חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Happy The Man 1977 Happy The Man
Happy The Man

1977 Arista Records
USA
(49:30)
HappyTheMan.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/8/03

(הקהלה לש ינשה םובלאה לע תרוקיבה ךותמ החוקל המדקהה)

תחא ,'ןמ הד יפה' לש העונצה הקופתה וז .דבלב םיימשר םימובלא ינשו תוליעפ תונש עבש
רואל ואצי רבכ ,בוצעה הקוריפ זאמ .תומסרופמה תוינקירמאה םדקתמה קורה תוקהלמ
דעתמו םרופינויק תרבחב 1990 תנשב אצי ,Beginnings ,ןושארה .המש תחת םיפסונ םימובלא
תחת 1978 תנשמ היח העפוה ,ינשה .1974-1975 םינשב הקהלה לש תמדקומה התדובע תא
יעיברה .ןיטולחל הלישבה אלש טפסנוק-תריצי גיצמ ,Death's Crown ,ישילשה .Live תרתוכה
ןפלואה םובלא םג ...Better Late תרתוכה תחת אציו 1979 תליחתב טלקוהש 'ומד' קר אוה
טעמכ ("תוימומרע םיידי") ינשה הז םגו (1977 תנשב רואל אציו 1976 ףוסב טלקוהש) ןושארה
.םתמרב םיהז

 

םישטולמ םידוביע (א :םייזכרמ םיטנמלא ינשב ,יתעדל ,הנומט Happy The Man לש התלודג
תא .(Kit Watkins) סניקטוו טיק ףשאה לש ודיצמ תנמוימ םידילק תדובע (ב באכ ידכ דע
תא םייסש ירחא חתיפש הריירקה איה ךכל תודעו ,תחקל רשפא יא סניקטוו לש ינכטה ןורשיכה
תילקיסומה הקפהה םג .(למאק תקהל לש תועפוה בוביסל ףרטצה 1979 תנשב) הקהלה םע וכרד
פמרטרפוס ,יאוב דיויד ומכ םילודג תומש םע דבעש טסינויצקפרפו ימומרע רוחב) טוקס ןק לש
םיקייט 20-30 תושעל םהמ שרד םימעפלו ,ףוס ילב הקהלה תא ןחטש (הרטסקרוא ונשיווהמו
,םדקתמה קורה םוחתב :הרוצ םושב תינכפהמ אל ךא ,דימתכ תיזוידנרגו המישרמ (עטק ותואל
חקיפש ,סניקטוו טיק לש תונמאנה וידיב רופיש רבע דנואסה .הפוריא ירחא הרגיפ דימת הקירמא
.1999 'טפסב רואל ואצישכ ומצעב םירטסמירה לע

 

האצותהו ,םינושארה הימובלא ינש תטלקהל רלוד ןוילמ עבר הקהלה לע הכפש 'הטסירא' תרבח
,לבוקמה ןמ ההובג רומיג תמרו היקנ הטלקה ,תצצונ תילקיסומ הקפה :םיינזואל תרכינ ןכא
.הזה םובלאב תומגופש ,תויתוהמ תויעב רפסמ הקהלל ,תאז םע .ב"הראב וליפא

 

םהל ןיא לבא ,םירשכומ םיאקיסומב רבודמ :תיתונמאה המרב דיגהל המ םהל ןיא שממ ,תישאר
קורה לש תולודגה תוקהלה ןמ המכל דוגינב תאז ;םדא-ינב לעו םלועה לע ,םייחה לע רמול המ
םידגיה רוציל תוסנל וא/ו םיניינעמ םיטסקט בותכל ועדיש ,הפוריאב רקיעב ,םדקתמה
םלועל םהלש הסינכה :םצעב שדח רבד םוש ואיצמה אל םה ,תינש .ךרד-יצרופ םיילקיסומ
בורמ ,תישילש .םירחאמ וחקל םה 'םיקיטש'ה בור תא ןכלו ,דואמ תרחואמ התיה יביסרגורפה
רתוי :שטיק ףדועמו תוהז-רבשממ לבוס םובלאה ,תירחסמה המרב חילצהלו ןח אוצמל ץמאמ
וא לורנקור ידמ תוחפו "םידומח" תויהל תונויסנ ידמ רתוי ,רונימ ידמ תוחפו רו'זאמ ידמ
.עיצהל קמוע םהל שיש תוחיכומ תונואג לש תונטק תוחלבה המכש תורמל ,דראגנווא

 

אל הלש ינופמיסה ןווגהש 'הרוטרבוא' לש גוס ,Starborne ,הנושארה הריציב רבכ רכינ הז
הנכנ ,ךוראה המש ללגב) הינשה הריציה .קיבד טעמכ ,ינולבש ןחלב רבודמש הדבועה תא הווסמ
שמתשהש ,טוקס ןק ,ילקיסומה קיפמה לש תומכחתהה תא הגיצמ ("Stumpy" רוציקב התוא
רתוי דועל םידילקהו הרטיגה לש םיריהמה םיידולמה םיווקה תא ךופהל ידכ הלופכ תוריהמב
,תיתודליל הריציה תא ךפוה ןובשח לש ופוסב לבא ,תינכטה המרב םישרמ הזה קירטה .םיריהמ
."Cartoon Music" הז תא הניכ ,רקטיו ילנטס ,טסירטיגה וליפא .תושפיטה לובג לע ,תעצעוצמ
הניגנ תוריהמ לבא ,המבה לע הז תא עצבל םיצמאתמ םתוא תוארל ףיכ תמאב הזש ענכושמ ינא
.דחוימב הובג ךרע לעב ילקיסומ רטמרפ התיה אל םעפ ףא

 

ראשיי אל םובלאהש ידכ ,םיילאקוו םיעטק בלשל הקהלה לע רכינ ץחל הליעפה םיטילקתה תרבח
'ןאמ הד יפה' תא תוארל וצר בכרהב ןוה ועיקשהש םיקסעה ישנא :ןיטולחל ילטנמורטסניא
ןכש ,רתוימ היה ,היהיש לככ ימיטיגל ,הזה ץחלה .תוריכמה ידעצמבו וידרה תוינכותב תבלתשמ
עטקב תאצמנ החכוהה .דחוימב רשכומ רמז ונניא (םיעטק ינשב ןלוסה םגו טסירטיגה) רקטיו
.חינזו ישטיק קור-זא'ג לש גוס ,Upon the Rainbow ,ישילשה

 

לש יתודליה וקה תא ךישממ (רוציקב Mr. Mirror ותוא הנכנ ,ךורא םש בוש) יעיברה עטקה
הריציהשכ וליפא .'םוסמוס בוחר'ל רבעמ-תקיסומ לש גוס ומכ תעמשנ האצותה .הינשה הריציה
לש תוריהמה םיידיה .תורחא תוקהל לש יוקיח לע רקיעב הדיעמ איה ,הצואת טעמ תרבוצ
החלצהה תחסונ ומכ תצק ,תוהמ לע תוחפו הקינכט לע שגד םישל בושו בוש תותפתמ סניקטוו
ךרואל תממעשמ איה ,תיתודלי וא תינייקח תעמשנ אל הקיסומהשכו .ןמקייוו קיר לש תידגאה
רתנספל וטר'צנוק ןונגסב ריהמ ינופמיסה םויסה וליפא .תשחרתמ איה ןהב תוקדה עשת לכ טעמכ
.ענכשמ אל בונינמחר לש

 

סניקטוו טיקש הדבועה תא ףשוחו ,םובלאב רתויב בוטה ימעטל אוה ,Carousel ,ישימחה עטקה
הד יפה" םא .רומזיתהו הנחלהה םוחתב ולש תילקיסומה תונואגה ןמ ןטק זוחאב קר שמתשה
תינתפאש הינופמיסב ןושארה קרפכ וזה הריציב תשמתשמ התיה איה ,תיניצר הקהל התיה "ןאמ
,םוכחית הב שי ,המרד הב שי ,לאיצנטופ הב שי .ב"הרא לש יביסרגורפה ןואיתנפל םתוא סינכתש
טואא-דייפב תגגופתמ טושפ היציזופמוקה לבא .תויצאירוול םוקמ ןומה הב שי ,לורנקור הב שי
.דואמ לבח ?לכה הז ,המ :הצמחה לש השוחתב רתונ ןיזאמהו ,תוקד עברא ךות הכישחה ךות לא

 

יעיברהו ינשה םיעטקה לש יתודליה וקה תא ךישממ (Knee רוציקב ותוא הנכנש) ישישה עטקה
לבא ,הלחתהב דומח אל הזש רמול רשפא יא .(?החסונ רותב םייגוז םיעטק לע ובשח םה םאה)
תוזירז לע תמזגומה תוכמתסהה .םיניחלמה לש תיתבשחמה תודידרה תפשחנ תונזאה המכ ירחא
םובלאה .ידמ םילילק םינחלל הלצה לגלג לש גוסכ ,הזה בלשב ,תררבתמ סניקטוו לש תועבצאה
.תורטיגה ןובשח לע ,םידילק לש רתי-תויטננימודמ לבוס ,השעמל ,ולוכ

 

םע .קתקתמ דוביעב הבוגמה ,יאשילק הבהא רישכ הליחתב המדנ (Helix רוציקב) יעיבשה עטקה
4:46 ןומזתב .םובלאב תורגוב-רתויה תוריציה תחא אוהו ,תינויגה הרוצבו הפי חתפתמ אוה ,תאז
םייסל ידכ וב שמתשמו (לק ינומרה יוניש רבעו) תישימחה הריציה ןמ ביטומה םע סניקטוו קירבמ
.הצירב ףלוחו הציצקכ חינז ,הצונכ לילק (Hidden Moods) ינימשה עטקה .הריציה תא

 

הריציה תויהל רומא היה ,חינמ ינא ,(New York Dream Suite) ןורחאהו יעישתה עטקה
ןגלב ןוויכל תינפת חקול 1:46 ןומזת) םיפי םיעגר המכ וב שי .םובלאב רתויב תעקשומהו תיניצרה
ןברוק תלפונ הקיסומה םימעפ ידמ רתוי לבא (1973 תנש לש ELP ןונגסב ילטנמורטסניא
םידרוקא ירבעמו תפנחתמ "תודימח" ,תוריהמה ליבשב קר הריהמ הניגנ ,תואשילקה תדוכלמל
וי'גאדא ןיעמ ,תרהרוהמ תינופמיס המינב םובלאה תא םייסל התסינ ילוא הקהלה .ידמ םייופצ
.יבקע אלו ינרפוזיכס ,ץלואמ עמשנ יסאלקה ןוויכה הזה בלשב לבא ,יפוסוליפ

 

,שיגנו טילק ,בטיה יושע ,ינצפוק ,ימיטפוא ,ביבח 'ןאמ הד יפה' לש ןושארה םובלאה ,םוכיסל
ומצע לע רוגס אל רקיעבו ,ידמ ץצונ ,ידמ רחסוממ ,יתודלי ,דודר אוה ידמ תובורק םיתעל לבא
8/10 :ןויצה .הפידע הפוריא םימעפלו ,ינייפוא ינקירמא רצומ הז .הרוהטה תיתונמאה המרב 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com