ךות ,הערפה אלל םימרוז םיעטקה ראש ;לבחו ,קימעמ חותיפ אלל הבר
חתפנ Steaming Pipes ;ינוג-ברו ימניד Ibby it is ,םמעשמ אל ךא ךר Morning Sun .לבוקמ
הרטסקרוא ונשיווהמו ןילפלקמ ןו'ג ןונגסב הנחלהל םשמ ץפוקו ,ידרפס ןווגב טנאיי'ג לטנ'ג ומכ
.(הארנכ ,ינקירמא םדקתמ קור בכרה לכ לע טעמכ דואמ עיפשהש בכרה)

 

ריש תבוטל ילטנמורטסניאה ףצרה תא תעטוק ,Wind Up Doll Day Wind ,וירחאש הריציה
ןמ חיגמ דימ ;ביבחו ינרמש ןחל תבוטל המרדה תא עיגרמ Open Book .תוינפת-ברו דומח ילאקוו
םייסמה עטקה .דוקרל וליפא רשפא ותואש ,ריהמהו זילעה I Forgot To Push It עטקה םיללצה
.היופצ ךא הנטק העמדב םיניזאמה ןמ דרפנו ,הגונו יטמרד (The Moon, I sing)

 

רכמנ אל םובלאה :הביסה .הזה םובלאה רחאל תוגרדמה לכמ הקהלה תא הקרז 'הטסירא' תרבח
,ךכ רחא בר ןמז ;הקהלה לש הכרד םויסל םג איבה םיטילקתה תרבח םע הזוחה םויס .ופיצש יפכ
,שדח םובלאו (2000 טספרינ לביטספב העפוה) עיתפמ דוחיא לע הקהלה העידוה ,2000 תנשב
הנזאהב .קרפתהל הקהלל םרג זילעו בטיה-קפומ ,ביבח ךכ לכ םובלאש לבח .לעופל אצי םרטש
;ונממ תנרוקה תוזילעה תא ובהאיו םיבהוא ,ובהא םיברש חינהל ריבסו ,רדהנ עמשנ אוה תיחטש
(ימעטל) תיפוסה האצותה ,םיצצונה םידוביעהו םיטילקה םינחלה ,דפקומה רומיגה תורמל ךא
,תעצעוצמ םיתעל ,תינייקח םיתעל ,םוקמב תכרוד ,הפוריאב תורחא תוקהלל סחיב הדודר
8/10 :ןויצה .תצלואמ טעמכ הרוצב תעצובמו 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com